Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –

 (Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028)

(ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

- Ջրկո­տե­մով եւ սնկով ա­պուր

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Ջրկո­տեմ – 200 գ

­կա­նաչ եւ կար­միր տաք­դեղ – 1-ա­կան

ծի­ծակ – 1 հատ

սունկ – 200 գ

կար­տո­ֆիլ – 200 գ

գլուխ սոխ – 200 գ

թթվա­սեր – 200 գ

­բու­սա­յուղ – 30 գ

­լի­մոն – 1 հատ

սպի­տակ պղպեղ

աղ

 

­Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Սո­խը բա­ժա­նել 6 մա­սի, տա­պա­կել բու­սա­յու­ղով, ա­վե­լաց­նել նա­խա­պես լվա­ցած, մաք­րած սուն­կը, հե­տո՝ ծի­ծա­կը, տաք­դե­ղը, կար­տո­ֆի­լը: Վրան լցնել 2 լիտր ե­ռաց­րած ջուր: Ե­փել 10-15 րո­պե մար­մանդ կրա­կին՝ մին­չեւ կար­տո­ֆի­լի փափ­կե­լը:

Ա­մե­նա­վեր­ջում լցնել ջրկո­տե­մը: Այս ա­մե­նը հա­րի­չով հա­րել՝ մին­չեւ խյուս դառ­նա­լը:

Հե­տո լցնել կաթ­սա­յի մեջ, ա­վե­լաց­նել թթվա­սե­րը, ա­ղը եւ սպի­տակ պղպե­ղը, լի­մո­նի հյու­թը:

Բա­րի ա­խոր­ժակ:

 

– Տե­ղե­կաց­նենք, որ ջրկո­տե­մը, որ այլ կերպ կոչ­վում է ջրջրուկ, ջրխոտ, առ­վի կոտ­­­մուկ կամ ջրկոտ­մուկ, ա­ռող­ջա­րար է շատ: Այն օգ­տա­գործ­վել է հայ­կա­կան  ազ­գա­յին խո­հա­նո­ցում:

Ջրկո­տե­մով մեր տա­տե­րը՝ գար­նան բաց­վե­լուն պես, տա­րա­տե­սակ աղ­ցան­ներ ու ա­պուր­ներ են պատ­րաս­տել՝ օր­գա­նիզ­մը կազ­դու­րե­լու, պնդաց­նե­լու նկա­տա­ռու­մով:

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից –

 

Հե­տաքրք­րում է հա­յե­րին եւ ար­տա­սահ­ման­ցի­նե­րին

 

Հա­յաս­տա­նի Ռո­բոտ­նե­րի բաց ա­ռաջ­նութ­յան (Արմ­ռո­բո­տիքս) շրջա­նա­կում կազ­մա­կերպ­վող «Ա­նօ­դա­չու թռչող սար­ք» մրցույ­թին գրանց­վել են 15 թի­մեր՝ Հա­յաս­տա­նից, ԱՄՆ-ից, ՌԴ­-ից, Իս­պա­նիա­յից եւ Ի­րա­նից: Նա­խա­տես­վում է, որ մրցույ­թի եզ­րա­փա­կիչ փու­լը տե­ղի կու­նե­նա հոկ­տեմ­բե­րին, իսկ մինչ այդ կանց­կաց­վեն 5 նախ­նա­կան փու­լեր, ո­րոնց ըն­թաց­քում մաս­նա­կից­նե­րը կներ­կա­յաց­նեն ռո­բո­տի ամ­բող­ջա­կան նա­խա­գի­ծը:

Մրցույ­թին կա­րող են մաս­նակ­ցել նաեւ այն թի­մե­րը, ո­րոնք նա­խօ­րոք չեն գրանց­վել, բայց ու­նեն պատ­րաստ ու մրցույ­թի պայ­ման­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան ռո­բոտ:

Կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րի հա­ղորդ­մամբ, մրցույ­թի ըն­թաց­քում մաս­նա­կից­նե­րի առ­ջեւ դրված խնդիրն է նա­խագ­ծել ու պատ­րաս­տել այն­պի­սի թռչող սար­քեր, ո­րոնք թռիչ­քի ըն­թաց­քում կու­սում­նա­սի­րեն տա­րած­քը, կհաս­կա­նան տե­ղո­րոշ­ման հա­մար նա­խա­տես­ված նշան­նե­րը, առ­ցանց կու­ղար­կեն պատ­կեր­ներ, կգտնեն հա­տուկ նշա­նա­տե­ղը, նշա­նա­տե­ղին կնե­տեն մին­չեւ 100-300գ ­բեռ եւ կվե­րա­դառ­նան մեկ­նար­կի կետ:

 
ՀՀ­-ում ֆուտ­բո­լի միջ­բու­հա­կան ա­ռաջ­նութ­յուն կկազ­մա­կերպ­վի

 

Նա­խա­տես­վում է կազ­մա­կեր­պել «Ու­սա­նո­ղա­կան լի­գա», ո­րում ու­սա­նող­նե­րը կցու­ցադ­րեն ի­րենց ֆուտ­բո­լա­յին ու­նա­կութ­յուն­նե­րը: ՀՖՖ նա­խա­գահ Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նը ու­սա­նող­նե­րի հետ հան­դիպ­մա­նը նշել է միջ­բու­հա­կան ա­ռաջ­նութ­յան մա­սին, ո­րի կա­նո­նա­կարգն ար­դեն գրվում է:

 

* * *

Հա­յաս­տա­նի դպրո­ցա­կան­նե­րի ֆուտ­զա­լի հա­վա­քա­կա­նը Մոսկ­վա­յում մաս­նակ­ցում է «Ար­դար խա­ղ» մի­ջազ­գա­յին մրցա­շա­րին:

Մաս­նակ­ցում են Ռու­սաս­տա­նի 1-ին եւ 2-րդ ­թի­մե­րը, Ուկ­րաի­նա­յի, Բե­լա­ռու­սի, Տա­ջիկս­տա­նի, Ղա­զախս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի հա­վա­քա­կան­նե­րը:

 

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

«Լու­սանցք» թիվ 11 (232), 2011թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։