Page 1 of 1

Site updates

PostPosted: Fri Oct 05, 2007 12:37 pm
by Ararat
Hi everybody :D
I'm back from long trip in Armenia.

We have some news that we hope will enjoy all those who love pure armenian songs.

Now you can download this songs from our site.
Later we will add more songs

Armenian Gussanakan Music. (Sayat Nova, Djivani )

PostPosted: Fri Oct 05, 2007 1:06 pm
by Ararat

PostPosted: Fri Oct 05, 2007 1:09 pm
by Ararat

New songs

PostPosted: Sun Oct 14, 2007 2:01 pm
by Ararat
NEW !!!

Patriotic songs of Grigor Hambaryan

http://www.hayary.org/index.php?option= ... &Itemid=92

PostPosted: Sun Oct 21, 2007 11:20 am
by Ararat
Some good Pop music added

Harutyun Pambukchyan aka Dzakh Harut songshttp://www.hayary.org/index.php?option= ... &Itemid=92 Dzakh Harut

PostPosted: Tue Oct 30, 2007 7:44 am
by Ararat
New !

Now there is a video in our site


[url=http://www.hayary.org/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=56]ՀԱՅ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻՆ ԲԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

ՀԱՅ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻՆ ԲԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ


ԱրԱրիչը ԱրԱրեց ԱրԱրածին ԱրԱրատում և այդ ԱրԱրված Արիածին ԱրԱրածը Արիացին էր՝ Արի Մարդը (Արի Մանը)` Արմանը կամ Արմենը…
Փա՜ռք ԱՐԱՐՉԻՆ, որ Սկիզբն է և Վերջը Ամենայնի, Ամենակարողն է ու Ամենակատարյալը, և Ինքը հենց Տիեզերքն է՝ Տիրոջ Եզերքը…
Հա՜յր իմ ԱրԱրիչ,
Մա՜յր իմ Բնություն,
Տու՜ն իմ Տիեզերք,
Սիրու’մ եմ ես Ձեզ,
Գալի’ս եմ ես Ձեզ,
Կհասնե’մ ես Ձեզ…


[/url]

This is a experimental version
Please give your opinions

PostPosted: Tue Feb 12, 2008 7:58 am
by Ararat
New books

Edmon Khurshudyan
http://www.hayary.org/books/Edmon_Xurshudyan_1.pdf

Gourguen Yanikyan
http://www.hayary.org/books/Gurgen-Yanikyan.rar

Van operation
http://www.hayary.org/books/Van.rar

New photos in the image gallery