Ընտրական ամփոփումներ -

Եվ­րա­միութ­յու­նը ­դժգոհ չէ

 ԵՄ-ն­ ի գի­տութ­յուն է ըն­դու­­նել մեր երկ­րում կա­յա­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը եւ ող­ջու­նել է ըն­տ­­րութ­յուն­նե­րի դի­տարկ­ման մի­ջազ­գա­յին ա­ռա­քե­լութ­յան եզ­րա­կա­ցութ­յուն­նե­րի ու նախ­նա­կան դա­տո­ղութ­յուն­նե­րի մա­սին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը: Այս մա­սին աս­վում է ԵՄ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան եւ անվ­տան­գութ­յան հար­ցե­րով գե­րա­գույն հանձ­նա­կա­տար Քեթ­րին Էշ­թո­նի եւ Եվ­րո­պա­կան հա­րե­ւա­­­ն­­ութ­յան ու ընդ­լայն­ման քա­ղա­քա­կա­նութ­յան հար­ցե­րով հան­ձ­­նա­կա­տար Շտե­ֆան Ֆյու­լեի հայ­տա­րա­րութ­յու­նում:

ԵՄ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ող­ջու­նել են Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ջան­քերն այն­պի­սի ընտ­րութ­յուն­նե­րի անց­կաց­ման ուղ­ղութ­յամբ, ո­րոնց ըն­թաց­քում ա­ռա­ջըն­թաց է ար­ձա­նագր­վել ա­վե­լի թա­փան­ցիկ եւ մրցակ­ցա­յին ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցի ուղ­ղութ­յամբ: «Այ­դու­հան­դերձ, ընտ­րութ­յուն­նե­րը ցույց տվե­ցին մի շարք հար­ցեր լու­ծե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թ­­յու­նը, որ­պես­զի դրանք լիա­կա­տար հա­մա­պա­­տաս­խա­նեն մի­­ջազ­գայ­նո­րեն ըն­դուն­ված ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րին: Մենք կոչ ենք ա­նում ՀՀ­ իշ­­խա­նու­թ­­յուն­­նե­րին՝ վե­րաց­նել ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի ար­ձա­­նա­գ­­րած բաց­թո­ղու­մ­­նե­րը 2013թ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի նա­խօ­րեին:

Մի­­եւ­­նույն ժա­մա­նակ մենք ող­­ջու­նում ենք, որ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ներ­կա­յաց­ված են լի­նե­լու 6 քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցութ­յուն­ներ:

Դա դրա­­կան քայլ է Հա­յաս­տա­նում բազ­­մա­կարծ եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան քա­ղա­քա­կան մշա­կույ­թի զար­գաց­ման ուղ­ղութ­յամբ:

ԵՄ-ն ­նաեւ կոչ է ա­նում բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րին՝ զերծ մնալ հա­կաօ­րի­նակ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րից եւ շա­րու­նա­կել քա­ղա­քա­կան երկ­խո­սութ­յու­նը: Ընդ­դի­մութ­յան եւ իշ­խա­նութ­յան մի­­ջեւ կա­ռու­ցո­ղա­կան երկ­խո­սու­թ­­յու­նը կա­րե­ւոր է երկ­րում կա­­յու­նութ­յան ամ­րապնդ­ման հա­մա­ր»,- աս­ված է հայ­տա­րա­րու­թ­­յու­նում:

 

Ա­նի Մա­րութ­յան

 

Իսկ դի­տորդ­նե­րը գոհ են

 

ՀՀ­ ԱԺ ընտ­րութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում, ըստ «BBC»-ի, ար­ձա­նագր­վել են մի շարք ընտ­րա­խա­խա­տում­նե­ր: «BBC»-ի թղթա­կից Ա­լեք­սեյ Ման­վել­յա­նի խոս­քով՝ բո­ղոք­նե­րը ստաց­վել են ընտ­րութ­յուն­նե­րի մեկ­նար­կից ի վեր: Մաս­նա­վո­րա­պես՝ դրանք վե­րա­բե­րում են քվեա­թեր­թիկ­նե­րի լցոն­մա­նը, կրկ­­նա­­կի քվեար­կութ­յա­նը եւ ընտ­րող­նե­րին կա­շառք բա­ժա­նե­լուն: Նշվել է, որ ՀՀ ­խորհր­դա­­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րին հե­տե­ւել է ա­վե­լի քան 600 մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ:

Մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը ընտ­րու­թ­­յան օրն է նաեւ անդ­րա­դար­ձել ըն­թաց­քին եւ խախ­տում­նե­րին: «Reu­ters» գոր­ծա­կա­լութ­յու­նը գր­­ել է, թե «հա­յե­րն­ ակն­կա­լում են խա­ղաղ ըն­տ­­րութ­յուն­ներ եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­դ­­յունք­նե­ր» եւ հա­վե­լել, որ ԱԺ ընտ­րութ­յուն­նե­րը կամ­րապն­դի երկ­րի կա­յու­նու­թ­­յու­նը: Մի­ջազ­գա­յին զլմ-­նե­րը նա­խա­պես նշել էին, որ 2 մեծ կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րը՝ ՀՀ ­նա­խա­գա­հի գլխա­վո­րած ՀՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն, ո­­րի ղե­կա­վա­րը գոր­ծա­րար Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յանն է, «կմնան ա­մե­նաու­ժեղ­նե­րը»:

Անդ­րա­դարձ է ե­ղել նաեւ այն փաս­տին, որ «այս ընտ­րութ­յուն­նե­րում քվեար­կութ­յա­նը մաս­նակ­ցած ընտ­րող­նե­րի անձ­նագ­րե­րում ո­րո­շում էր ըն­դուն­վել դնել ժա­մա­նա­կա­­վոր դրոշ­մակ­նիք­ներ, ո­րոնք, են­­թադր­վում էր, պետք է ցնդեին 12 ժամ­վա ըն­թաց­քում, սա­կայն տե­ղե­կութ­յուն­ներ են ստաց­վել, որ դրանք ա­ռա­վել շուտ են ցնդում, ինչն էլ ընտ­րող­նե­րին կրկին քվե­ար­կե­լու հն­­ա­րա­վո­րութ­յուն է ըն­ձե­ռում»: Նաեւ նշվել է, որ Հա­յաս­տա­նի Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը ար­ձա­գան­քել է խախ­տում­նե­րի մա­սին այդ լու­րե­րի­ն­ եւ խնդի­րը կար­գա­վոր­վել է, քա­նի որ տեխ­նի­կա­կան բնույթ է կրել:

«Dni.ru»-ի հա­մա­ձայն՝ ՀՀ­ ընդ­դի­մութ­յու­նը հայտ­նել է այլ խախ­տում­նե­րի մա­սին եւս, ընդ­դի­մա­դիր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի՝ ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­րում ծե­ծի են­թարկ­վե­լու եւ նմա­նա­տիպ դեպ­քե­րի մա­սին: Ցու­ցակ­նե­րում հայտ­նա­բեր­վե­լ­ են մա­հա­ցած ան­ձանց ա­նուն­ներ, ին­չը հաս­տա­տել է ՀՀ­ ոս­տի­­կա­նութ­յու­նը: «Է­խո Մոսկ­վի» ռա­դիո­կա­յանն էլ, վկա­յա­կո­չե­լով դի­տորդ­նե­րի կար­ծի­քը, հայտ­նել է, որ այս ընտ­րութ­յուն­նե­րում «ֆա­վո­րիտ է իշ­խող Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցութ­յու­նը»:

Հա­յաս­տա­նում ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին հե­տե­ւած՝ Ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գե­րի մի­ջազ­գա­յին փոր­ձա­գի­տա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար Ա­լեք­սանդր Ցին­կե­րը հայտ­նել է. «Ընտ­րութ­յուն­նե­րն­ անց­նում են շատ խա­ղաղ, կազ­մա­կերպ­ված եւ դեռ կո­­պիտ խախ­տում­ներ չեն գրանց­վել մեր կող­մի­ց»: Նա նշել է, որ լավ ա­ռա­վե­լութ­յուն կար, «քա­նի որ ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­րում տե­սախ­ցիկ­նե­ր­ էին տե­ղադր­ված, ճիշտ է, ո­րոշ տե­ղա­մա­սե­րում մեզ թվաց, որ ընտ­րող­նե­րին «օգ­նում ե­ն», սա­կայն, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ընտ­րութ­յուն­նե­րը նոր­մալ են ըն­թա­ցել»:

ՀՀ ­խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րին հե­տե­ւել են նաեւ մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ­նե­րը: Նրանց կար­ծի­քով՝ ընտ­րութ­յուն­ներն անց­կաց­վել են մի­ջազ­գա­յին նոր­մե­րի չա­փա­նիշ­նե­րով: Ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գե­րի հե­տա­զո­տութ­յան մի­ջազ­գա­յին կենտ­րո­նի ԱՄՆ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Լի­դիա Լոու­սոն նշել է, որ ընտ­րա­կան տե­ղա­մա­սե­րի գոր­ծու­նե­ու­թ­­յու­նը ե­ղել է ա­ռանց ո­րե­ւէ խախ­տում­նե­րի: Սա­կայն դի­տոր­դը, ար­ձա­նագ­րել է, որ ո­րոշ ընտ­րա­տա­րածք­ներ ու­նե­ցել են տեխ­նի­կա­կան խնդիր­ներ՝ կապ­ված կնի­քի­նե­րի թա­նաք­նե­րի՝ անձ­նագ­րե­րից ցնդե­լու փաս­տի հետ, «սա­կայն վի­ճա­կը շտկվել է, երբ փո­խա­րին­վել են սո­վո­րա­կան թա­նաք­նե­րով»,- հա­վե­լել է ԱՄՆ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը:

Լե­հաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մա­թեոս Պիս­կորս­կին ընդգ­ծել է, որ նախ­կին ԽՍՀՄ­ եր­կր­­­նե­րը պետք է տես­նեն եւ սո­վո­րեն ՀՀ­-ից, ո­րն­ անց­կաց­րեց եվ­րո­պա­կան չա­փա­նիշ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան ընտ­րութ­յուն­ներ: Լեհ դի­տորդն ընդգ­ծել է ընտ­րող­նե­րի բարձր ակ­տի­վութ­յու­նը՝ ար­ձա­նագ­րե­լով, որ ոչ մի լուրջ խախ­տում­ներ չեն գրանց­վել. «Մենք Հա­յաս­տա­նի մա­սին խո­սում ենք որ­պես ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան երկ­րի»,- ա­սել է նա: Չե­խիա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­նա Չուր­դո­վան էլ փա­ս­­տել է, որ խորհր­դա­րա­նա­կան ըն­տ­­րութ­յուն­ներն ան­ցել են եվ­րո­պա­կան օ­րենք­նե­րով ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան չա­փա­նի­շ­­նե­րով. «Բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն են ու­նե­ցել զլմ-­նե­րի մի­ջո­ցով ներ­կա­յաց­նել ի­րենց ծրագ­րե­րը, այն ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­րում, որ­տեղ մենք ե­ղանք, տե­սանք շատ հան­գիստ մթնո­լորտ»: Նա նկա­տել է՝ հա­յե­րը ե­կել էին ընտ­րե­լու նրանց՝ «ում սի­րում են եւ ցան­կա­նում են տե­ս­­նել ա­պա­գա խորհր­դա­րա­նում»: Չե­խի­ա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը եւս խո­սել է տե­խ­­նի­կա­կան խնդիր­նե­րի մա­սին, բայց միա­ժա­մա­նակ, հա­մոզ­մունք հայտ­նել, որ դրանք ոչ մի նշա­նա­կութ­յուն չեն կա­րող ու­նե­նալ ըն­տ­­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րի վրա. «ՀՀ­-ում գտնվում եմ եր­րորդ ան­­գամ, նկա­տում եմ, որ եր­կի­րը մեծ ա­ռա­ջըն­թաց է ապ­րել, եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը ապ­րում է ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան երկ­րում»:

«Մա­յի­սի 6-ին կա­յա­ցած խոր­հր­­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը տե­ղի են ու­նե­ցել հա­մա­պա­տաս­խան ՀՀ­ Ընտ­րա­կան օ­րենս­դ­ր­ութ­յա­նը, հան­գիստ պայ­ման­նե­րում, թա­փան­ցիկ, ա­պա­հով­ված էին բա­զ­­մա­կար­ծութ­յան եւ ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յան բո­լոր նոր­մե­րը»,- գնա­­հա­տե­լով ընտ­րութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քը եւ արդ­յունք­նե­րը՝ հայ­տա­րա­րել է ԱՊՀ Միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յան ղե­կա­վար Վլա­դի­միր Գար­կու­նը: Ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին մաս­նակ­ցել են ապ­րի­լից 16-ից, հե­տե­ւել է 173 դի­տորդ: Մա­յի­­սի 6-ին դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լել էին մար­զեր՝ 978 ընտ­րա­տե­ղա­մաս: «ՀՀ­-ում ստե­ղծ­­վել էին բո­լոր պայ­ման­նե­րը, որ­պես­զի դի­տորդ­նե­րը կա­րո­ղա­նան մո­նի­թո­րին­գի են­թար­կել նա­խընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը: Նոր Ըն­տ­­րա­կան օ­րեն­սգր­­քի ըն­դու­նու­մը միտ­ված էր բա­րե­լա­վել, լի­բե­րա­լի­զաց­նել եւ բա­րե­փո­խել ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը: Դա թույլ է տվել անց­կա­ց­­նել ա­զատ եւ ար­դար ընտ­րութ­յուն­նե­ր»,- ա­սել է ԱՊՀ դի­տոր­դը:

 

Գո­հար Վա­նես­յան

 

Ընտ­րութ­յուն­ներ՝  հայ­կա­կան շա­հե­րին առնչ­վող

 

Բա­ցի Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­վող խոր­հր­­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րից, այս օ­ր­­ե­­րին տար­բեր ընտ­րութ­յուն­ներ ե­ղան եվ­րո­պա­կան 5 երկր­նե­րում՝ Ֆրան­սիա­յում, Հու­նաս­տա­նում, Սեր­բիա­յում, Գեր­մա­նիա­յում եւ Ի­տա­լիա­յում:

Ֆրան­սիա­յում կա­յա­ցավ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի 2-րդ ­փու­լը, որ­տեղ պայ­քա­րում էինն գոր­ծող նա­խա­գահ Նի­կո­լա Սար­կո­զին եւ սո­ցիա­լիստ Ֆրան­սո­ւա Օ­լան­դը: Մոտ 46 մլն. ­մարդ կար գրանց­ված ընտ­րա­ցու­ցակ­նե­րում: 32 կու­սակ­ցութ­յուն­նե­ր ­պայ­­քա­րե­ցին շուրջ 10 մլն­. ընտ­րո­ղ­­նե­րի ձայ­նե­րի հա­մար:

Եվ Ֆրան­սիա­ն ­նոր նա­խա­գահ ու­նե­ցավ՝ Ֆրան­սո­ւա Օ­լան­դը: «Exit-poll»-ի տվյալ­նե­րով՝ Սար­կո­զին 2-րդ ­փու­լում ար­դեն իսկ կորց­րել էր Ֆրան­սիա­յի նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը: Նրա մրցա­կի­ցը՝ Ֆրան­սիա­յի Սո­ցիա­լիս­տա­կան կու­սակ­ցութ­յան ա­ռաջ­նորդ Օ­լան­դը ստա­ցել է ընտ­րող­նե­րի ձայ­նե­րի ա­վե­լի քան 50%-ը:

Նախ­կին նա­խա­գահ Սար­կո­զին եվ­րո­պա­կան 11-րդ­ ղե­կա­վարն է, ո­վ ­հե­ռա­նում է իշ­խա­նութ­յու­նից տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մի պայ­ման­նե­րում: Ան­ցած 2 տաս­նամ­յակ­նե­րի ըն­թաց­քում ա­ռա­ջին ան­գամ իշ­խա­նութ­յունն ան­ցավ սո­ցիա­լիստ­նե­րին: Նո­րըն­տիր նա­խա­գահ Օ­լան­դի հաղ­թա­նա­կը հատ­կա­պես ո­գե­ւո­րել է երկ­րի հա­սա­րակ ժո­ղովր­դին:

Ին­չե­ւէ, ինչ նոր լու­ծում­ներ կբե­րի նոր նա­խա­գա­հի ընտ­րութ­յու­նը ֆրան­սա­հա­յե­րի եւ հատ­կա­պես Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան խն­­դիր­նե­րի ա­ռաջ­խա­ղաց­ման հա­մար, դեռ հայտ­նի չէ: Եվ արդ­յո՞ք ­նախ­կին նա­խա­գա­հի թի­մը կշա­րու­նա­կի իր հա­յան­պաստ գոր­­ծու­նեութ­յու­նը քա­ղա­քա­կան ո­լոր­տում, նույն­պես հայտ­նի չէ:

Ֆրան­սիա­յի նա­խա­գա­հի ընտ­րութ­յուն­նե­րի մաս­նակ­ցութ­յան թի­վը կազ­մել է 72%, իսկ Ֆրան­սո­ւա Օ­լան­դը ստա­ցել է ընտ­րող­նե­րի ձայ­նե­րի 52,5%-ը: Սար­կո­զին ան­մի­ջա­պես շնոր­հա­վո­րել է Օ­լան­դին, իսկ նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հն­ ա­սել է, թե «Ֆրան­սիան այ­սօր պի­տի ա­սի, արդ­յոք օ­րը գե­ղե­ցիկ է, թե՝ ոչ»: Նախ­կին նա­խա­գա­հի ա­ջա­կից­ներն էլ ա­սել են, թե նա լավ է կա­րո­ղա­ցել ղե­կա­վա­րել եր­կի­րը տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մի պայ­ման­նե­րում ու «նրա շնոր­հիվ է, որ Ֆրան­սիան այ­սօր չի հայտն­վել Հու­նաս­տա­նի ու Իս­պա­նիա­յի ի­րա­վի­ճակ­նե­րում»:

Մի­լիո­նա­վոր մար­դիկ Եվ­րո­պա­յում մաս­նակ­ցել են նա­խա­գա­հա­կան, խորհր­դա­րա­նա­կան եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ընտ­րութ­յուն­նե­րին միա­ժա­մա­նակ: Արդ­յունք­նե­րը կա­րող են ազ­դել Սեր­բիա­յի եւ ԵՄ հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի, ինչ­պես նաեւ Կո­սո­վո­յի հար­ցի վրա, ո­րի ան­կա­խաց­ման հռ­­չա­­կա­գի­րը Սեր­բիան հրա­ժար­վել է ըն­դու­նել: Գեր­մա­նիա­յում կանց­լեր Ան­գե­լա Մեր­կե­լի աջ կենտ­րո­նա­մետ կոա­լի­ցիա­յին էր առնչ­վում ընտ­րութ­յուն­նե­րը, իսկ Ի­տա­լիա­յում ա­ռա­ջին ընտ­րութ­յուն­ներն էին այն ժա­մա­նակ­վա­նից ի վեր, ինչ վար­չա­պետ Մա­րիո Մոն­տին փոր­ձում է փրկել եր­կի­րը ճգ­­նա­­ժա­մից: Ի­տա­լա­ցի­նե­րը 942 քա­ղաք­նե­րում ընտ­րել են նաեւ քա­ղա­քա­պե­տեր ու խոր­­հուրդ­ներ:

Իսկ Հու­նաս­տա­նում մա­յի­սի 6-ին անց­կաց­ված ընտ­րութ­յուն­նե­րից հե­տո 3 թուրք պա­տ­­գա­մա­վոր են ան­ցել խորհր­դա­րան՝ թուր­քաբ­նակ Թրա­կիա­յի տա­րա­ծաշր­ջա­նից: Այս­պի­սով՝ 16 տար­վա ընդ­մի­ջու­մից հե­տո, ա­ռա­ջին ան­գամ Հու­նաս­տա­նի 300 ան­դամ ու­նե­ցող խորհր­դա­րա­նում տե­ղեր կզբա­ղեց­նեն թուրք պատ­գա­մա­վոր­ներ: Իշ­խող PASOK (Պան­հե­լե­նիս­տա­կան սո­ցիա­լիս­տա­կան շար­ժում) եւ Նոր դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րը խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րում պար­տութ­յուն են կրել: Սա եւս պայ­մա­նա­վոր­ված է խո­րը տնտե­սա­­կան ճգնա­ժա­մով, ինչ­պես եվ­րո­պա­կան այլ երկր­նե­րում:

Խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­ներ ե­ղան նաեւ Սի­րիա­յում, որ­տեղ 250 տե­ղի հա­մար պայ­քա­րում էին 9 նոր կու­սակ­ցութ­յուն­ներ: Չնա­յած ընդ­դի­մութ­յու­նը հա­վաս­տիաց­նում է, որ այդ կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րը կապ­ված են հին քա­ղա­քա­կան է­լի­տա­յի հետ եւ բո­լո­րո­վին էլ ան­կախ չեն, ինչ­պես ներ­կա­յաց­նում են:

Մա­յի­սի 7-ին էլ Կրեմ­լի Մեծ պա­լա­տում տե­ղի ու­նե­ցավ ՌԴ ­նա­խա­գահ ընտր­ված Պու­­տի­նի պաշ­տո­նա­կալ­ման հան­­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղութ­յու­նը: Նա 3-րդ­ ան­­գամ կզբա­ղեց­նի երկ­րի նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը, այս ան­գամ ոչ թե 4, այլ՝ 6 տա­րով: Պաշ­տո­նա­կալ­ման ա­րա­րո­ղութ­յա­նը ներ­­կա են ՌԴ­-ի գոր­ծա­դիր, օ­րենս­դիր, դա­տա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի, հիմ­նա­կան կրո­նա­կան դա­վա­նանք­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, օ­տա­րերկր­յա դի­վա­նա­գետ­ներ, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ լրագ­րող­ներ, ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ շուրջ 2 հա­զար մարդ: Նա­խա­­գա­հի երդմ­նատ­վութ­յան ա­րա­րո­ղութ­յու­նը կա­յա­ցել է Անդ­րեեւ­յան դահ­լի­ճում, որ­տեղ գոր­ծող նա­խա­գահ Դմիտ­րի Մեդ­վե­դե­ւը նո­րընտր­յալ նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նին է հանձ­նել նա­խա­գա­հա­կան իշ­խա­նութ­յան խորհր­դա­նի­շը:

Ինչ վե­րա­բե­րում է Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րին, ա­պա մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ­նե­րը հիմ­նա­կա­նում հայ­տ­­նել են, որ հա­ճե­լիո­րեն զար­մա­ցած են, քա­նի որ դրանք ան­ցել են այն­պես, ինչ­պես լի­նում է Ֆրան­սիա­յում կամ Հու­նաս­տա­նում:

 
Կա­րեն Բալ­յան

 
Կր­­կին մեր­ժել են Կոբ­զո­նին

 

ՌԴ­ ԱԳՆ-ն «հիաս­թա­փութ­յուն եւ տա­րա­կու­սան­ք» է ար­տա­հայ­տել ա­մե­րիկ­յան իշ­խա­նութ­յան կող­մից հեր­թա­կան ան­գամ ռու­սաս­տան­ցի եր­գիչ, դու­մա­յի պատ­գա­մա­վոր Իոս­իֆ Կոբ­զո­նին մուտ­քի ար­տո­նա­գիր չտա­­լու փաս­տի առն­չութ­յամբ: Ըստ «Ի­տառ-Տաս­ս»-ի, ԱԳՆ պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­լեք­սանդր Լու­կա­շե­ւի­չը նշել է, որ մեր­ժու­մը «հիմ­նա­կա­նում տա­րօ­րի­նակ է» ե­րե­ւում այն հա­մա­պատ­կե­րին, որ վեր­ջերս ՌԴ-ն ու ԱՄՆ-ն ­հա­մա­ձայ­նութ­յան են ե­կել դյու­րաց­նել փո­խա­դարձ այ­ցե­րը: Այս­պի­սով չի կա­յա­նա Հաղ­թա­նա­կի օր­վան նվիր­ված տո­­նա­կա­տա­րութ­յու­նը, բա­ցի այդ՝ ԱՄՆ-ում երգ­չին սպա­սել են բազ­մա­թիվ երկր­պա­գու­ներ, նաեւ Հայ­րե­նա­կան Մեծ պա­տե­րազ­մի վե­տե­րան­նե­ր: «Ցա­վոք, այս ան­գամ, ինչ­պես նախ­կի­նում, նման ո­րո­շում ըն­դու­նե­լու հա­մո­զիչ հիմ­նա­վո­րում չենք լսել: Հղում­նե­րը, որ Իո­սիֆ Կոբ­զո­նը իբր թե «վտան­գում է ԱՄՆ ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յա­նը», հա­զիվ թե կա­րե­լի է լուրջ ըն­դու­նե­լ»,- ա­սել է ԱԳՆ պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­­ցի­չը:

Հի­շեց­նենք, որ ԽՍՀՄ ­ժո­­ղովր­դա­կան ար­­տիստ Իո­սիֆ Կոբ­զո­նին հեր­թա­կան ան­գամ մեր­ժել են ԱՄՆ մուտ­քի վի­զա տրա­մադ­րել, իսկ նրա առ­ջեւ ԱՄՆ մեկ­նե­լու ար­գել­քը դրվել է դե­ռեւս 18 տա­րի ա­ռաջ: Շու­տով նա կդառ­նա 75 տա­րե­կան, ին­չի կա­պա­կ­­ցութ­յամբ ծրագ­րվել են մեծ հրա­ժեշ­տի հյու­րա­խա­ղեր: Դրա շրջա­նա­կում եր­գի­չը մտա­­դիր էր մա­յի­սին եւ հու­նի­սին հա­մերգ­նե­րով հան­դես գալ ԱՄՆ-ում՝ Նյու Յոր­քում, Չի­կա­գո­յում եւ Բոս­թո­նում:

 

Գո­հար Վա­նես­յան

 

«Լու­սանցք» թիվ 17 (238), 2011թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։