Պատասխան Լրատվամիջոցներին

Կուսակցական կյանք,
հայտարարություններ ու մեկնաբանություններ

Moderators: Supermod, Andranik

Պատասխան Լրատվամիջոցներին

Postby Edgar on Fri Jan 12, 2007 11:44 am

Հ Ա Յ Տ Ա Տ Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Բացառությամբ մեկ-երկու լրատվամիջոցների, ՀՀ ԶԼՄ-ները շեփորահարելով ամենատարբեր (հատկապեսª անբարո, հակաբնական ու հակազ•ային) ազատութ¬յունների մասին, որոշներն անթա¬քույց, որոշ¬ներն էլª լուռ ու մունջ, ընդհատակյա կոչ են անում խոսքի, կարծիքի •րախոսության ու ար¬•ելա¬փակման: Սրանք •տնում են, թե Հայ Արիա¬կան Միաբանությունն ու իր առաջնորդ Արմեն Ավետիս¬յանը ՙլկտիացել են՚ և ՙիրավունք չունեն՚ այլևս արտահայտվելու: Այսպես կոչված (նախկինումª հայ¬տարարված, այժմª ծպտյալ) բոյկոտին միա¬ցել են և’ մամուլի •րավոր միջոցները, և’ հեռուստաընկերու¬թյունները: Տարօրինակ է, որ բոյկոտին միացել են ԶԼՄ-ներ, որոնց հետա•ա •ործունեության համար ՀԱՄ-ը պայքարել ու պայքարում է, չնայած երբեք համակարծիք չի եղել նրանց քաղաքա¬կան ուղղվա¬ծության հետ… Պատվերն ակնհայտորեն նկատելի է:
Ա¯յ քեզ ժողովրդավարության և խոսքի, խղճի ազատության դասական օրինակ: Այս ՙեվրոարժեք¬նե¬րից՚ ամեն օր բարբաջողների կեցվածքն այսքան ՙասիական՚ է±…
ՀԱՄ-ի և Արմեն Ավետիսյանի մա¬սին ո¯չ լավը, ո¯չ էլ վատը, ահա ՙլայնախոհ՚, ՙազատախոս՚ լրա•րողների մտահորիզոնի չափը… Հայ Արի¬ական Միաբանությունն ու իր առաջնորդը Հայաստանում չե’ն, չկա’ն, մոռացե¯ք: Մի•ուցե չեն էլ եղե±լ…
Այո’, ՙդեղին՚ մամուլը միշտ էլ •ունավոր (երկնա•ույն, վարդա•ույն… հատկապես թեթևա•ույն) ՙմարդա¬տե¬սակ¬ների՚ շահերն է պաշտպանելª կանաչ-$-ի նպատակային առկայության պարա•այում, այսքանով էլ սահմանափակվում է նրանց մտահորիզոնը, ազատության սահմանումը:
Տեսնելով, որ ամենատարբեր ճնշումների պայմաններում էլ Հայ Արիական Միաբա¬նությունն ու իր առաջնորդը չեն հրաժարվում ապազ•ային ու ան¬բարո երևույթների դեմ պայքարից, այժմ էլ ծախու •րչակները օտարահաճ մամուլի միջոցներով փորձում են մեզ լռեցնելª անխոս կատա¬րելով իրենց այլ¬ազ•ի կամ հաստա•լուխ հայազ•ի տերերի պատվերները: Ծիծաղելի է հատկապես ՙան¬կախ՚ հորջորջ¬վող լրատվամիջոցների վարքա•իծը…
Ազատու¬թյան շեփորահարներին, ժողովրդավարության ջատա•ովնե¬րին հարց ենք ուղղում. այդ ինչ¬պե±ս է, որ սեռա-հո•եխեղվածներն ու պոռնիկները, ապազ•այիններն ու այլազ•իները տեղ ունեն ձեր էջերում, ու նաև կարծիք հայտնելու իրավունք, իսկ հակառակ տեսակետ ունեցողները, ազ•ային-ազ•այնականից խոսացողները զրկվում են դրանից, նույնիսկ այդ տականքներին պատասխանելու իրավունքից: Որն է տրամաբանությունը: Սա± է ձեր քարոզած ազատությունն ու ժողովրդավարությունը: Սա± է արևմտյան արժեքային համակար•ի բաղադրիչը: Ձեզ իհա¯րկե կարելի է փնովել մարդկանց, կա¬ռույցների, իսկ պատասխան տալ… չի¯ կարելի: Արդա±ր եք, եկե’ք բանավիճենք: ՙԱզատություն՚ քա¬րո¬զող ռ/կայան և այլ ՙազատամիտներ՚, ո±րն է ձեր ազատության ար¬ժեքը: Միանշանակª փողը, սա նաև ձեր աստվածն է, որի առջև կփնովվի ցանկացած բարոյական, մարդկային ու ազ•ային հասկացություն: Փոքրիշատե իրեն հար•ող լրա•¬րողը կամ լրատվամիջոցը վճարով կամ անվճար •ոնե ՙջուր է լցնում՚ իր ազ•ի ու հայրենիքի ՙջրաղացին՚ և ոչª օտարի, այս դեպքումª հա¬ճախ թշնամու:
Մենք բոլոր միջոցներով շարունակելու ենք մեր հայարիական ազ•այնական հասարակական-քաղաքական պայքարը, հո•ևոր հեղափոխու¬թյունը, ինչքան էլ ներքին ու արտաքին թշնամիները հո¬խորտան, ՙազատ ու անկախ՚ մամուլի միջոցնե¬րը փակվեն մեր առջև:
Փա¯ռք Ազ•ին: Ազատությու°ն Հայաստանին ու Հայությանը:

Հայ Արիական Միաբանության
Edgar
 
Posts: 50
Joined: Wed Jan 10, 2007 11:53 am

Return to Հայ Արիական Կուսակցություն

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron