Տոն է պե­տա­կա­նութ­յան եւ ան­կա­խութ­յան ու Նախն­յաց հի­շա­տա­կի

Սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին հա­յութ­յու­նը նշում է վե­րա­կանգն­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան ան­կա­խութ­յան 21-րդ ­տա­րե­դար­ձը: Այ­սօր Կ. Դե­միրճ­յա­նի ան­վան մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րում ՀՀ ­նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յանն Ան­կա­խութ­յան 21-րդ ­տա­րե­դար­ձի առ­թիվ կազ­մա­կեր­պել է ըն­դու­նե­լութ­յուն, ո­րին կմաս­նա­կցեն ՀՀ ­քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւս: Կմաս­նակ­ցի նաեւ Ար­ցա­խի նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հակ­յա­նի գլխա­վո­րած պաշ­տո­նա­կան պատ­վի­րա­կութ­յու­նը:

20-րդ ­դա­րի ըն­թաց­քում հա­յութ­յա­նը 4 ան­գամ ա­ռիթ եւ պատ­մա­-քա­ղա­քա­կան ­ի­րա­վի­ճակ է ըն­ձեռ­վել՝ ան­կա­խութ­յուն հռչա­կե­լու հա­մա­ր:

Նախ՝ մա­յի­սի 28-ին հռչակ­ված հայ­տա­րա­րութ­յունն է (չնա­յած պնդում­ներ կան 1918թ. մա­յի­սի 30-ին միտ­ված), ո­րով հիմք դրվեց Հա­յաս­տա­նի 1-ին ան­կախ հան­րա­պե­տութ­յա­նը, ո­րը գո­յա­տե­ւեց շուրջ 2 տա­րի:

2-­րդը՝ 1920թ. նո­յեմ­բե­րի 29-ին Ի­ջե­ւան քա­ղա­քում, խորհր­դա­յին 11-րդ ­կար­միր բա­նա­կի ա­ջակ­ցութ­յամբ՝ հայ կո­մու­նիստ­նե­րի հռչա­կած դեկ­լա­րա­ցիան (հռչա­կա­գիր) էր, ո­րը հիմք դրեց խոր­հր­­դայ­նաց­ված Հա­յաս­տա­նին՝ ՀԽՍՀ­-ին, որն էլ գո­յա­տե­ւեց շուրջ 70 տա­րի:

3-րդը ըն­դուն­վել է 1990թ. օ­գոս­տո­սի 23-ին եւ հաս­տատ­վել 1991թ. սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին՝ մեր ժո­ղովր­դի ա­զատ կա­մար­տա­հայտ­ման՝

հան­րաք­վեի մի­ջո­ցով:

Իսկ 4-րդն­ առնչ­վում է հայ­կա­կան 2-րդ ­հան­րա­պե­տութ­յա­նը. 1991թ. սեպ­տեմ­բե­րի 2-ի՝ Ար­ցախ-Ղա­րա­բա­ղի ան­կա­խութ­յան մա­սին հռչա­կա­գիրն է:

Եվ շատ կա­րե­ւոր է, որ հա­յութ­յու­նը հրա­պա­րա­կի եւս մեկ հռչա­կա­գիր, ո­րը կազ­դա­րա­րի Հա­յա­ս­­տան-Ար­ցախ վե­րա­միա­վո­րու­մը, ինչն էլ հիմք կդառ­նա Միաց­յալ Հա­յաս­տա­նի հե­տա­գա ա­մե­նա­բաղ­ձա­լի հռ­­չա­կագ­րի հա­մար…

Հայ ա­րի­ներն ու ազ­գայ­նա­կան­նե­րը սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին եւս նշե­լու են հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան վե­րա­կանգն­ման տո­նը՝ «Հա­յաս­տան-Ար­ցախ՝ վե­րա­մի­ա­վոր­ված եր­կիր» կար­գա­խո­սով:

Իսկ սեպ­տեմ­բե­րի 23-ին, ՀԱՄ լրատ­վա­կան կենտ­րո­նի տե­ղե­կաց­մամբ, Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան ան­դամ­նե­րն­ ու հյու­րե­րը Խուս­տուփ լե­ռան լան­ջին, մեծն հա­յոր­դի Գա­րե­գին Նժդե­հի մա­սունք­նե­րի մոտ կնշեն ա­վան­դա­կան Նախն­յաց տո­նը:

Տո­նը նշվում է աշ­նա­նա­յին գի­շե­րա­հա­վա­սա­րին, եւ այդ օ­րը հայ ա­րի­նե­րը հի­շում են բո­լոր նախ­նի­նե­րին՝ դրա­նով ի­րենց մեջ նո­րո­գե­լով հա­վեր­ժութ­յան ըն­թաց­քը, հայ տե­սա­կի ա­ռա­քե­լութ­յունն ու շա­­րու­նա­կա­կա­նութ­յու­նը՝ Նախն­յաց եւ Հայ Աստ­ված­նե­րին փա­­ռա­­բա­նե­լով:

Այդ օ­րը հա­յ­ ա­րի­նե­րը շփվում են նախն­յաց բո­լոր հո­գի­նե­րի հետ:

«Լուսանցք» շաբաթաթերթ

«Լու­սանցք» թիվ 29 (250), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։