Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –

 (Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028) – (ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

- Սա­ռը նա­խու­տեստ՝ ձի­թապտ­ղով

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Ան­կո­րիզ կա­նաչ ձի­թապ­տուղ – 1 բա­ժակ

պինդ լո­լիկ – 2 հատ

սխտոր – 2 պճեղ

մա­ղա­դա­նոս- 100 գ

­կար­միր պղպեղ‘փո­շի – 0.5 թե­յի գդալ

սպի­տակ պղպեղ‘փո­շի – 0.5 թե­յի գդալ

լո­լի­կի ջուր – 1 ճա­շի գդալ

կար­միր պղպե­ղի ջուր – 1 ճա­շի գդալ

բու­սա­յուղ – 1 սուր­ճի գա­վաթ

կիտ­րոն – 1 հատ

աղ

 

­Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Ձի­թապ­տու­ղը կտրա­տել, ա­վե­լաց­նել կտրա­տած լո­լի­կը, հե­տո՝ ճզմած կամ կտ­րա­տած սխտո­րը, մա­ղա­դա­նո­սը:

Այս ա­մե­նը հա­մե­մել կար­միր ու սպի­տակ փո­շի պղպե­ղներով, լո­լի­կի ու պղպե­ղի ջրե­րով:

Խառ­նել: Հա­մե­մել շատ քիչ ա­ղով, վրան լցնել կիտ­րո­նի ջու­րը, հե­տո՝ բու­սա­յու­ղը:

Նա­խու­տես­տը հրամց­նել սեւ հա­ցով:

Ձեզ բա­րի ա­խոր­ժակ եւ լավ օր:

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից –

 

Ա­րե­ւել­յան մար­տար­վեստ­նե­րը՝ մայ­րա­քա­ղա­քում

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րոն Մար­գար­յա­նը հյու­րըն­կա­լել է ա­րե­ւել­յան մա­տար­վեստ­նե­րի հա­յաս­տան­յան ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին եւ ող­ջու­նե­լ ն­րանց կող­մից վեր­ջերս ստո­րագր­ված հու­շագ­րի նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը եւ հայտ­նել մայ­րա­քա­ղա­քում սպոր­տի զար­գաց­մանն ա­ջակ­ցե­լու քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պատ­րաս­տա­կա­մութ­յու­նը: Քա­ղա­քա­պե­տին է ներ­կա­յաց­վել ստո­րագր­ված մար­զա­կան հու­շա­գի­րը, հա­մա­ձայն ո­րի՝ մաս­նա­կից ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րը միաս­նա­կան ու­ժե­րով հե­տա­մուտ են լի­նե­լու նա­խա­զո­րա­կո­չա­յին տա­րի­քի պա­տա­նի­նե­րի մեջ ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րութ­յուն սեր­մա­նե­լուն, ինչ­պես նաեւ անվ­ճար մար­զում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լուն՝ երկ­կող­մա­նի ծնո­ղա­զուրկ, բազ­մա­զա­վակ ըն­տա­նիք­նե­րի ու Ար­ցախ­յան պա­տե­րազ­մում զոհ­ված­նե­րի ե­րե­խա­նե­րի հա­մար: Հա­մոզ­մունք է հայտ­նվել, որ հու­շա­գի­րը նպաս­տե­լու է պա­տա­նի­նե­րի շրջա­նում ա­ռողջ ապ­րե­լա­կեր­պի տա­րած­մանն ու սո­ցիա­լա­կան խմբա­վո­րում­նե­րից զերծ պա­հե­լուն:

 

Պատանիների հարուստ ավարը

Մայիսի 1-3-ը Վրաստանի Լագոդեխի քաղաքում տեղի ունեցավ ձյուդոյի միջազգային մրցաշար 1997-99թթ ծնված պատանիների միջեւ:

Մրցաշարին մասնակցում էին Վրաստանի բոլոր ուժեղագույն ակումբները, Ադրբեջանի թիմը, Հայաստանից մասնակցում էին Երեւանից ՍՁՕՊՄԴ, ԵՕՀՄՔ, Աբովյանի Գ. Ծառուկյանի անվան մարզադպրոցի, Հրազդանի, Չարենցավանի եւ Գյումրիի ԳՕՀՄՔ եւ ԳՀՄՄ մարզադպրոցի սաները:

Մրցաշարին գերազանց մասնակցեց Չարենցավանը ներկայացնող Շավարշ Սահակյանը +66կգ, որը հաղթելով բոլոր գոտեմարտերում դարձավ մրցումների հաղթող: Ընդհանուր առմամբ մեր թիմը մասնակցեց բավականին լավ եւ նվաճեց 1 ոսկի, 2 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալներ:

 
Հա­յաս­տա­նի գա­վա­թա­կի­րը «Շի­րակն»-ն­ է

Հա­յաս­տա­նի 2011/12թթ. գա­վա­թի խա­ղար­կութ­յան հաղ­թող դար­ձավ Գյում­րիի «Շի­րակ»-ը: Թի­մը եզ­րա­փակ­չում ա­ռա­վե­լութ­յան հա­սավ Դի­լի­ջա­նի «Իմ­պուլ­ս»-ի նկատ­մամբ՝ նվա­զա­գույն 1:0 հաշ­վով: Սա «Շի­րա­կ»-ի 5-րդ­ ու վեր­ջա­պես հաղ­թա­կան փոր­ձն­ էր, եւ Գյում­րիում կա­յա­ցած եզ­րա­փա­կի­չը հա­մա­քա­ղա­քա­յին տո­նի վե­րած­վեց: Գա­վա­թա­կի­րը նա­եւ ի­րա­վունք ստա­ցավ Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նել Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յում:

 

Ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նը՝ հա­յութ­յա­նը հա­մախմ­բող գոր­ծո­ն

ՀՀ ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիա­յի 10-րդ ­ժո­ղո­վում ՀՖՖ ­նա­խա­գահ Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նը ե­լույ­թում շեշ­տել է, որ ժո­ղո­վի անց­կա­ցու­մը Գյում­րիում ֆուտ­բո­լը մայ­րա­քա­ղա­քից մար­զեր տե­ղա­փո­խե­լու եւ մար­զե­րում զար­գաց­նե­լու քա­ղա­քա­կա­նութ­յան դրս­­ե­ւո­րում­նե­րից է: Անդ­րա­դառ­նա­լով իր գլխա­վո­րութ­յամբ վեր­ջին 10 տա­րվա աշ­խա­տանք­նե­րին՝ շեշ­տել է, որ, հաղ­թա­հա­րե­լով բազ­մա­թիվ դժվա­րութ­յուն­ներ, անց­նե­լով բար­դա­գույն ճա­նա­պարհ, մշակ­վել է հայ­կա­կան ֆուտ­բո­լի զար­գաց­մանն ուղղ­ված մի քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն, ո­րի արդ­յուն­քը ամ­րագր­վել է ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի այն­պի­սի ե­լույթ­նե­րով, ո­րոնք ոչ միայն ֆուտ­բո­լա­յին ի­րա­դար­ձութ­յուն էին հայ­կա­կան ֆուտ­բո­լի պատ­մութ­յան մեջ, այ­լեւ դար­ձան աշ­խար­հի հա­յութ­յա­նը հա­մախմ­բող գոր­ծոն… Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կանն իր ե­լույթ­նե­րով մի­ջազ­գա­յին ու­շադ­րութ­յան ար­ժա­նա­ցավ եւ պետք է լու­ծի 2014թ. աշ­խար­հի ա­ռաջ­նութ­յան եզ­րա­փակ­չում հան­դես գա­լու  եւ այլ խնդիր­ներ:

 
Հայ շախ­մա­տիս­տը դար­ձել է ա­վե­լի սար­սա­փազ­դու

Անգ­լիա­կան­ զլմ-­նե­րն­ անդ­րա­դար­ձել են Ա­րոն­յա­նի մար­զա­վի­ճա­կին, եւ նշել, որ նա ա­վե­լի սար­սա­փազ­դու մրցա­կից դար­ձավ: Կառլ­սե­նը Նոր­վե­գիա­յում դար­ձել է բրենդ, նա տա­րե­կան 1,5 մի­լոն ե­կա­մուտ ու­նի: Ա­րոն­յանն էլ Հա­յաս­տա­նում ազ­գա­յին հե­րոս է, ում թի­մը 2010-ին Հա­մաշ­խար­հա­յին Օ­լիմ­պիա­դա­յի ոս­կին նվա­ճե­լուց հե­տո՝ հայ­րե­նիք վե­րա­­դար­ձավ նա­խա­գա­հի ինք­նա­թի­ռով: Շախ­մա­տը ՀՀ­-ում դպրո­ցա­կան պար­տա­դիր ծրագ­րի մեջ նե­րառ­վեց: Նշվել է, որ 29 տա­րե­կա­նում Ա­րոն­յա­նը գտնվում է իր լա­վա­գույն մար­զա­վի­ճա­կում: Նա հաղ­թել է վեր­ջին 2 մրցա­շա­րե­րում Կառլ­սե­նի հետ խա­ղից ա­ռաջ: Սա­կայն Կրամ­նի­կը՝աշ­խար­հի նախ­կին չեմ­պիո­նը, ով հաղ­թել է Գա­րի Կաս­պա­րո­վին եւ «London Chess Classic 2011» մրցա­շա­րում, Ա­րոն­յա­նի հա­մար բարդ մրցա­կից ե­ղավ: Շախ­մա­­տա­յին հա­սա­րա­կութ­յունն ա­նընդ­հատ քննար­կում է Ա­րոն­յան-Կառլ­սեն կա­յա­նա­լիք խա­ղը: Այս զույ­գը կհան­դի­պի հու­նի­սին Մոսկ­վա­յում, ինչ­պես նաեւ 2013-ի մար­տին Լոն­դո­նում, որ­տեղ կո­րոշ­վի աշ­խար­հի չեմ­պիո­նի հա­ջորդ հա­վակ­նոր­դը:

 

Իսկ շվեյ­ցա­րա­կան Ցյու­րի­խում ա­վարտ­ված Լե­ւոն Ա­րոն­յան-Վ­­լա­դի­միր Կրամ­նիկ ըն­կե­րա­կան մրցա­խա­ղի 6 փու­լե­րում գրոս­մայս­տեր­նե­րը ոչ ո­քի խա­ղա­ցին, ընդ­հա­նուր հա­շի­վը հա­վա­սար է՝ 3:3: Ա­րագ շախ­մա­տի մեկ խաղ եւս կա­յա­ցավ, ո­րում հայ գրոս­մայս­տե­րը հաղ­թեց Ռու­սաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցուց­չին:

 

ՖԻ­ԴԵ-ն­ իր պաշ­տո­նա­կան կայ­քում հրա­պա­րա­կել է հեր­թա­կան վար­կա­նի­շա­յին աղ­յու­սա­կը մա­յի­սի 1-ի դրութ­յամբ: Տղա­մարդ­կանց լա­վա­գույն հար­յու­րա­կը շա­րու­նա­կում է գլխա­վո­րել Մագ­նուս Կառլ­սե­նը՝ 2835: Նա­խորդ ամս­վա հա­մե­մատ նրան ընդ­հուպ մո­տե­ցել է մեր Լ­­ե­ւոն Ա­րոն­յա­նը, ով այժմ զբա­ղեց­նում է վար­կա­նի­շի 2-րդ ­հո­րի­զո­նա­կա­նը՝ 2825: 3-րդ ­տե­ղում է Վլա­դի­միր Կրամ­նի­կը (2801), իսկ հնդիկ Վիշ­վա­նա­թան Ա­նան­դը (2791) զբա­­ղեց­նում է 4-րդ ­հո­րի­զո­նա­կա­նը:

Հայ շախ­մա­տիստ­նե­րի ցու­ցա­նիշ­նե­րը թոփ-100-ում այս­պի­սին են՝ Սեր­գեյ Մով­սես­յան (2698)‘ 47-րդ ­տեղ, Վլա­դի­միր Հա­կոբ­յան (2697)՝ 49, Գաբ­րիել Սարգս­յան (2679)՝ 71, Տիգ­րան Լ. Պետ­րոս­յան (2657)՝ 94:

Կա­նանց թոփ–100-ում հայտն­վել են 2 հայ շախ­մա­տիս­տու­հի­ներ. Է­լի­նա Դա­նիել­յա­նը (2484) 20-րդն­ է, իսկ Լի­լիթ Մկրտչյա­նը (2449)՝ 37-րդը:

 

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

«Լուսանցք»-ի բաժանորդագրության համար դիմել`

«Պրես Ստենդ»՝     54-41-99                     «Բլից մեդիա»՝  52-53-01

«Հայփոստ»՝          51-45-01                     «Հայմամուլ»՝   58-94-12   

«Պրես Ատտաշե»՝ 27-02-22                     «Լուսանցք»՝      52-38-75

 

*  *  *

1 տարվա բաժանորդագրության գինը՝  4800 դրամ

6 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 2400 դրամ

3 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 1200 դրամ

1 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 400 դրամ

 

– «Լուսանցք»-ը աշխատանքի է հրավիրում շրջիկ լրա­գրա­վաճառի եւ գովազդային գործակալի՝ շահավետ պայմաններով: Դրանց ծանոթանալու համար այցելել խմբագրություն:

– «Լուսանցք»-ում կատարում են մեքե­նա­գրական եւ խմբագրական աշխա­տանք­ներ:

 

«Լու­սանցք» թիվ 16 (237), 2011թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։