ՀԱՄ համառոտ պատմություն

Կուսակցական կյանք,
հայտարարություններ ու մեկնաբանություններ

Moderators: Supermod, Andranik

Õ€Ô±Õ„ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Õ¼Õ¸Õ¿ ÕºÕ¡Õ¿Õ´Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶

Postby Edgar on Fri Jan 12, 2007 7:45 am

Հայ Արիական Միաբանության (ՀԱՄ) ստեղծման համառոտ պատմություն

1989թ. Արցախյան շարժմանը զու•ահեռ ընթանում էր նաև Հայաստանի (Հայկական ԽՍՀ) ան¬կախացման շարժումը (հետա•այումª ազ•ային-ազատա•րական պայքարը) և ադրբեջանական զին¬ված կազմավորումներին բախվելուց բացի առկա էր նաև խորհրդային բանակի հետ ընդհարվելու վտան•ը …
Մինչ այդ, պատմական անխուսափելի և օրինաչափ անցուդարձի ընթացքում, ապազ•ային (հա¬կազ•ային) ուժերը •րեթե անթերի կազմակերպված պառակտիչ •ործունեություն էին ծավալել, և իրար հաջորդելովª մասնատվում էին քաղաքական խմբավորումներն ու ուժ ներկայացնող կազմա¬կերպությունները, որի հետևանքով թուլանում է և° Արցախյան շարժումը, և° Անկախության համար մղվող պայքարը…
Պառակտման ալիքը ցնցեց նաև պայքարի բովում իր տեղը •տած Հայաստանի Ազ•ային Անկա¬խություն Կուսակցության (ՀԱԱԿ) հիմքերը և այն բաժանեց երկու մասի: Միավորվելու բանակցու¬թյուններն արդյունք չտվեցին: Եվ որոշ բանակցություններից հետո որոշվեց ստեղծել ՙՀայ Ցեղա¬կրոնների ՈՒխտ՚ (ՀՑՈՒ) կիսաքաղաքական-կիսավրիժառուական (պաշտպանական) կազմակեր¬պությունըª քաղաքականությամբ զբաղվելուց բացի, նաևª սպասվող ամենատարբեր ուժային •որ¬ծո¬ղություններին դիմակայելու նպատակով: Կազմակերպության ծրա•իրն ու կանոնա•իրը հիմնակա¬նում պատրաստ էին և Աբովյան քաղաքում պետք է տեղի ունենար ՀՑՈՒ հռչակումը (նախատեսված էր 1989թ. նոյեմբերի 30-դեկտեմբերի 1), սակայն դա տեղի չունեցավ, և մասնատված ՀԱԱԿ-ի թևերից մեկում, Հայ Ազ•ային Կուսակցության (ՀԱԿ) հիմնադրման ժամանակ, առաջարկվեց ստեղծվող կու¬սակցությունն անվանել Հայ Ցեղակրոնների Կուսակցություն (ՀՑԿ, պաշտոնաթերթըª ՙԱրյան Կանչ՚), բայց առաջարկությունը բավարար աջակցություն չստացավ, և Նժդեհյան Ցեղակրոնությանը դառնա¬լը անորոշ ժամանակով հետաձ•վեց…
1990թ. փորձ արվեց Ցեղակրոնությունը հաստատել Հայոց Ազ•ային Բանակի (ՀԱԲ) •աղափա¬րախոսության հիմք, իսկ Նժդեհականությունըª հայ զորականի հո•եմարմնական կերպարը բնութա¬•րող ուսմունք: Այդ ուղղությամբ արդեն կատարվում էր նպատակային աշխատանք, նույնիսկ կար տեսանելի արդյունք, սակայն, ՀԱԲ-ի լուծարումը կասեցրեց Նժդեհյան Ցեղակրոնության առաջըն¬թա¬ցը…
Այնուամենայնիվ, Հայաստանում օրինաչափորեն ստեղծվեցին Ցեղակրոն ուսմունքով առաջ¬նոր¬դվող կազմակերպություններ ու խմբավորումներ և նրանցից մեկիª Հայ Արիական-Ցեղապաշտական Կուսակցության (ՀԱՑԿ) հիմնադրումը տեղի ունեցավ Աբովյան քաղաքում, 1993թ. դեկտեմբերի 15-ին (ՀԱՄ հիմնադրելու նպատակով): Սակայն դաշնակցական, ռամկավարական, համայնավարական, հհշական և այլ կուսակցական ու անկուսակցական մի շարք (մոտ 10) թերթերին ուղարկված հռչա¬կա•րի և ծրա•րային հիմնադրույթների շարադրանքը չտպվեց: Միայն 1995թ. հուլիսի 21-ին, Աբովյա¬նի շրջանային ՙԿոտայք՚ թերթում (թիվ 8 (6079)) ՀԱՑԴ-ի (մինչ այդ ՀԱՑԿ-ն Դաշինքի էր վերածվել) ներկայացուցիչների ջանքերով տպա•րվեցին ՀԱՑԴ-ի հռչակա•իրը և հիմնարար հատվածներ ծրա•¬րից…
Շուտով անվանափոխված ՀԱՑԴ-նª Հայ Արիական-Ցեղապաշտական Դաշինքը (հռչակա•րում, ծրա•րում և կենսաօրենքներում որոշ լրացումներ կատարելուց հետո) համալրվեց, և 1996թ. փե¬տր¬վարի 12-ին մի քանի ընտանիք կազմավորեց ՀԱՑԴ-ի Գերա•ույն Խորհուրդը (ԳԽ), որն էլ արա•որեն սկսեց զբաղվել նպատակային •ործունեությամբ…
Մինչև 1996թ. ՀԱՑԴ-ում կար մեկ Ցեղապաշտ ընտանիք, որը •ործում էր բազմաթիվ համակիր¬ների օժանդակությամբ: 1995թ. համա•ործակցելով, իսկ 1996թ. համալրելով ՀԱՑԴ-նª այդ ընտանիք¬ները նույն թվականին կազմավորեցին ՀԱՑԴ-ի Աբովյան քաղաքի և Կոտայքի շրջանի, հետա•այումª Կոտայքի մարզի համայնքը…
1996-1997թթ. ՀԱՑԴ-ն ներ•րավվեց ինչպես Աբովյանի, այնպես էլ Հայաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքի զանազան ոլորտներում և նպատակաուղղված հարաբերություններ սկսեց ա¬մենատարբեր քաղաքական, հատկապեսª հայ ազ•այնական, արիական, նաև այլ ուղղվածությամբ •ործուն ուժերի հետ: Սերտորեն համա•ործակցելով մի քանի ազ•ային-ազ•այնական և այլ խմբա¬վորումների ու կազմակերպությունների հետ, Երևանում ՀԱՑԴ-ն մասնակցեց (Աբովյանում նախաձեռ¬նեց) Հայոց պատմության ուսումնասիրման և ազ•ային միասնական Հայկական •աղափարախոսու¬թյան մշակման աշխատանքինª ՙԱրարչական Դաշտ՚ (Հայ-Արիական •աղափարախոսության ուսում¬նասիրում), ՙԱզ•ային Դաշտ՚ (Ցեղակրոն ուսմունքի ուսումնասիրում) միավորումներում, և այլ կա¬ռույցներում (Տարոնականության, Հայկական ծա•ումնաբանության, հեթանոսական վարդապետու¬թյան, տոհմաբանության… ուսումնասիրում):
1994-1996թթ. մի քանի ան•ամ (այս դիմումներն առհասարակ անպատասխան մնացին), իսկ 1997թ. հունվարից սկսածª ՀԱՑԴ-ն յոթ ան•ամ դիմեց ՀՀ Արդարադատության նախարարությունª պե¬տական •րանցում ստանալու համար, և միայն տարեվերջին •րանցվեց որպես հասարակական կազ¬մակերպություն: Իսկ 1998թ. մարտին •րանցվեց նաև Հայ Արիական-Ցեղապաշտական Կուսակցու¬թյուն (ՀԱՑԿ) հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը, որի հիմնադիրը ՀԱՑԴ հասարա¬կական կազմակերպության անդամներն էին: ՀԱՑԿ-ն, թեև ուներ իր կանոնադրությունը, որպես •ա¬ղափարախոսական հիմք ընդունեց ՀԱՑԴ-ի •աղափարական հիմնադրույթները, նպատակներն ու խնդիրները:
1998թ. առաջին կեսին ՀՀ Արդարադատության նախարարությունում •րանցվեց նաև ՀԱՑԴ հա¬սարակական և ՀԱՑԿ հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների համատեղ պաշտոնա¬թերթըª ՙՀայ-Արիա՚ շաբաթաթերթը:
…1998թ. ապրիլին, Երևանում ՀԱՑԴ-ն մասնակցեց Հայ Ազ•այնական Դաշինքի (ՀԱԴ) ձևավոր¬մանն ու հիմնադրմանը, որին այնուհետև (քաղաքական խնդիրներում) միացավ ՀԱՑԿ-ն: ՀԱԴ-ն իր տեսակի մեջ եղավ Հայ ազ•այնականներին համախմբած (միևնույն •աղափարական հիմնադրույթ¬ների, նպատակների և կանոնա•րի շուրջ) առաջին միավորումը և այս հաջողված փորձը ՀԱԴ-ի հետ համա•ործակցելու լուրջ հիմք տվեց տարբեր ազ•ային-ազ•այնական ուժերին, ինչպես առանձին կազմակերպություններին, այնպես էլª անհատներին: Միևնույն ժամանակ Աբովյանում (Կոտայքի մարզում բանակցությունները որոշ ժամանակով ձ•ձ•վեցին) ՀԱՑԴ-ն, ապա նաևª ՀԱՑԿ-ն, նախաձեռ¬նեցին և մասնակցեցին Ազ•ային ՈՒժերի Միացյալ Դաշինքի (ԱՈՒՄԴ) հիմնադրմանը, որը կարճ ժա¬մանակում համախմբեց քաղաքում •ործող մոտ 20 հասարակական և քաղաքական կազմակերպութ¬յունների: ԱՈՒՄԴ-ն եռանդուն ու նպատակային •ործունեություն ծավալեց Աբովյանումª կարողանա¬լով ազդել ինչպես հասարակական, այնպես էլ քաղաքական ու այլ իրադարձությունների վրա:
Այնուհետև, 1998թ. կեսերին ՀԱՑԿ-ի նախաձեռնությամբ Աբովյանում կայացավ Միասնական Պայքարի Ճակատի (ՄՊՃ), իսկ 1999թ. հունվարինª Երևանումª Հայ Արիական (Արիների) Բռունցքի (ՀԱԲ) հռչակումը, որոնք էլ իրենց դերակատարումն ունեցան հանրապետության հասարակական ու քաղաքական կյանքում: ՄՊՃ-ն Աբովյանում մինչև տարեվերջ ղեկավարեց սոցիալ-տնտեսական, իրավական-քաղաքական բարեփոխումների շարժումըª այդ ընթացքում քաղաքում անցկացնելով հանրահավաքներ, ուղիղ հեռուստաեթերներ ու այլ միջոցառումներ, իսկ ՀԱԲ-ը, նախկին Հայոց Ազ¬•ային Բանակի հիմքի վրա, կազմակերպեց Ցեղակրոն և Արիական մի շարք ուժերի համախմբումը... ՀԱԲ, նույնպես քաղաքական-•աղափարախոսական միավորում, որի հիմնադիրներն էին ՀԱՑԿ-ն և նախկինումª 1989-1990թթ. Հայաստանում •ործող (Հայաստանի անկախացմանը մեծապես նպաս¬տած, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանած) Հայոց Ազ•ային Բանակ (ՀԱԲ) ռազմական կազմավորման հրամանատարական կազմը: Շատ արա• այս դաշինքին միացան մի քանի կազմա¬կերպություններ (հիմնականումª Արցախյան պատերազմում զոհված և վիրավորված ազատամար¬տիկների ընտանիքների խնդիրներով զբաղվող): 2000թ.-ին ստեղծվեց նաև Հայ Արիական Միաբա¬նությունը (ՀԱՄ), քանզի ՀԱՑԴ-ՀԱՑԿ-ն ակնկալում էին հետա•այում ՀԱԴ-ի, ՀԱԲ-ի և ՀԱՄ-ի միավոր¬մամբ Հայաստանում ստեղծել ազ•այնական հզոր քաղաքական-•աղափարական ուժ: ՀԱՑԴ-ՀԱՑԿ-ն առաջնորդվում են Հայկականության և Արիականության (Համաարիականության) •աղափարախո¬սությամբ և համա•ործակցում են ինչպես հայ, այնպես էլ այլազ•ի տարբեր ուժերի հետ, որոնց դիրքորոշումներն ու նպատակները չեն հակասում Հայաստանի ու հայության շահերին: 2000թ. սեպ¬տեմբերի 15-ին ՀԱՑԴ-ն և ՙԷություն՚ Ազ•ային Իմաստության Տաճարը համախոհների հետ հայտ¬նե¬ցին Հայաստանում Ազ•ային Ո•եղեն-Գաղափարական Զարթոնք նախաձեռնելու մասին, որը պիտի վերածվեր Հայոց Վերածնունդն իրականացնող շարժման: 1999թ. ՀԱՑԴ-ՀԱՑԿ-ն մասնակցեցին ՀՀ Ազ•ային Ժողովի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններինª առաջադրելով ԱԺ պատ•ամավորի, Աբովյանի քաղաքապետի, ավա•անու անդամների, և մի քանի մարզերում •յու¬ղապետերի ու ավա•անու անդամների թեկնածուներ, իսկ 2000թ.ª Աբովյանի ԱՈՒՄԴ-ի հետª ՀՀ նա¬խա•ահի ընտրություններին: 2002-2003թթ.-ին անցկացվող ընտրություններին մասնակցեց արդեն ձևավորված ՀԱՄ կառույցըª առաջադրելով, պաշտպանելով համայնքի ղեկավար (քաղաքապետ, •յուղապետ), ավա•անու անդամ, ՀՀ նախա•ահի և ԱԺ պատ•ամավորի թեկնածուների:
... 2000-2002թթ. ՀԱՑԿ-ն իր •ործունեությամբ հաստատուն և ուրույն տեղ •րավեց Հայաստանի հասարակական-քաղաքական դաշտումª որպես ազ•այնական •ործուն կառույց, և ՙԱզ•այնական ակումբ՚-ի, ՙՆժդեհյան Ցեղակրոն՚ կուսակցության ու ՙՀայ Դատ՚ կազմակերպության հետ որոշա¬կիացրեց Հայաստանի դասական ազ•այնական դաշտը: Սերտ համա•ործակցություն ծավալվեց նաև ՀՀ ՙՀայ-Արիներ՚ Հայկազունների ազ•ային (սկաուտական) միության, ՙԱրորդաց Ուխտ՚ հա¬մայնքի, Հայաստանի ժողովրդային շարժման (ՀԱՀԳԲ-ի (ASALA) հասարակական-քաղաքական թև), ՙՄաշտոց միավորման՚ հետª Հայաստանի հանրակրթական ու այլ ուսումնական հաստատություննե¬րին, հայա•իտության և լեզվաքաղաքականության ոլորտին առնչվող հարցերում: Ամենատարբեր կազմակերպությունների հետ մասնակցեց ՀՀ կյանքի տարաբնույթ անցուդարձին (հանրահավաք¬ներ, երթեր, ցույցեր, իրավական և սոցիալական պաշտպանության հարցեր, տոնակատարու¬թյուն¬ներ, •իտաժողովներ, ասուլիսներ և այլ միջոցառումներ, որոնցից նշանակալիցըª հազարամյակներ հետո Արա•ածից (Արե•ակից բռնկված) բերված Նավասարդյան խաղերի կրակն էր և Հայաստանի Արիական ուժերի •ի¬տապատմամշակութային համաժողովը): Առավել աշխույժ •ործունեություն ծա¬վալվեց նաևª ՀՀ-ում օտարերկրյա դիվանա•իտական ներկայացուցչության և սփյուռքահայ շրջա¬նակների հետ:
ՀԱՑԴ-ՀԱՑԿ-ն համակիր և օժանդակ անդամների մեծ շրջանակ ունեն Երևան, Աբովյան, Հրազ¬դան, Չարենցավան, Եղվարդ, Նոր-Հաճըն, Բյուրեղավան, Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Աշ¬տարակ, Ապարան, Գյումրի, Ամասիա, Կապան, Սիսիան, Եղե•նաձոր, Գորիս և այլ քաղաքներում ու •յուղերում, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Լոռու և այլ մարզերում, նաևª Արցախում (Լեռնային Ղա¬րա¬բաղի Հանրապետություն, Քաշաթաղի մարզ), Վրաստան (Ջավախք) և սփյուռքահայության մեջ (ԱՄՆ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Կանադա, Ֆրանսիա, Հունաստան, Կիպրոս, Մեծ Բրի¬տանիա, Գերմանիա, Շվեդիա, Իրան, Լիբանան, Սիրիա, և այլն): Ներկայումս այս բոլոր կառույցները մտել են Հայ Արիական Միաբանության մեջ:
Շուրջ յոթ տարվա հասարակական և քաղաքական •ործունեության արդյունքում ՀԱՄ-ը որպես միասնական կառույց սկսեց հանդես •ալ 2000թ.-ին, սակայն, վերջնականապես ձևավորվեց ու կազ¬մակերպվեց 2002թ. հունվարինª ստեղծելով իր Գերա•ույն Խորհուրդն ու Ազ•ային Խորհուրդը: Մինչ այդ, 1999թ. սկզբներին հռչակված Հայ Արիական Բռունցքը նույնպես նպաստեց ՀԱՄ-ի ստեղծմանը: ՀԱՄ-ն ընդ•ծված Հայկականությամբ և Համաարիականությամբ առաջնորդվող Հայկական արմա¬տական-ազ•այնական կառույց է, որն առավելապես հայ անիշխանական (անարխիստական) կեց¬վածք և ուղղվածություն ունի: Ազ•այնական, անիշխանական •աղափարաբանությունը հենված է հավիտենարժեք հասկացությունների, ազ•ային և համատիեզերական համադրելի օրինաչափութ¬յունների վրա և ոչª իրավիճակային մարդադիր-մարդատյաց օրենքների, ուստի բխում է անկասելի և շարունակական ԲՆԱՊԱՇՏԱԿԱՆ ընթացքիցª Բնակրոնությունից (բնակրոնª բնությունը (բնական օր¬ենքները) կրող, ինչպես ցեղակրոնության դեպքումª ցեղակրոնª ցեղը (•ենը) կրող): Իսկ առկա բոլոր ձևախեղումները ժամանակավոր երևույթներ են, խստա•ույնս պատժելի ՏԻԵԶԵՐՔԻ կողմից...
ՀԱՄ-ը որդե•րել է զուտ Հայկական ավանդական ազ•այնական •աղափարներն ու ուսմունքնե¬րը, հատկապեսª Նժդեհյան Ցեղակրոնությունը. ՀԱՄ-ը քաղաքականապես պաշտպանում է Հայ Դա¬սական Ազ•այնականության շահերը: 2002թ. փետրվարից ՀԱՄ-ը որպես իր պարբերական հրատա¬րակում է ՙՀայ-Արիներ՚ ամսաթերթը, իսկ մարտիցª նրա եռամսյա հավելված ՙՀայեր՚-ը, որոնք մե¬ծապես նպաստեցին հայ ազ•այնական •աղափարների տարածմանը:
ՀԱՄ-ի կառույցում ընդ•րկված են.
1.Հայ Արիական-Ցեղապաշտական Կուսակցությունը (ՀԱՑԿ, վերա•րանցումից հետոª Հայաստանի Հայ-ԱŒ
Edgar
 
Posts: 50
Joined: Wed Jan 10, 2007 11:53 am

Postby Admin on Mon Jan 15, 2007 7:17 pm

ՀԱՅ ԱՐԻԱԿԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՄ)
Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր

Հսկաների Ցեղըª Մարդ-Աստվածներըª Հայերը, բնակվել են Հայքումª Արարչական Աստվածային Տարածքում, ու Սրբազան Արարատ Լեռան հովանավորության ներքո…
ՙԱստվածային Սուրբ Օրինաց Երկրում՚ Հայերըª որպես Արարչադիր Օրենքները պահպանողի կրողի առաքելություն ունեցող Էակներ, տեղյակ են եղել Տիեզերքում տեղի ունեցող •ործընթացներին ու մշտապես պայքարել են Մոլորակի ու Մարդկության •ոյատևման համար…
Ճանաչելով Համատիեզերական օրինաչափություններն ու տիրապետելով տարածության և ժամանակի մեջ մտովի տեղաշարժվելու իմաստությանըª նրանք անընդհատ միջոցներ են ձեռնարկելª կանխելու կենդանական ու բուսական աշխարհի հնարավոր կործանումըª Տիեզերքիª պարբերաբար վերաձևավորման արարիչ-ավերիչ ազդեցությունից…
Երկրա•նդի բոլոր անկյուններում կատարելով փրկիչ-վերական•նիչ •ործողություններ, երկար ժամանակ մնալով աղետյալ •ոտիներումª նրանցից շատերը հարաբերվեցին երկրաբնակ բոլոր չորս Ցեղերի հետª տալով նոր տեսակի ցեղատիպերª առանց Աստվածության, իսկ Էությամբª ոչ լիարժեք երկրացի: Եվ այս տեսակները, զրկվելով Աստվածությունից և չունենալով երկրացու Էություն, դարձան թշնամի ամենայն արարմանª Երկրա•նդի վրա…
Դարերի ընթացքում նորաստեղծ, բայց Հզոր Գենից սերած ցեղերի ավերիչ պատերազմները բոլոր երկրաբնակ Ցեղերի մեջ (այդ թվումª նաև Արիական) առաջացրին ներքին պառակտումներ, որոնք էլ բոլոր Ցեղերի համերաշխության խարխլման ու ցեղապղծության դրսևորումների հաջորդական տարածման պատճառ դարձան: Թուլացավ նաև հզոր ՀայԱրիական Ցեղատիպը, որը հնարավորություն տվեց ցեղապիղծ զան•վածներին խեղելու Արիական-Ցեղապաշտական (իմաª Հայկական-Ցեղապահպանական) ապրելակերպն ու մտածողությունը, որն էլ զ•ալիորեն հեռացրեց Հային և Արիացուն Բնությունից և իրենց Էությունիցª վտան•ելով նաև Հայքի սահմանները…
Մեր նախնիների հզորության անկումը շարունակվեց Հայկական Բարձրավանդակի տարածքում պարբերաբար տեղի ունեցող արտաքին միջամտություններին ու երկարատև ավերիչ պատերազմներին զու•ահեռ, որի հետևանքով ՀայԱրիացիները թույնի պես ներ•ործող ներքին պառակտումների ու տարաձայնությունների հորձանուտում չկարողացան կենտրոնացնել ու նպատակամղել Ցեղի շարժիչ ուժըª էլ ավելի հեռանալով իրենց Արմատներիցª զրկվելով Աստվածային Տարածքի հովանավորությունից…
Թեև շարունակական անկմանը, մեր նախնիները պարբերաբար ստեղծում էին պետական կազմավորումներ ու քաղաքակրթություններ, որոնք, սակայն, •ազանաբար ոչնչացվում էին քոչվոր ու բարբարոս ցեղախմբերի կողմից (դրանք, լինելով այլամերժ և չունենալով արարման կարողություն, ներխուժելով Հայկական Բարձրավանդակ, •ոյատևում էին ավերելու միջոցով): Սրանք էին, որ շուտով հրաժարվեցին իրենց ծա•ումից ու ծննդավայրից, հորինեցին հայամերժ և ցեղամերժ •աղափարախոսություններ, կրոններ…
Ավերումներն ու մասնատումները, ներքին պառակտումներն ու անհաշտությունները ՀայԱրիացիներին օրինաչափորեն մղեցին առավել համախմբվելու և ինքնությունը պահպանելու: Ու Հինավուրց Ցեղը հզորանալով ձեռք բերեց նոր որակ, որը ձևավորվեց ինչպես ինքնատիպ ներազ•ային ավանդույթներով, այնպես էլ նախնիների ներցեղային օրենքներովª նպաստելով Հայ Ազ•ի կազմակերպմանն ու սրընթաց առաջընթացին…
Սակայն այդ որակական զար•ացմանը զու•ընթաց, պատմական որոշ տարածքներում տեղի էր ունենում Հայ Ցեղի մի հատվածի բարոյական անկումª հո•եմարմնական այլասերում: Այդ դարավոր փորձությունների ընթացքում ձևավորվեց նաև Հայության մի այլ զան•վածª Հայ Ժողովուրդ, որը, այնուամենայնիվ, կարողացավ իր մեջ պահպանել Հայ Ցեղի բացառիկ Գենը և նրա անջնջելի հիշողությունը…
Վերջին հարյուրամյակներում, չունենալով որևէ պետական կազմավորում և պարբերաբար ենթարկվելով կոտորածների և ցեղասպանության, Հայ Ժողովուրդը •րեթե դատապարտվել էր վերածվելու խառնամբոխի, որն էությամբ ապազ•ային ու ցեղամերժ լինելով, պիտի ինքնասպառմամբ ոչնչացներ ՀայԱրիների Գենը…
Ինչպես դարեր առաջ… ասուրա-բաբելական, հռոմեական, բյուզանդական, մոնղոլ-թաթարական… և այլ երկրների ու ազ•երի վայրա• և ավերիչ միջամտություններից է տուժել Հայ Ազ•ը, այնպես էլ վերջին ժամանակներս թուրքական ու ռուսական զավթողական, նեն• ու դավադիր միջամտություններից և արևմուտքի պետությունների այլասերված դիվանա•իտությունից են տառապել Հայությունն ու Հայաստանը…
Այս երկու կայսրությունների մեծապետական ձ•տումների և արևմտյան պետությունների ծավալապաշտական դիվանա•իտական խաղերի հետևանքն էր նաև 1918-1921թթ. նորաստեղծ առաջին ՀՀ կործանումը, որից հետո Հայաստանը կրկին բաժանվեց Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև: Հայ Ազ•ի համար սկսվեց հալածանքի, տառապանքի ու մասնատման դժվարին ժամանակաշրջան, երբ բարոյահո•եբանական ոչ պակաս վտան•ավոր էր տեսակի անհետացման վտան•ըª թուրքացմամբ ու խորհրդային ժողովուրդ-ամբոխի կերտմամբ…
Եվ այսօր, մեր Արյան ու •երա•ույն ճի•երի •նով ստեղծվել է նոր Հայկական Պետություն, իսկ Հայ Ազ•ն իր ազատատենչ ու ռազմաշունչ Ո•ով հնարավորություն է ձեռք բերել ոչ միայն •ոյատևելու, այլև իրականացնելու իր Գերա•ույն Նպատակըª վերատիրելու Ազատ, Անկախ ու Միացյալ Հայաստանին: Վաստակել է նաև ազ•ային ու բարոյական նկարա•րին, ներազ•ային ավանդույթներին ու արժեքներին տեր լինելու իրավունք, իրականություն դարձնելով ՙմեկ Ազ•ª մեկ Հայրենիք՚ •աղափարը, որը կնպաստի ՀայԱրիական ներցեղային օրենքների և Արիական-Ցեղապաշտական (իմաª Հայկական-Ցեղապահպանական) կացութաձևի վերական•նմանը և Հայ Ցեղի վերահաստատմանը իր Արարչական Բնօրրանումª Հայքում...
Հայաստանում ստեղծված և •ործող ազ•ային կուսակցությունները, միություններն ու այլ կազմակերպությունները փորձում են համախմբել Հայությանը և կազմակերպված ծառայել Ազ•ին ու Հայրենիքին: Սակայն, համախմբել անտարբեր, օտարասեր ու ստրկամիտ ժողովուրդ-զան•վածին Ցեղի և Ազ•ի սերուցքի շուրջ, ներկայումս աննպատակահարմար է. դա հնարավոր է միայն Ազ•ային Ո•ու արթնացմամբ: Իսկ արդ, Ազ•ի ու Հայրենիքի համար իրեն զոհաբերողը չի կարող համակերպվել Ազ•ն ու Հայրենիքը դավաճանողի կամ լքողի հետ:
Այս պատմական իրականությունից և ՀայԱրիական մտածողությունից թելադրվածª անհրաժեշտություն ծա•եց կազմավորելու Հայ Արիական Միաբանությունը (ՀԱՄ):
ՀԱՄ-ի նպատակն է իր շուրջը համախմբել Ցեղապաշտին հատուկ •աղափարներով առաջնորդվող և Ամբողջական Հայաստանի վերատիրման համար անձնվիրաբար պայքարող Հայ Ազ•ի նվիրյալներին, որոնք իրենց համարում են Հայ Ցեղի սերունդ, ՀայԱրիական Ո•ու կրող, չեն հանդուրժում ոչ մի այլ ազ•ի ու պետության դավանանք ու համոզմունք, պաշտում են Հայրենիքի •աղափարը և իրենց •ործունեությամբ հենվում են Ազ•ի Ներուժի վրա: ՀԱՄ-ը համա•ործակցում է բոլոր ազ•անվեր ուժերի հետ, որոնք առաջնորդվում են դարերի ընթացքում ձևավորված սեփական ազ•ային •աղափարախոսությամբ ու մտածողությամբ, կացութաձևով, ՀայԱրիացուն հատուկ Էությամբ ու Զորությամբ: ՀԱՄ-ի, որպես արդեն միասնական ու ձևավորված կառույցի հռչակումը տեղի է ունեցել 2000թ. հունիսի 26-ին, ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի Հայ Արիական Կենտրոնում:

ՀԱՅ ԱՐԻԱԿԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՄ)
Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՄ-Ի ՆՇԱՆԱԲԱՆՆ է
Հայ Ազ•ի յուրաքանչյուր ներկայացուչիչ սկզբունքային է համարում իր Ազ•ի միասնությունն ու Արյան մաքրությունը, բուն Հայ-Արիական Ակունք-Արմատներին վերադառնալու անհրաժեշտությունը, Հայրենիքի ազատությունն ու անկախությունը, ամբողջականությունն ու հզորությունը և բոլոր ուժերով ու միջոցներով պայքարում է հանուն այս Սուրբ Նպատակների իրականացման:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Պատմականորեն անխուսափելի արցախյան շարժման հզոր ալիքը Հայ Ազ•ի նոր զարթոնքի, ալեկոծման սկիզբը եղավ: Բուռն պոռթկումը Հայ Ազ•ի մեջ արթնացրեց Հայ Ցեղի բացառիկ Գենը և ՀայԱրիացիների քաջարի (արի), ազատատենչ Ո•ին…
Արցախյան ազատամարտը Հայ Ազ•ի հայրենասիրական զ•ացմունքները վերափոխեց հայրենապաշտականի ու հայրենատիրականի, և Հայ ազ•ային ազատա•րական պայքարը թևակոխեց նոր փուլ, որն ավարտվեց Հայաստանի (նաև Արցախի) անկախացմամբ:
Անկախության ձեռք բերումից հետո, պահանջվեց ուժերի •երա•ույն լարում և առավել կազմակերպվածություն ու կար•ապահությունª մեր հիմնական նպատակներին հասնելու համար:
Անցած հազարամյակների ու ներկա պայքարի փորձը, Հայաստանում առկա իրադրությունը հան•եցրել են Ազ•ի ինքնահաստատմանը և Հայ Տեսակի արարող արմատներին վերադառնալու •աղափարին: Առաջացել են բարդ ու տարաբնույթ խնդիրներ, որոնցից յուրաքանչյուրը Հայ Ազ•ի •ոյատևման, ազատ, անկախ զար•ացման, Հայրենիքի միասնության համար կարևոր են ու սկզբունքային…
Այսօր պետք է կերտվի այն Հայը, որի ամուր ձեռքերում է լինելու Ազ•ի ու Հայրենիքի ապա•ան: Այդ Հայը պետք է դառնա իր Ակունքներին և բազմադարյան իմաստությամբ ու հզորությամբ վերատիրի Ամբողջական Հայաստանինª կազմակերպելով Հայ Ազ•ի համախմբումը հզոր Միացյալ Հայրենիքում:
Ազատ, Անկախ ու Միացյալ Հայաստանի վերակերտումը, Հայերի Բնօրրանի վերատիրումը (Արցախ (Լեռնային և Դաշտային), Նախիջևան, Ջավախք, Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա...) պետք է իրականացվի փուլ առ փուլª հաշվի առնելով տվյալ ժամանակաշրջանում պատմական պահի, Հայաստանի դիրքն ու կարողությունները, և քաղաքական-տնտեսական, կրոնական-•աղափարախոսական ոլորտներում նաև միջազ•ային շահերի նպաստավոր լինելու հան•ամանքը…
ՀԱՄ-ը աջակցություն է ցույց տալիս այն բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, որոնք •ործում են բացառապես Ազ•ի ու Հայրենիքի շահերից ելնելով, և առաջնորդվում են անցյալի պատմական հիշողությամբ ու չեն անտեսում ազ•ային ավանդույթներն ու արժեքները, չեն աղճատում Հայի ազ•ային ու բարոյական նկարա•իրը:
ՀԱՄ-ը կողմնակից է բազմակուսակցականությանն ու բազմակարծությանը (սակայն, ոչ երբեք հակաազ•ային ու հակապետական քարոզչությանը) և որպես քաղաքական ուժ և ուղղությունª առաջնորդվում է ազ•ային-ազ•այնական •աղափարախոսությամբ:

ՀԱՄ-Ը ՀԻՄՆՎՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՄ Է
1. Ներքին հան•ստությունն ու անկողմնակալ մտածողությունը երաշխավորում են ազ•ի շարունակական օրինաչափ առաջընթացը, ապահովում հաղթանակը, իսկ հանդարտությունն ու քաղաքական իրատեսությունըª երկրի զար•ացումը:
2. Իրականությունը պետք է ընկալել այնպես, ինչպես կա, այլ ոչ թե այնպես, ինչպես ցանկալի է:
3. Գլխավորը երկրորդականից տարբերելու •իտակցությունն ու կարողությունը անհրաժեշտ ենª իրադարձություններից մշտապես առնվազն մեկ քայլ առաջ •տնվելու համար:
4. Տարբեր տեսակետներից դժվարությունները տեսնելը և դրանց հաղթահարման հնարավորությունը ստեղծելըª հաջողության հասնելու կայուն նախապայման են:
5. Իրադարձությունների վրա ազդելու կարողությունը առավելություն է, անփոխարինելի •երհզոր զենք:
6. Պատրաստվածությունըª դիմա•րավելու հնարավոր անսպասելի կամ կանխատեսելի իրադարձություններին, կանխում կամ նվազա•ույնի է հասցնում անցանկալի պատահականությունները:
7. Դժվարին իրավիճակները հաղթահարելու ձ•տումը իմաստավորում է կյանքը:
8. Դիտողականությունը անսխալ վերլուծելու և իրատեսորեն •ործելու երաշխիք է:
9. Հեռատեսությունը նպատակների և խնդիրների իրականացման աներևույթ, սակայն ապահով արահետ է:
10. Նախազ•ացողությունն ու ընկալունակությունը նպաստավոր պայման ենª իրադարձությունների հետա•ա ընթացքի վրա արա•որեն ներ•ործելու համար:
11. Ամենատարբեր իրադարձություններից դրականփորձի ձեռքբերման ունակությունը հզորացնում և իմաստավորում է :
12. ՈՒրիշին լսելու, հասկանալու և օ•նելու ձ•տումը ուժեղի կեցվածք է: Այն երկխոսության, փոխըմբռնման և հարաբերությունների կար•ավորման լավա•ույն միջոց է:

ՀԱՄ-Ը ԱՌԱՋՆՈՐԴՎՈՒՄ Է
1. Հայ Ազ•ն Ընտրյալ է, Մարդ-Աստվածային որակով օժտված, Արարչաստեղծ Հայ Ցեղի Գենի և Ինքնության միակ ժառան•ական կրողն է:
2. Հայ Ազ•ն ինքն է իր ճակատա•րի ու Հայրենիքի տերը:
3. Հայ Ազ•ն առաջնորդվում է Հայրենիքի ազատության, անկախության, սեփական ազ•ային •աղափարախոսության, ազ•ային սեփականությանª որպես տնտեսական հիմքի, ազ•ային հո•ևոր կերտվածքի և Հայ Ազ•ի Ընտրյալ լինելու իրավունքի ու •իտակցության վրա:
4. Հայ Ազ•ը դատապարտում է ցեղապղծությունը, արնապղծությունը, ազ•ադավությունը, հայրենալքությունը:
5. Հայ Ազ•ը խստա•ույնս դատապարտում է հնազանդության ու ստրկացման ցանկացած քարոզ, դրսևորում և առաջնորդվում է Ցեղապաշտին հատուկ հո•եբանությամբ:
6. Հայ Ազ•ն իր հո•ևոր, մտավոր, տնտեսական և այլ կարողությ&#
Admin
Site Admin
 
Posts: 8
Joined: Fri Jan 05, 2007 8:27 pm


Return to Հայ Արիական Կուսակցություն

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron