5-ամ­յա ա­վան­դա­կա­նը – Շնորհավորանք «Լուսանցք»-ին

 
 
Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յու­նը եւ Հայ Ազ­գայ­նա­կան­նե­րի Համ­նախմ­բու­մը շնոր­հա­վո­րում են «Լու­սանցք» շա­բա­թա­թեր­թի աշ­խա­տա­կազ­մին՝ հրա­տա­րակ­ման 5-ամ­յա­կի առ­թիվ (մարտի 15):

«Լու­սանցք»-ը հայ ներ­կա ի­րա­կա­նութ­յան միակ ընդգծ­վասծ ազ­գայ­նա­կան ուղղ­վա­ծութ­յան լրատ­վա­մի­ջոցն է, ո­րը այս 5 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում հա­մա­կարգ­ված անդ­րա­դար­ձել է հայ­կա­կան ազ­գա­յին եւ ազ­գայ­նա­կան գա­ղա­փար­նե­րին, ներ­քին եւ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան ու հան­րա­յին խնդիր­նե­րին, ազ­գա­յին եւ բա­րո­յա­կան ար­ժե­քա­յին հա­մա­կար­գին, հա­յոց ա­րիա­դա­վան-հե­թա­նո­սա­կան հա­վա­տին, հայ մար­դու տա­րաբ­նույթ մտա­ծում­նե­րին:

5-ամ­յա ե­րի­տա­սարդ շա­բա­թա­թեր­թը հա­յոց բազ­մա­հա­զա­րամ­յա ա­վան­դույթ­ներն է կրում եւ քա­րո­զում:

Շա­բա­թա­թեր­թին մաղ­թում ենք ան­դա­դար կյանք եւ գոր­ծու­նեութ­յուն, իսկ աշ­խա­տա­կազ­մին եւ հատ­կա­պես գլխա­վոր խմբա­գիր Ար­մե­նու­հի Մել­քոն­յա­նին՝ ա­ռա­վել տո­կու­նութ­յուն եւ կամք, մեր ազ­գա­յին նպա­տակ­նե­րի հա­ջո­ղութ­յա­նը շարունակաբար նպաս­տե­լու հա­մար:

 Հայ Արիական Միաբանություն
Հայ Ազգայնականների համախմբում

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հայտարարություններ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։