Հայ ա­րի­նե­րը նշում են Զա­տի­կը

Այ­սօր՝ ապ­րի­լի 20-ին, Գար­նա­նա­յին օ­րա­հա­վա­սա­րին՝ Լուս­նի լր­­ման օր­վա կի­զա­կե­տին, Հայ Ա­րի­ա­կան միա­բա­նու­թյան եւ Հայ Ազ­գայ­­նա­կա­ն­­նե­րի հա­մախմ­բման ան­դամ­նե­րը Մե­­ծա­­մո­րի պատ­մա­կան տա­րած­քում (Մե­ծա­­մոր – Մեծ Մոր – Աստ­վա­ծա­մոր – Մայր Ա­նա­հի­տի) կնշեն ա­վան­դա­կան Զա­տի­կի տո­նը:

ՀԱՄ Հո­գե­ւոր հանձ­նախմ­բի քր­­մերն ու քր­­մի թեկ­նա­ծու­նե­րը կկա­տա­րեն ծի­սա­­կան ա­րա­րո­ղու­թ­­յուն եւ կփա­ռա­բա­նեն Մայր Ա­նա­­հի­տին, Ով իր Աստ­վա­ծա­յին գոր­ծա­­ռույ­­թով ա­պա­հո­վում է բնութ­յան գու­նա­գե­ղութ­յունն ու ծաղ­կուն­քը:

Մայր Ա­նա­հի­տը նաեւ բեր­­քա­տ­­վու­­­թ­­յան եւ ա­մե­նայն բեր­րի­ութ­յան, պտղա­բե­րութ­յան եւ մայ­րու­թյան Աստ­վա­ծու­հին է, եւ հայ ա­րի­ներն ու ազ­գայ­նա­կան­նե­րը Աս­տ­­վա­ծա­մո­րը կդի­մեն՝ բազ­մա­զա­վակ ու բար­գա­վաճ ըն­տա­նիք­ներ ու­նե­նա­լու ակն­կա­լութ­յամբ:

Զա­տ­­կի օ­րը ա­րիա­կան հա­յե­րը նշ­­ում են նաեւ որ­պես Մայր Ա­նա­­հի­տի հրա­շա­­գոր­­ծութ­յան տոն:

Ծի­սա­կան ա­րա­րո­ղութ­յու­նից եւ կրա­կի վրա­յով ե­րա­զանք­ներ պա­հե­լով թռչե­լուց հե­տո, գույ­նզգույն ներկ­ված ձվե­րով ձվա­խա­ղ կ­կա­զմա­կերպ­վի, ո­րը կա­վարտ­վի ազ­գա­յին երգ ու պա­րով, գի­նե­ձո­նե­րով, ծի­սա­կան փա­ռա­բա­նում­նե­­րով՝ վասն եւ ի փառս Հայ Աս­տված­նե­րի եւ Տիե­զեր­քի Ար­ար­չի: Վա­սն­ ազ­գի բար­գա­վաճ­ման եւ ծաղ­կուն­քի:

 

* * *

 

Հայ­կա­կան խո­հա­նոց – (Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը  (հեռ` 531-027, 531-028) – (ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

«Լու­սանցք»-ի գոր­ծըն­կեր Ռ. Նա­հա­պետ­յա­նը սի­րով մեզ բա­ցատ­րում է, թե ինչ­պես են տո­նել Զա­տի­կը մեր նախ­նի­նե­րը, ինչ կե­րակ­րա­տե­սակ­ներ են պատ­րաս­տել: Ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ քա­նի որ Զա­տի­կը խորհր­դան­շում է նաեւ այն օ­րը, երբ ար­դեն բնութ­յան գույ­նե­րը սկսում են զատ­վել, ուս­տի հա­յե­րիս սե­ղան­նե­րը գու­նա­գեղ են ե­ղել, ու­րախ, երփ­նե­րանգ, այն­պես՝ ինչ­պես մեր սրտե­րը գար­նան գա­լուն եւ օ­րե­րը տա­քա­նա­լուն պես: Ու­րեմն՝ թող Մայր Ա­նա­հի­տի ջեր­մութ­յու­նը ան­պա­կաս լի­նի հա­յե­րի ըն­տա­նի­քից:

 

Ա­րար­ման հա­գա­նի՝ գառ­նու­կով

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Գա­ռի փափ­կա­միս – 2 կգ

­սոխ – 2 գլուխ

սպի­տակ գի­նի – 3 բա­ժակ

ա­զատ­քեղ (մա­ղա­դա­նոս) եւ հա­մեմ – 1-ա­կան կապ

սխտոր – 1 գլուխ

ըն­կույզ – 1 բա­ժակ

աղ

սպի­տակ պղպեղ

ա­նա­րատ յուղ

 

Պատ­րաստ­ման ձե­ւը

Գա­ռի փափ­կա­մի­սը բա­րակ շեր­տով կտրա­տել, ա­ղով եւ սպի­տակ պղպե­ղով հա­մե­մել, վրան լցնել սո­խի հյու­թը (սո­խը ա­ղով տրո­րել եւ հե­տո հյու­թը քա­մել):

Մի­սը հա­մե­մե­լուց հե­տո թող­նել 40 րո­պե: Հե­տո մի­սը յու­ղով տա­պա­կել, վրան ա­վե­լաց­նել 2 բա­ժակ սպի­տակ գի­նի, թա­վա­յի բե­րա­նը փա­կել, թող­նել մար­մանդ կրա­կին:

Ա­ռան­ձին մանր կտրա­տել ա­զատ­քեղն ու հա­մե­մը: Սխտո­րը ճզմել կա­նա­չու վրա, խառ­նել ըն­կույ­զը, հա­վան­գով ծե­ծել եւ ա­վե­լաց­նել 1բա­ժակ գի­նի:

Այս թանձ­րու­կը պատ­րաս­տե­լուց հե­տո մսի բե­րա­նը բա­ցել: Հենց մսի գի­նեհ­յու­թը ցա­մա­քած կլի­նի, թանձ­րու­կը լցնել մսի վրա, մի փոքր էլ սպի­տակ պղպե­ղով հա­մե­մել ու ան­ջա­տել կրա­կը: Թա­վա­յի բե­րա­նը բա­ցել միայն սառ­չե­լուց հե­տո:

 

Ա­նահ­տա­կան զատ­կի աղ­ցան

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Վա­րունգ – 1հատ

պինդ լո­լիկ – 2 հատ

կծու ծի­ծակ – 1հատ

կա­նաչ, կար­միր, դե­ղին տաք­դեղ – 1-ա­կան

սեւ զեյ­թուն – 1բան­կա

մա­ղա­դա­նոս,

ա­նա­նուխ – 1-ա­կան կապ

կիտ­րոն – 1 հատ

սպի­տակ պղպեղ – 2 թե­յի գդալ

ձի­թա­յուղ – 2 ճա­շի գդալ

աղ

հա­զար (մա­ռոլ)

 

Պատ­րաստ­ման ձե­ւը

Վա­րուն­գը, ծի­ծա­կը, լո­լի­կը, տաք­դե­ղը խո­րա­նար­դիկ­նե­րով կտրա­տել:

Ա­ռանց կո­րի­զի զեյ­թու­նը եր­կու կես ա­նել, մա­ղա­դա­նո­սը եւ ա­նա­նու­խը մանր կտրա­տել, ա­ղով ու սպի­տակ պղպե­ղով հա­մե­մել, ա­վե­լաց­նել կիտ­րո­նի հյու­թը եւ ձի­թա­յու­ղը, լավ խառ­նել:

Այս ա­մե­նը լցնել հա­զա­րով ձե­ւա­վոր­ված ափ­սեում եւ մա­տու­ցել:

 

Վայ­րի բան­ջա­րով ա­պուր

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Վայ­րի բան­ջար- 1 կգ

­սոխ – 2 գլուխ

մաք­րած գետ­նախն­ձոր – 0.5 կգ­

ա­րիշ­տա – 100 գ­

աղ

յուղ – 2 ճա­շի գդալ

 

Պատ­րաստ­ման ձե­ւը

Բան­ջա­րը խա­շել, ա­ռա­ջին ջու­րը թա­փել: Այ­նու­հե­տեւ խա­շած բան­ջա­րին ա­վե­լաց­նել 2 լիտր ջուր: Սրան էլ ա­վե­լաց­նել­ գետ­նախն­ձո­րը, հե­տո՝ ա­րիշ­տան:

Վեր­ջում հա­վե­լել ա­ռան­ձին
պատ­րաս­տած սո­խա­ռա­ծը, հա­մե­մել ա­ղով:

 
Մոր փա­ռա­բա­նութ­յան ու­տեստ

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Խո­շոր բլղուր – 2 բա­ժակ

գու­նա­վոր տաք­դեղ –1-ա­կան

ծի­ծակ – 1 հատ

լո­լիկ – 3 հատ

կար­միր պղպե­ղի մա­ծուկ – 1 ճա­շի գդալ

սոխ – 1 գլուխ,

ձի­թա­յուղ – 100 գ

 

Պատ­րաստ­ման ձե­ւը

Սո­խը տա­պա­կել ձի­թա­յու­ղում, ա­վե­լաց­նել կտրա­տած  տաք­­դե­ղնե­րը, ծի­ծա­կը, լո­լի­կը,  մա­ծու­կը: Լավ ե­փե­լուց հե­տո ա­վե­լաց­նել 2 բա­ժակ ջուր, ե­ռաց­նել, հա­մե­մել ա­ղով, ա­վե­լաց­նել լվա­­ցած բլղու­րը եւ ե­փել 10 րո­պե՝ մար­մանդ կրա­կին:

 
Ըն­կույ­զով կաթ­նա­հունց

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Ալ­յուր – 3 կգ

­կա­րագ – 1 կգ

­ձու – 17 հատ

խմո­րիչ – 3 ճա­շի գդալ

կաթ – 6 բա­ժակ

շա­քա­րա­վազ – 1.2 կգ

թթ­վա­սեր – 300 գ

­ծի­րա­նի չիր – 200 գ

­չա­միչ- 0.5 կգ­

ըն­կույզ – 0.5 կգ

­հիլ

դար­չին

մե­խակ

վա­նիլ

մշկըն­կույզ (մուս­կատ)

 

Պատ­րաստ­ման ձե­ւը

Կա­թի մեջ լցնել խմո­րի­չը, խառ­նել, շա­քա­րա­վա­զը ձվով հա­րել, ա­վե­լաց­նել կա­թին: Հե­տո ա­վե­լաց­նել թթվա­սե­րը: Այ­նու­հետ հա­վե­լել ծե­ծած հա­մե­մուն­քը (հի­լը, դար­չի­նը, մե­խա­կը, վա­նի­լը, մշկըն­կույ­զը եւ ծի­րա­նի չի­րը, չա­մի­չը, ըն­կույ­զը), հե­տո՝ ալ­յու­րը:

Այս ա­մե­նը լավ խառ­նե­լուց հե­տո ա­վե­լաց­նել հա­լած կա­րա­գը, հուն­ցել 15 րո­պե, փակ ա­մա­նի մեջ դնել, թող­նել 1 ժամ՝ հա­սու­նա­նա (ի դեպ, պատ­րաս­տի խմո­րը պետք է բա­ժա­նել 5-7 մա­սի՝ ա­ռան­ձին կա­ղա­պար­նե­րով թխե­լու հա­մար): Դնել կա­ղա­պա­րի մեջ, թող­նել եւս 30 րո­պե: Դրա­նից հե­տո վա­ռա­րա­նը տա­քաց­նել 1800-ով եւ կաթ­նա­հուն­ցը թխել 40 րո­պե:

 

Փո­խին­դով հալ­վա

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Փո­խինդ (փո­խինձ) – 1 կգ

­յուղ – 0.5 կգ

­մեղր – 400 գ

­նուշ – 200 գ

­չա­միչ – 200 գ

­դար­չին – 5 գ

­վա­նիլ – 2 գ

 

Պատ­րաստ­ման ձե­ւը

Թա­վա­յում յու­ղը հա­լեց­նել, ա­վե­լաց­նել փո­խին­ձը եւ 6 րո­պե խառ­նել թույլ կրա­կի վրա: Հա­վե­լել կտրա­տած նու­շը, խառ­նել 2 րո­պե, հե­տո՝ 2 կես ա­րած չա­մի­չը, խառ­նել եւս 2 րո­պե: Ա­վե­լաց­նել մեղ­րը, խառ­նել 3 րո­պե: Կրա­կից վերց­նել, հա­մե­մալ դար­չի­նով, վա­նի­լով: Ե­րե­սին մի քիչ նուշ ա­վե­լաց­նել, դնել կա­ղա­պա­րի մեջ, կլոր տեսք տալ, թող­նել սառ­չի:

 

Եվ, ի­հար­կե, մեր սե­ղան­նե­րից այս օ­րը պի­տի ան­պա­կաս լի­նեն զատ­կա­կան բազ­մա­գույն ձվե­րը: Եվս մեկ ան­գամ՝ շնոր­հա­վո՛ր ­հայ­կա­կան Զա­տի­կը եւ փա՜ռք ­Մե­ծա­մո­րը՝ Մայր Ա­նա­հի­տին:

 

* * *

 

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

«Լու­սանցք» թիվ 14 (235), 2011թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

This post is also available in: Russian

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։