Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –


(Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028)

(ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

- Դդմի­կով հա­մեղ­համ

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Դդմիկ – 1 կգ

­բու­սա­յուղ – 200 գ

­կա­րագ – 50 գ

­հոր­թի կամ գա­ռան միս – 400 գ

­սոխ – 400 գ

­կա­նաչ թթու սա­լոր – 15 հա­տիկ

աղ

սպի­տակ պղպեղ

չոր ծիթ­րոն

չոր ռե­հան

թարմ մա­ղա­դա­նոս

 

­Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Դդմի­կը լվա­նալ, կլոր շեր­տե­րով կտրա­տել, վրան աղ ցա­նել, թող­նել ջրազրկ­վի: Հե­տո դրանք ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին տա­պա­կել, թող­նել մի կողմ:

Մի­սը ա­ղալ 200 գ ­հում սո­խի հետ: Ա­վե­լաց­նել 50 գ ­կա­րագ եւ 1 սուր­ճի գա­վաթ ջուր ու դնել կրա­կին:

Մի­սը, ե­փե­լուց հե­տո, հա­մե­մել ռե­հա­նով եւ ծիթ­րո­նով:

Տա­պա­կած դդմիկ­նե­րը շա­րել կաթ­սա­յի տակ, վրան ա­վե­լաց­նել մի շերտ միս, վրան՝ թարմ մա­ղա­դա­նո­սը եւ 200 գ ­հում սո­խը, եւ այդ­պես շա­րու­նակ՝ մին­չեւ դդմի­կի ու մսի վեր­ջա­նա­լը:

Եվ ա­մե­նա­վեր­ջում՝ ե­րե­սին շա­րել կտա­­հան ա­րած կամ չա­րած թթու սա­լո­րը: Այս ա­մե­նին էլ մի քիչ ջուր ա­վե­լաց­նել, կաթ­սա­յի կա­փա­րի­չը ա­մուր փա­կել եւ ե­փել 20 րո­պե:

Ա­նու՛շ ­լի­նի:

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից –

 
Հա­րուստ ա­վար Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նութ­յու­նից

Մոսկ­վա­յում կա­յա­ցավ  2012թ. Եվ­րո­պա­յի սամ­բո­յի տղա­մարդ­կանց եւ կա­նանց ա­ռաջ­նութ­յու­նը: Հայ սամ­բիստ­ներն ընդ­հա­նուր նվա­ճե­ցին 1 ար­ծա­թե եւ 8 բրոն­զե մե­դալ:

Մխի­թա­րը Մխի­թար­յա­նը (52 կգ) գրա­վեց 2-րդ ­տե­ղը, իսկ Տիգ­րան Կի­րա­կոս­յա­նը (52 կգ), Վա­հան Վար­դան­յա­նը (57 կգ), Ա­շոտ Դա­նիել­յա­նը (82 կգ), Սո­սե Բա­լա­սան­յա­նը (52 կգ), Գա­յա­նե Խա­չատր­յա­նը (60 կգ), Հա­րութ­յուն Մի­րաբ­յա­նը (57 կգ), Վա­չիկ Վար­դան­յա­նը (68 կգ) եւ Մավ­րիկ Նա­սիբ­յա­նը (82 կգ) զբա­ղեց­րին 3-րդ ­տե­ղը:

 
Նա­հան­ջել ենք 5 աս­տի­ճա­նով

Հրա­պա­րակ­վել է պրո­ֆե­սիո­նալ բռնցքա­մար­տի աշ­խար­հի ու­ժե­ղա­գույն երկր­նե­րի մա­յիս ամս­վա վար­կա­նի­շա­յին դա­սա­կարգ­ման ոչ պաշ­տո­նա­կան ցու­ցա­կը: Հա­յաս­տանն այն­տեղ նշված է 24-րդ ­հո­րի­զո­նա­կա­նում, ո­րը, հուն­վար ամս­վա հետ հա­մե­մա­տ, 5 աս­տի­­ճան նա­հանջ է: Իսկ աշ­խար­հի ա­մե­նաու­ժեղ­նե­րի եռ­յակն, ըստ հա­ջոր­դա­կա­նութ­յան, կազ­մում են ԱՄՆ-ն, Մեք­սի­կան եւ Ճա­պո­նիան:

 

Փո­փո­խութ­յուն­ներ ֆուտ­բո­լա­յին խա­ղա­ցան­կե­րում

Հա­յաս­տա­նի Բարձ­րա­գույն եւ Ա­ռա­ջին խմբե­րի ա­ռաջ­նութ­յուն­նե­րի խա­ղա­ցան­կե­րում տե­ղի են ու­նե­ցել փո­փո­խութ­յուն­ներ: Մա­յի­սի 24-ին նշա­նակ­ված Բարձ­րա­գույն խմբի ա­ռաջ­նութ­յան «Իմ­պուլ­ս»-«Փյու­նի­կ» հան­դի­պու­մը Ա­րա­րա­տի «Այ­գ» մար­զա­դաշ­տի փո­խա­րեն կա­յա­ցավ Ի­ջե­ւա­նի «Ար­նա­ր» մար­զա­դաշ­տում, մա­յի­սի 24-ին: Մա­յի­սի 21-ին նշա­նակ­ված Ա­ռա­ջին խմբի ա­ռաջ­նութ­յան «Շի­րակ-2-«Ա­րա­րատ-2» հան­դի­պու­մը՝ հա­մա­ձայն «Շի­րա­կ» ա­կում­բի ՀՖՖ ­ներ­կա­յաց­րած գրութ­յան, Գյում­րիի «Քա­ղա­քա­յի­ն» մար­զա­դաշ­տի փո­խա­րեն կա­յա­ցավ Աշ­տա­րա­կի «Քա­սա­խի մար­զի­կ» մար­զա­դաշ­տում, մա­յի­սի 21-ին:

 

Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը կփոր­ձի տի­րա­նալ միակ ու­ղեգ­րին

Հա­յաս­տա­նի մին­չեւ 19 տա­րե­կան­նե­րի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նը մեկ­նել է Ի­տա­լիա, որ­տեղ մա­յի­սի 23-ին մեկ­նար­կեց Եվ­րո­պա­յի մին­չեւ 19 տա­րե­կան­նե­րի ա­ռաջ­նութ­յան է­լիտ ռաուն­դի մրցա­շա­րը: Հա­յաս­տա­նի, Իս­պա­նիա­յի, Ի­տա­լիա­յի եւ Բել­գիա­յի մին­չեւ 19 տա­րե­կան­նե­րի թի­մե­րը կվի­ճար­կեն Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նութ­յան եզ­րա­փա­կիչ մրցա­շա­րին մա­ս­­նակ­ցե­լու միակ ու­ղե­գի­րը: Թիմ է հրա­վի­րվել 18 ֆուտ­բո­լիստ­:

Ա­ռա­ջին խա­ղում պետք է գրանց­վեր ոչ-ո­քի, սա­կայն մեր թի­մը պարտ­վեց Իս­պա­նիա­յին՝ 1:2 հաշ­վով, ցա­վա­լի գո­լը բաց թո­ղե­ցին մրցա­վա­րի ա­վե­լաց­րած ժա­մա­նա­կի 4-րդ ­րո­պեին:

 

ՖԻ­ՖԱ-ի գործ­կո­մում ա­ռա­ջին կին գոր­ծի­չը

ՖԻ­ՖԱ-ի պատ­մութ­յան ըն­թաց­քում ա­ռա­ջին ան­գամ գործ­կո­մի կազ­մում կին է ընդգրկ­վել: Այս մա­սին հայտ­նում է Ֆուտ­բո­լի մի­ջազ­գա­յին միութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը: Խոս­քը Բու­րուն­դիի ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գահ Լի­դիա Նսե­կե­րի մա­սին է: Մինչ այ­սօր Նսե­կե­րը գոր­ծում էր միան­գա­մից ՖԻ­ՖԱ-ի մի քա­նի՝ կա­նանց ֆուտ­բո­լի, աշ­խար­հի կա­նանց ա­ռաջ­նութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման եւ կա­նանց օ­լիմ­պիա­կան ֆուտ­բո­լա­յին մրցա­շա­րի կազ­մա­կերպ­ման կո­մի­տե­նե­րում: Նսե­կե­րին գործ­կո­մի կազ­մում ընդգր­կե­լու մա­սին ո­րո­շումն ըն­դուն­վել է ՖԻ­ՖԱ-ի հա­մա­ժո­ղո­վում, ո­րը կա­յա­ցել է Բու­դա­պեշ­տում:

 
Հայ մարմ­նա­մար­զիկ­նե­րը՝ Ֆրան­սիա­յում

Ֆրան­սիա­յի Մոն­պել­յե քա­ղա­քում մա­յի­սի 23-ին մեկ­նար­կեց Եվ­րո­պա­յի սպոր­տա­յին մարմ­նա­մար­զութ­յան տղա­մարդ­կանց ա­ռաջ­նութ­յու­նը (մե­ծա­հա­սակ­նե­րի եւ ե­րի­տա­սարդ­նե­րի):

Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կան­նե­րը մրցա­վայր են մեկ­նել հե­տեւ­յալ կազ­մե­րով՝ Վա­հագն Ստե­փան­յան, Վա­հագն Դավթ­յան, Հա­րութ­յուն Մեր­դին­յան, Վա­հան Վար­դան­յան, Ար­թուր Դա­վթ­­յան (գլխա­վոր հա­վա­քա­կան), Ար­մեն Պետ­րոս­յան, Վի­գեն Խա­չատր­յան, Ա­րամ Մով­սիս­յան (ե­րի­տա­սար­դա­կան): Տ­­ե­ւա­կան ընդ­մի­ջու­մից հե­տո մե­ր ­մարմ­նա­մար­զիկ­նե­րը ա­ռա­ջին ան­գամ կմաս­նակ­ցեն նաեւ թի­մա­յին պայ­քա­րին:

 

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

«Լուսանցք»-ի բաժանորդագրության համար դիմել`

«Պրես Ստենդ»՝     54-41-99                     «Բլից մեդիա»՝  52-53-01

«Հայփոստ»՝          51-45-01                     «Հայմամուլ»՝   58-94-12   

«Պրես Ատտաշե»՝ 27-02-22                     «Լուսանցք»՝      52-38-75

 

*  *  *

1 տարվա բաժանորդագրության գինը՝  4800 դրամ

6 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 2400 դրամ

3 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 1200 դրամ

1 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 400 դրամ

 

– «Լուսանցք»-ը աշխատանքի է հրավիրում շրջիկ լրա­գրա­վաճառի եւ գովազդային գործակալի՝ շահավետ պայմաններով: Դրանց ծանոթանալու համար այցելել խմբագրություն:

– «Լուսանցք»-ում կատարում են մեքե­նա­գրական եւ խմբագրական աշխա­տանք­ներ:

 

«Լու­սանցք» թիվ 19 (240), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։