Կարճ փե­շի հաղ­թար­շա­վը

 

1966թ. դե­ռեւս քչե­րին հայտ­նի լոն­դոն­յան 28-ամ­յա դեր­ձա­կու­հի Մե­րի Կո­ւան­տը Մեծ Բրի­տա­նիա­յի թա­գու­հի Ե­լի­զա­վե­տա 2-րդի ձեռ­քից երկ­րի թե­թեւ արդ­յու­նա­բե­րութ­յան եւ ար­տա­հան­ման զար­գաց­ման հա­մար ստա­նում է Բրի­տա­նա­կան կայս­րութ­յան շքան­շան, ար­ժա­նա­նում նաեւ «Տար­վա կին» տիտ­ղո­սին: Մե­րի Կո­ւան­տը թա­գա­վո­րա­կան բարձր պար­գե­ւը ստա­նա­լու հա­մար պա­լատ է մեկ­նում իր ստեղ­ծած եւ այժմ ար­դեն աշ­խար­հում մեծ տա­րա­ծում գտած ու ժա­մա­նա­կի հա­մար ան­սո­վոր կարճ փե­շով:

Ինչ­պես է ծնվել այդ կար­գի հա­գուս­տի գա­ղա­փա­րը: Մե­րի Կո­ւան­տը, ով քա­ղա­քում ու­ներ հա­գուս­տի վա­ճառ­քի սրահ, իր տուն էր հրա­վի­րել ըն­կե­րու­հուն: Նա Մե­րիին օգ­նե­լու  նպա­տա­կով սկսեց սեն­յա­կի հա­տա­կը լվա­նալ: Հա­գին ու­ներ սո­վո­րա­կան եր­կար շրջազ­գեստ, որն էլ նրան ան­չափ խան­գա­րում էր հա­տա­կը մաք­րե­լիս: Նա ձեռ­քը վերց­րեց մկրա­տը եւ կտրեց զգես­տը: Հան­կարծ Մե­րին տես­նե­լով ըն­կե­րու­հու կարճ շո­րը՝ նրան ոտ­քի կանգ­նեց­րեց, աջ ու ձախ շրջեց եւ… սկսեց կարճ շո­րեր կա­րել ու խա­նու­թում ցու­ցադ­րել: Ե­րի­տա­սարդ աղ­ջիկ­նե­րը սկսե­ցին ա­րագ գնել այդ զգեստ­նե­րը, Մե­րին չէր հասց­նում բա­վա­րա­րել պա­հան­ջար­կը: Իսկ նո­րա­ձե­ւութ­յան աշ­խար­հում այդ հե­ղա­փո­խութ­յու­նը ստի­պեց տղա­մարդ­կանց կորց­նել գլուխ­նե­րը: Նյու Յոր­քի, Լոն­դո­նի փո­ղոց­նե­րում խցա­նում­ներ էին, վթար­ներ: Իսկ Մե­րին այդ մա­սին գիրք գրեց, ո­րով եւ բազ­մա­պատկ­վեց նրա ա­ռեւ­տուրն ու իր հա­մա­խոհ­նե­րի թի­վը: 1968թ. Մե­րին կարճ փեշն ա­վե­լի ա­րագ կար­ճաց­րեց՝ այն սկզբուն­քո­րեն դարձ­նե­լով «լայնքն ա­վե­լի եր­կար՝ քան եր­կա­րութ­յու­նը»: Վա­տի­կանն այն հա­մա­րեց «սա­տա­նա­յից ե­կող ա­նա­մո­թութ­յուն», ԱՄՆ նա­խա­գահ Նիկ­սո­նը հայ­տա­րա­րեց, թե Սպի­տակ տան դռնե­րը բաց են կարճ փե­շա­վոր­նե­րի հա­մար: Կարճ զգեստն այ­նու­հետ Խորհր­դա­յին Միութ­յուն հա­սավ: Հա­յաս­տա­նում էլ են կարճ զգեստ­ներ կրում:  Կեց­ցե՛ գե­ղեց­կութ­յու­նը:

 

Սեր­գեյ Ա­վագ­յան

 

Նրբա­գեղ հա­յու­հին «Միսս աշ­խարհ-2012»-ին էլ կմաս­նակ­ցի

 

5  տար­վա ընդ­մի­ջու­մից հե­տո Գաբ­րիել Սուն­դուկ­յա­նի ան­վան ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նում կա­յա­ցավ գե­ղեց­կութ­յան եւ նրբա­գե­ղութ­յան ազ­գա­յին մրցույ­թը՝ «Միսս Հա­յաս­տան-2012»-ը: Մաս­նակ­ցել են 17 աղ­ջիկ­ներ՝ մեր երկ­րի ­տար­բեր մար­զե­րից:

Եզ­րա­փա­կիչ փու­լում 5 մաս­նա­կից­նե­րի մեջ հաղ­թող է դար­ձել Ան­նա Ա­ռա­քել­յա­նը (Ե­րե­ւան), ով 20 տա­րե­կան է, հա­սա­կը՝ 173 սմ: Նա էլ «Միսս աշ­խարհ-2012» մրցույ­թում ներ­կա­յաց­նե­լու է Հա­յաս­տա­նը:

2-րդ ­տե­ղում է 18-ամ­յա Կա­տե­րի­նա Աբ­րա­համ­յա­նը (Ա­բով­յան), իսկ 3-րդում՝ 17-ամ­յա Ա­նի­տա Գաբ­րիել­յա­նը (Ե­րե­ւան):

 

* * *

 

Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –

(Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028)

(ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

– Սպա­նա­խով լո­շիկ­ներ

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Խմո­րի հա­մար՝

ալ­յուր – 0.5 կգ

­մա­ծուն – 1 շիշ

աղ – 0.5 թե­յի գդալ

 

սպա­նախ – 2 կապ

սոխ – 2 գլուխ

գու­նա­վոր տաք­դեղ – 2 հատ

լո­լի­կի մա­ծուկ – 1 ճա­շի գդալ

ձի­թա­յուղ – 2 սուր­ճի գա­վաթ

չո­րաց­րած ռե­հան – 1 պտղունց

կիտ­րոն – 1 հատ

սպի­տակ պղպեղ

կար­միր պղպեղ

 

­Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Ե­րե­կո­յան պինդ խմոր պատ­րաս­տել, դնել է­մա­լա­պատ կաթ­սա­յում, թող­նել հա­սու­նա­նա 12 ժամ:

Այ­նու­հե­տեւ բա­ժա­նել փոք­րիկ գնդիկ­նե­րի, դնել ա­ռան­ձին ափ­սեում, թող­նել մի կողմ:

Մա­քուր լվա­ցած սպա­նա­խը կտրա­տել, սո­խը՝ նույն­պես: Տաք­դե­ղը ա­ղալ, կամ դարձ­յալ մանր կտրա­տել: Կիտ­րո­նը քա­մել լո­լի­կի մա­ծու­կի վրա, ձի­թա­յու­ղով խառ­նել, ա­վե­լաց­նել կտրա­տած զանգ­վա­ծին, հա­մե­մել ա­ղով, պղպե­ղով, ռե­հա­նով:

Պատ­րաս­տի մի­ջու­կը քսել լո­շիկ­նե­րի վրա:

Ջե­ռո­ցը 2500-ով տա­քաց­նել, լո­շիկ­նե­րը թխել մին­չեւ կարմ­րե­լը:

Մա­տու­ցել զույ­գե­րով դա­սա­վո­րած:

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից –

 

Մար­զա­կան աշ­խար­հում մեծ նվա­ճում­նե­րի հա­սած մար­զիկ­նե­րը եր­բեմն լավ մար­զա­­վի­ճա­կով չեն ներ­կա­յա­նում մրցում­նե­րի, պատ­ճա­ռը գեր­մարզ­վա­ծութ­յու­նը կամ թեր­մարզ­վա­ծութ­յունն են, ո­րոնց հե­տե­ւան­քով նույ­նիսկ բարձ­րա­գույն նվա­ճում­նե­րի հա­սած վար­պետ­նե­րը ֆի­զի­կա­պես վե­րա­կանգն­ված չեն լի­նում եւ արդ­յուն­քում ձա­խող­վում են:
Լոն­դո­նի օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րին լավ նա­խա­պատ­րաստ­վե­լու նպա­տա­կով ՀՀ ԱՕԿ-ը գի­տա­ժո­ղով է կազ­մա­կեր­պել մեր հա­վա­քա­կան­նե­րի մար­զիչ­նե­րի, սպոր­տա­յին բժիշկ­նե­րի, հո­գե­բան­նե­րի, մեր­սող­նե­րի ու մյուս մաս­նա­գետ­նե­րի հա­մար: Մի­ջո­ցառ­ման աշ­խա­տանք­նե­րին մաս­նակ­ցել են Բե­լա­ռու­սի, Լե­հաս­տա­նի, Ռու­սաս­տա­նի, Շվե­դիա­յի, Վրաս­տա­նի, Ռու­մի­նիա­յի եւ Հա­յաս­տա­նի՝ սպոր­տում մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չում ու­նե­ցող գիտ­նա­կան­ներ:

Վնաս­վածք­նե­րի ա­րագ ու լիար­ժեք վե­րա­կանգն­ման հար­ցե­րի շուրջ ե­լույթ է ու­նե­ցել Վրաս­տա­նից Պա­վել Կաս­րա­ձեն, ու­ժե­րի վե­րա­կանգ­ման խնդիր­նե­րի վե­րա­բեր­յալ՝ Բե­լա­ռու­սից Նի­կո­լայ Կրու­չինս­կին, դե­ղա­բու­ժութ­յան մա­սին՝ Հա­յաս­տա­նից ՀԱՕԿ-ի բաժ­նի վա­րիչ Ա­րեգ Հով­հան­նիս­յա­նը:

 

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

«Լուսանցք»-ի բաժանորդագրության համար դիմել`

 

«Պրես Ստենդ»՝ 54-41-99                 «Բլից մեդիա»՝  52-53-01

«Հայփոստ»՝  51-45-01                     «Հայմամուլ»՝  58-94-12   

«Պրես Ատտաշե»՝ 27-02-22              «Լուսանցք»՝  52-38-75

 

* * *

 

1 տարվա բաժանորդագրության գինը՝  4800 դրամ

6 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 2400 դրամ

3 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 1200 դրամ

1 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 400 դրամ

 

«Լու­սանցք» թիվ 13 (234), 2011թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։