Նոր սերնդի հրամայականը

Արիական գաղափարախոսություն ու աշխարհակարգ, ովքեր են արիացիները:

Moderators: Supermod, Andranik

Õ†Õ¸Ö€ Õ½Õ¥Ö€Õ¶Õ¤Õ« Õ°Ö€Õ¡Õ´Õ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¨

Postby Edgar on Sat Jan 13, 2007 9:03 am

ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

Ցանկացած շրջանում նոր սերունդը իր երկրի, ազ•ի, պետության քարշակ ուժն է հանդիսացել`ավան•արդը:Սակայն պիտի հասկլանանք որ միայն երիտասարդ լինելը բավարար չէ նոր սերունդ կոչվելու համար, քանզի այն ոչ միայն տարաիքային հասկացողություն է, այլև ավելի շատ նոր իդեալների, •աղափարների, նոր աշխարհայացքի ու դրսևորումների և միաժամանակ ընդհանուր ձ•տումների իդեալների ու ապա•այի նկատմամբ ընդհանուր հավատի ու պայքարի ամբողջություն:Յուրաքանչյուր նոր սերունդ կամ երիտասարդություն •ալիս նախ և առաջ իր ազ•ը իր տեսակը երիտասարդացնելու, ներքին հիվանդությունները բուժելու, նոր կամք, նոր թափ հաղորդելու:Պատմության մեջ չկա մի մեծարժեք իրողություն,մի շրջադարձ, որի առաջնորդող ուժը երիտասարդությունը չլինի:Հետևաբար յուրաքանչյուր ազ•ի ու պետության հզորացման ու առաջընթացի •ործընթացում կարևորա•ույն խնդիր պիտի լինի նոր սերունդի դաստիարակության հարցը, քանզի հենց երիտասարդության մտածողությամբ,աշխարհայացքով ու ունակություններով է պայմանավորված լինելու ինչպես մոտակա հիսուն տարվա կտրվածքով երկրի զար•ացման հեռանկարները,այնպես էլ հաջորդ սերունդների համարժեք դաստիարակությամբ այդ զար•ացման շարունակականության ապահովումը:
Այս տրամաբանությամբ շարժվելով մեր օրվա երիտասարդությանը կարելի է պայմանականորեն բաժանել երեք դասերի:
Առաջին դասը կազմում են այն երիտասարդները որոնց տերն ու աստվածը նյութն է,որոնք հանուն սեփական բարեկեցության ու անձնական ՙես՚-ի կարող են ոտնատակ տալ ցանկացած սրբություն ու արժեք ու միշտ կարողանում են մնալ ջրի երեսին:Անկախ իշխանության ձևից, •աղափարախոսությունից`սրանք միշտ իշխանության կողմնակիցներ են:Միակ դրական կողմը այն է որ սրանք սակավաթիվ են:
Երկրորդ դասը կազմում են անտարբերները:Սրանք ոչ մի բանի հետ •ործ չունեն,պատասխանատվություն չեն կրում ոչինչի համար:Նրանց համար միևնույն է թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջը, միայն թե իրենց հան•իստ թողնեն:
Երրորդ դասը կազմում են երիտասարդության փոքրաքանակ այն մասը, որը իրապես իրավունք ունի կոչվելու նոր սերունդ:Այս դասի երիտասարդների համար չկա ավելի մեծ արժեք քան Ազ•ը,Հայրենիքը, •աղափարը, ընտանիքը:Այս դասի ներկայացուցիչները առանձնանում են մյուսներից իրենց նվիրվածությամբ` ոչ միայն իրենց •ործին ոըւ •աղափարին, այլև` միմյանց:Այս դասում չկան ՙիզ•ոյներ՚:
Այսպես կոչված երիտասարդական քաղաքականության, նոր սերունդի աշխարհայացքի ձևավորման,պետության զար•ացման ուղիների ընտրության խնդիրներում մշտական պայքարի մեջ են այսպես անվանված առաջին և երրորդ դասերը,որոնք փորձում են իրենց ՙբանակները՚ համալրել երկրորդ դասից ներքաշված ՙնորակոչիկներով:Ամենազարմանալին այն է,որ պետությունը,որը ի պաշտոնե պիտի լիներ վերոնշյալ աշխարհայացքի ու զար•ացման տեսլականի ձևավորողը, քաշվել է մի կողմ ու չի մասնակցում երիտասարդության ձեվավորմանն ու երիտասարդական քաղաքականության մշակմանը, փոխարենը ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում է ՙպատժիչ •ործողություններ՚` ՙհայրական ապտակով՚ խրատում է ՙչափերն անցած՚ զավակներին:Գրեթե միշտ այդ ապտակը բաժին է հասնում ՙչարաճճի՚ երրորդ դասին,մինչդեռ ՙփափկասուն ու ինտիլի•ենտ՚ առաջին դասը միշտ շոյվում է ՙհո•ատար հայրիկի՚ կողմից. Սա նման է այն երևույթին երբ որդին փողոցում կռվում է հորը վիրավորողի հետ, իսկ հետո պատժվում հոր կողմից` կռիվ անելու համար:Մինչդեռ երրորդ դասը` որպես պետականության հիմնասյուներից մեկը, որպես ազ•ի ուժի ու որակի կրողը, պիտի լիներ մշտական հո•ատարության տակ:
ՙԵրիտասարդությունը-դա լեռներից իջնող հեղեղ, որ կարող է և օրհնաբեր,և ավերիչ լինել՚,-ասել է Գարե•ին Նժդեհը, և այդ օրհնաբեր կամ հեղեղ լինելը մեծապես կախված է նրա դաստիարակությունից ու պետական քաղաքականությունից:Այսօր, ցավալիորեն, պետությունը չի օժանդակում ազ•ային, հայեցի ու ինքնուրույն երիտասարդության ձևավորման ու այդ ՙմի հատիկ՚ փրկարար սերունդի ձևավորմանը:Մենք դարերի ընթացքում միշտ` տարբեր ձևակերպումներով, հան•ել ենք իմաստնությանն ու •ոչել`ՙՏվեք ինձ աս•ային նկարա•րով առաջնորդվող մեկ հատիկ սերունդ և ես կապահովեմ մեր տեղը արևի տակ՚, ու երբեք չենք հասկացել, որ այդ ՙմի հատիկ՚ սերունդը մենք ենք ,կամ •ոնե մենք պիտի դաստիարակենք, ու այսօր էլ նույն վիճակն է. բոլորը ձ•տում են պայծառ ապա•այի, հզոր,միացյալ ու կայուն Հայաստանի, բայց ոչ մեկը չի ցանկանում պատրաստել այդ ամենին հասնելու ամենակարևոր •ործոնը`ձևավորել բարոյական ու ազ•ային երիտասարդություն, իսկ ինքնուրույն ձևավորվող ազ•ային երիտասարդությանը փորձում են պահել կաղապարի մեջ,անընդհատ ճնշումների ներքո:Բացատրությունը±. ՙԱյսօր մենք թույլ ենք՚:մինչդեռ դարերի պատմություն ու ազ•երի փորձը ապացուցում են, որ ազ•երի հզորությունը իրենց քանակական •երակայության մեջ չէ, այլ նրանց հավաքական ուժի, միասնական նպատակին հասնելու համընդհանուր ձ•տման, ազ•ային հավաքականության ու իրենց արմատներից եկած իմաստնություն ու փորձը օ•տա•ործելու և սեփական ինքնուրույնությունը •նահատելու քաղաքական կամքի դրսևորման, և ընդհանուրի մեջ իրենց առանձնահատկությունը պաշպանելու ունակության մեջ:ՙԺաննա դը Արկի հայրենիքը պարտվեց այն օրը, երբ մերօրյա Ֆրանսիացու դեմօ-լիբերալիստական մտածողությունը կենդանաբանական մի պարտեզի դռան վրա •րեցՙԳիտության համար ոչ հայրենիք կա, ոչ էլ` կրոն՚՚,- ասել է նժդեհը:Այո’, ազ•երը պարտվում են այն օրը, երբ կորցնում իր առանձնահատկությունը:Դեմոկրատիա կոչված մերօրյա խեղկատակությունը և •լոբալիզացիան ազ•երի •երեզմանն են ,իսկ ազ•ային •աղափձարախոսությունը միակ բուժիչ բալասանը:Կամ ասում են թե անօրինական ու ՙմիջազ•ային չափանիշներին՚ անհարիր ՙբարբարոսություն է՚ մեր սեփական տանը` մեր հայրենիքում, օտարների հետ ՙհավասարը հավասրի հետ՚ սկզբունքով խոսելը ու իրենց չափի զ•ացումը կորցրած ՙմիջազ•ային բոսսերին՚ կար•ի հրավիրելը, սեփական երկրում սեփական արժեքներին տեր կան•նելը, իսկ օրինական է, պարոնա’յք, երբ մեր տանը , մեր հայրենիքում, մեր դպրոցում բռնաբարվում է մեր ինքնությունը, երբ տարբեր այլասերված ու անբարոյական •աղափարախոսներ քայքայում են դարերով կերտված ու արյամբ թրծված արժեհամակար•ը, օրինակա±ն է երբ որոշ սեփական ծա•ումը չիմկացող տականքներ մեր երկրում տանտեր են զ•ում իրենց, երբ ամենուր ու համընդհանուր ձևով ոչնչացվում է ամեն ազ•ային, երբ բարոյալքվում է մատաղ սերունդը, երբ դպրոցները հետզհետե վերածվում են նորաձևության սրահների, որտեղ արժեքը ոչ թե •իտելիքն է,այլ` թանկարժեք հեռախոսներն են ու ՙնորաձև՚ հա•ուստը և այս բոլորը իրականացվում է բռնի ձևով կամ նյութականի ազդեցության տակ:Եթե սա օրինական է, պարոնա’յք, մենք թքած ունենք այդ ամենն արտոնող օրենքների վրա:Մեր օրենքը մեր ազ•ի հրամայականներն են ու մեր խիղճը:Իսկ մերօրյա երիտասարդությունը եթե մտահո•ված է Հայաստանի ու հայության ապա•այով, եթե ուզում է հայրենիք ունենալ ու հայրնիք թողնել իր սերունդներին, ապա պիտի մտածի ,•ործի և եթե հարկ է զոհի ու զոհվի հանուն հայրենիքի, քանզի ՙԵրբեք ավելի անհայրենիք չենք քան երբ դադարել ենք մտածել, •ործել ու զոհաբերվել մեր հայրենիքի համար՚:Մենք հավասար պիտի լինենք օրենքի ու մահվան առաջ, մեր •ոյության նպատակն ու իմաստը հող հայրենին պիտի լինի:Բարոյականությունը, հայրենապաշտությունն ու ազ•ասիրությունը պիտի լինեն մեր հրամայականները:Յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր երիտասարդությանը և մենք `երիտասարդներս եթե իրապես ուզում ենք հպարտանալ մեր հայրենիքով ու հավատալ Հայաստանի հավիտենականությանը, յուրաքանչյուրս պիտի կարողանանք առանց մտածումի կրկնել Մեծն Նժդեհին -ՙՀայրենիքս ու ես-մենք լծորդված ենք իրար` ինչպես հո•ի ու մարմին, ինչպես` նպատակ ու միջոց. Նա •երա•ույն նպատակ է, ես` միջոց՚:
Edgar
 
Posts: 50
Joined: Wed Jan 10, 2007 11:53 am

Return to Արիականություն

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron