Ազ­գա­յին շա­հե­րի բեւեռացումներ

Արտաքին քաղաքական ազդակները բնավ անվերապահ չեն

 

ՆԱ­ՏՕ-ի գլխա­վոր քար­տու­ղար Ան­դերս Ֆոգ Ռաս­մու­սե­նը հայ­տա­րա­րել է եվ­րո­պա­կան հա­կահր­թի­ռա­յին հա­մա­կար­գի տե­ղա­կայ­ման 1-ին փու­լի ա­վար­տը: Ե­լույթ ու­նե­նա­­լով Չի­կա­գո­յում անց­կաց­վող ՆԱ­ՏՕ-ի գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի շրջա­նակ­նե­րում՝ նա նշել է, թե 18 ա­միս ա­ռաջ Լի­սա­բո­նում դրվել էր Եվ­րոՀՀՊ-ի ստեղծ­ման խնդի­րը եւ Չի­կա­գո­յում իրենք պայ­մա­նա­վոր­վե­ցին այն ի­րա­կա­նութ­յուն դարձ­նե­լ:

ՆԱ­ՏՕ-ի գլխա­վոր քար­տու­ղա­րի խոս­քե­րով՝ իրենք այն ան­վա­նում են տա­րան­ցիկ օ­պե­րա­տիվ պատ­րաստ­վա­ծութ­յուն. «Դա ա­ռա­ջին քայլն է՝ միտ­ված պաշտ­պա­նե­լու եվ­րո­պա­կան ողջ տա­րած­քի, բնակ­չութ­յան եւ զին­ված ու­ժե­րի անվ­տան­գութ­յու­նը»: Վեր­ջին ա­մի­ս­­նե­րին աշ­խա­տանք է տար­վել տեխ­նի­կա­կան խնդիր­նե­րի, այդ թվում՝ ծրագ­րա­յին ա­պա­հով­­ման եւ ՀՀՊ հա­մա­կար­գե­րի ստեղծ­ման ի­րա­վա­կան դաշ­տի հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­ման  մա­սով: Միա­ժա­մա­­նակ հայ­տա­րա­րվել է, թե դա­շին­քը շա­րու­նա­կե­լու է վե­րոնշ­յալ հար­ցի շուրջ երկ­խո­սութ­յու­նը ռու­սա­կան կող­մի հետ:

2010թ­. ՆԱ­ՏՕ-ի ան­դամ եւ գոր­ծըն­կեր պե­տութ­յուն­նե­րի Լի­սա­բո­նի գա­գաթ­ա­ժո­ղո­վին Ռու­սաս­տանն ու Հյու­սի­սատ­լանտ­յան դա­շին­քը պայ­մա­նա­վոր­վել էին հա­մա­գոր­ծակ­ցել Եվ­րոՀՊՊ-ի տե­ղա­կայ­ման շուրջ, սա­կայն բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը հրա­ժար­վել էր ի­րա­վա­կան ե­րաշ­խիք­ներ ներ­կա­յաց­նել առ այն, որ հա­մա­կար­գը ուղղ­ված չէ Ռու­սաս­տա­նին, ին­չի արդ­յուն­քում խնդի­րը դար­ձել է Վա­շինգտոնի եւ Մոսկվայի մի­ջեւ տա­­րա­ձայ­նութ­յուն­նե­րի պատ­ճառ: Իսկ Թուրքիան եւ Չեխիան հա­մա­ձայնել են Եվ­րոՀՊՊ-ի տե­ղա­կայ­մանը: Եվ իզուր չէ, որ Մոսկվան էլ Երեւանի հետ քննարկում է Հա­յաստանում ՀՊՊ-ի տե­ղա­կայ­ման հարցը: Հնարավոր է այն տեղա­փո­խ­վի Ադրբեջանից (Գաբալա):

Գու­ցե նաեւ սա էր պատ­ճա­ռը, որ ՀՀ ­նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նը Մոսկ­վա այ­ցից եւ ՌԴ նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նի ու վար­չա­պետ Դմիտ­րի Մեդ­վե­դե­ւի հետ հան­դի­պում­նե­րից հե­տո չմեկ­նեց Չի­կա­գո:

Եվ կարծես առաջին ան­գամ էր, որ Նիկոլայ Բորդ­յուժ­ա­յի բերա­նով Ադրբեջանին բացա­հայտ հայ­տարարվեց, որ ԱՊՀ ՀԱՊԿ-ն կպա­­շ­­տ­­պա­նի Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը, ինչը նաեւ պա­տա­սխան էր Տա­վու­շի մար­զում սպան­ված մեր զին­ծա­ռա­յող­նե­րի դի­մաց սպան­ված 7 ադր­բե­ջան­ցի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ու ադր­բե­ջա­նա­կան զլմ-նե­րի այդ դեպ­քե­րի վե­րա­բեր­յալ ար­ձա­գան­քին: Մինչ այդ, Երեւանի ու Բաքվի նկատ­մամբ վար­վում էր «կոմպ­լե­մեն­տար» քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն՝ հաշ­վի չառ­նե­լով, որ Ադրբե­ջա­նը ԱՊՀ անդամ չէ:

Իսկ Թուր­քիա­յում տեղադրված ՆԱՏՕ-ի ՀՀՊ համակարգը վստա­հաբար կգոր­ծի նաեւ Հայաստա­նի դեմ, իսկ Երեւա­նին ուղ­ղված սպառ­նա­լի­քը նաեւ սպառ­նա­լիք է ուղղ­ված ՀԱՊԿ ամ­բողջ հա­մա­կար­գին: ՀԱՊԿ գլխա­վոր քար­տու­ղար Նի­կո­­լայ Բորդ­յու­ժա­ն նաեւ սա է նշել, թե Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ ոչ բա­րիդ­րա­ցիա­կան քայ­լե­րի դեպ­քում ՀԱՊԿ ան­դամ բո­լոր երկր­նե­րը կսա­տա­րեն պաշ­տո­նա­կան Երեւա­նին: Սա նշանակում է՝ ԱՊՀ ՀԱՊԿ ան­դամ երկր­նե­րը վճ­ռա­կան են ի­րենց դաշ­նակ­ցի շա­հե­րը պաշտ­պա­նե­լու հար­ցու­մ:

Իսկ Չի­կա­գո մեկ­նեց ՀՀ­ ԱԳ նա­­խա­րար Էդ­վարդ Նալ­բանդ­յա­նը, ով մաս­նակ­ցել է ՆԱ­ՏՕ-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վի շրջա­նակ­նե­րում կա­յա­նա­լիք Աֆ­ղանս­տա­նում անվ­տ­ան­գութ­յան ա­ջակ­ցութ­յան ու­ժե­րի մաս­նակ­ցող երկր­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հան­դիպ­մա­նը: Աֆ­ղանս­տա­նում տի­րող ի­րա­վի­ճա­կին եւ մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յան ա­նե­լիք­նե­րին նվիր­ված հան­դիպ­մա­նը մաս­նակ­ցել են ՆԱ­ՏՕ-ի ան­դամ եւ Աֆ­ղանս­տա­նում անվ­տան­գութ­յան ա­ջակ­ցութ­յան մի­ջազ­գա­յին ու­ժե­րին մաս­նակ­ցող շուրջ 5 տասն­յակ երկր­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չութ­յան ղե­կա­վա­րը վե­րա­հաս­տա­տել է ՀՀ ­հանձ­նա­ռութ­յու­նը՝ շա­րու­նա­կե­լու օ­ժան­դա­կութ­յու­նը Աֆ­ղանս­տա­նում անվ­տան­գութ­յան եւ նե­րազ­գա­­յին հա­մե­րաշ­խութ­յան հաս­տա­տ­ման ուղ­ղութ­յամբ գոր­ծադր­վող ջան­քե­րին:

«Աֆ­ղանս­տա­նում անվ­տան­գ­ու­թ­յան ա­պա­հով­ման գոր­ծում դրա­­կան տե­ղա­շար­ժերն ակն­հայտ են: Բայց ան­կաս­կած ա­ռա­վել շատ ջան­քեր են անհ­րա­ժեշտ այս գոր­ծըն­թացն ան­դառ­նա­լի դարձ­նե­լու հա­մար: Դժբախ­տա­բար, մենք ա­մեն օր ա­կա­նա­տես ենք լի­նում, որ ան­ցու­մա­յին շրջա­նը սա­հուն ի­րա­­կա­նաց­նելն այդ­քան էլ հեշտ խնդիր չէ: Կոր­ծա­նա­րար ու­ժե­րը խո­­չըն­դո­տում են խա­ղա­ղութ­յան, կա­­յու­նութ­յան եւ անվ­տան­գութ­յան հաս­տատ­մա­նը Աֆ­ղանս­տա­նում: Մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յան ջան­քե­րը պետք է ուղղ­ված լի­նեն թույլ չտա­լու ա­հա­բեկ­չա­կան ու­ժե­րի ա­վե­րիչ գոր­ծու­նեու­թ­յու­նը ոչ միայն Աֆ­­ղանս­տա­նում, այլ նաեւ որ­պես վարձ­կան­նե­րի՝ այ­­լուր: Մենք մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում դրա ա­կա­նա­տեսն ենք ե­ղել եւ գի­տենք թե դա ինչ է նշա­նա­կում»,- ասել է Էդ­վարդ Նալ­բանդ­յա­նը:

Նա­խա­րա­րը հան­դի­պել է նաեւ հայ հա­մայն­քա­յին կա­ռույց­նե­րի հետ՝ այդ նպա­տա­կով ԱՄՆ-ում գտնվող Սփյուռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Հա­կոբ­­յա­նի հետ միա­սին: Հան­դիպ­մանը ԱԳ նա­խա­րա­րը Չի­կա­գո­յի հա­յութ­յա­նը փոխան­ցել է Հա­յա­ս­տա­նի նա­խա­գա­հի ող­ջույն­նե­րը: Ըստ նա­խա­րար Նալ­բա­նդ­յա­նի, այս օ­րե­րին, Աֆ­ղանս­տա­նում անվ­տան­գ­ու­թ­յան ա­ջակ­ցութ­յան ու­ժե­րի մաս­նակ­ցող երկր­նե­րի հան­դի­պա­նը, ո­րին հրա­­վիր­ված էր մեր երկ­րի ղե­կա­վա­րը, պետք է լի­ներ հան­դի­պում նաեւ հայ հա­մայն­քի հետ: Բայց նա­խա­գա­հը չի ժա­մա­նել, քա­նի որ ՆԱ­ՏՕ-ի Չի­կա­գո­յի հա­մա­ժո­ղո­վի հռչա­կագ­րի նա­խագ­ծում նե­րառ­ված է Հա­րա­վա­յին Կով­­կա­սում եւ Մոլ­դո­վա­յում հա­կա­մար­տութ­յուն­նե­րի լուծ­ման վե­րա­բեր­­յալ ընդ­հան­րա­կան ձ­­ե­ւա­կեր­պում, ո­րը, չնա­յած Լի­սա­բոն­յան հռչա­կագ­րի հա­մե­մա­տ ո­րո­շա­կի փո­փո­խութ­յան, հա­­կա­սում է ար­ցախ­յան հիմ­նա­խն­դ­րի կար­գա­վոր­ման մի­ջազ­գա­յին միջ­նոր­­դա­կան ման­դատ ու­­նե­ցող ԵԱՀԿ ՄԽ­ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի մո­­տե­ցում­նե­րին, ո­րոնք բազ­միցս ար­­տա­հայտ­վել են ՌԴ­-ի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆր­ա­ն­­սիա­յի նա­խա­­­գա­հ­նե­րի կող­մից: Այդ ձե­ւա­կեր­­պու­­մը չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում ԵԱՀԿ շրջ­ա­­նակ­նե­րում հիմ­նախնդ­րի կար­գա­վոր­ման վե­րա­բեր­յալ վեր­ջին տա­րի­նե­րին ըն­դու­ն­ված հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին եւ ո­րո­շու­մ­նե­րին եւ դա կա­րող է ոչ մի­այն վնաս հասց­նել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի կար­­գա­վոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին, այ­լեւ վտան­գել փխ­րուն ի­րա­վի­ճա­կը տա­րա­ծաշր­ջա­նում՝ հատ­կա­պես Ադր­բե­ջա­նի ռա­զ­մա­կան ծախ­սե­րի ան­նա­խա­դեպ ա­ճի եւ նրա ղե­կա­վա­րութ­յան ռազ­մա­տենչ հռե­­տո­րա­բա­նութ­յան համապատկերում:

Նա­խա­րա­րը անդ­րա­դար­ձել է նաեւ ՀՀ­ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան ա­ռաջ­նա­հեր­թութ­յուն­նե­րին՝ ար­ցախ­յան հիմ­նախնդ­րի կար­­­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին եւ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման ու դա­տա­պար­տ­ման կա­րե­ւո­րութ­յանը: Ներ­կա­յաց­վել են ՀՀ­-ում տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը եւ կա­րե­ւո­ր­վել է ա­մե­րի­կա­հա­յութ­յան դե­րը հայ-ա­մե­րիկ­յան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թ­­յան ամ­րապնդ­ման, ինչ­պես նաեւ սփ­յուռ­քա­հա­յութ­յան ներդ­րու­մը Հա­­յաս­տա­նի զար­գաց­ման գոր­ծում:

ԱՄՆ-ում կա­յա­ցած ՆԱ­ՏՕ-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վի ժա­մա­նակ Թուր­քիա­յի նա­խա­գա­հը հան­դի­պում է ու­նե­ցել Գեր­մա­նիա­յի կանց­լեր Ան­գե­լա Մեր­կե­լի եւ Ֆրան­սիա­յի նո­րըն­տիր նա­խա­գահ Ֆրան­սո­ւա Օ­լան­դի հետ: Կանց­լե­ր ­Մեր­կե­լը նա­խա­գահ Գյու­լին շատ շեշ­տա­կի հար­ցում է ա­րել. «Երբ հույ­նե­րը ստ­ան­ձ­նեն Եվ­րա­միութ­յան նա­խա­գա­հութ­յու­նը, Ան­կա­րան ամ­բող­ջա­պե՞ս­ է դա­դա­րեց­նե­լու­ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը ԵՄ-ի հետ, թե՞ ո­չ»: Թուր­­քիա­յի նա­խա­գահն ի պա­տա­ս­խան ա­սել է, որ այդ ժա­մա­նակ Ան­կա­րան կդա­դա­րեց­նի շփում­նե­րը մի­այն ԵՄ նա­խա­գա­հու­թ­յան հետ, իսկ հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի ու ԵՄ-ի այլ կա­ռույց­նե­րի հետ կշա­րու­նա­կի հա­րա­բեր­վել:

Իսկ Ֆրան­սիա­յի նա­խա­գա­հի հետ բա­ցի տնտե­սա­կան բնույ­թի խնդիր­նե­րից, խոսվել է նաեւ Հա­­յոց ցե­ղաս­պա­ն­ու­թ­յան թե­մայից, ո­րը օր­կար­գում չի ե­ղել: Թուր­քիա­յի նա­խա­գա­­հը նշել է, որ ցան­­կա­նում են «եր­կու երկր­նե­րի հա­րա­­բե­րութ­յուն­նե­րում նոր սպի­տակ էջ բա­ցել եւ ա­մեն ինչ սկսել նո­րից»: Ֆրա­ն­­սո­ւա Օ­լան­դը ար­ձա­գա­ն­­քել է. «Ես բնավ մտադ­րութ­յուն չու­նեմ Թուր­քիան ռե­սուրս դար­ձ­նել Ֆր­ան­­սիա­յի ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­­յան հա­մա­ր»: Հայտ­նի է, որ նա կողմ­նա­կից է Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան քրեա­կա­նաց­ման նա­խագ­ծին:

Գեր­մա­նիա­յի ղե­կա­վա­րութ­յու­նը հոր­դո­րել է Ֆրան­սիա­յի նո­րա­ստեղծ կա­ռա­վա­րութ­յա­նը միա­կո­ղ­մա­նի չփո­խել Աֆ­ղանս­տա­նից զոր­­­քե­րը դուրս բե­րե­լու ժամ­կետ­նե­րը. «Մենք միա­սին մտել ենք Աֆ­ղանս­տան եւ ցան­կա­նում ենք միա­սին դուրս գալ դրա­նի­ց»,- ՆԱ­ՏՕ-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին հայ­տա­րա­րել է Ան­գե­լա Մեր­կե­լը:

Ռու­սաս­տան­յան զլմ-­ներն ար­ձա­գան­քել են այս փաս­տին ու նաեւ նշել Գեր­մա­նիա­յի ՆԳ նա­խա­րա­րի խոս­քը, ով մատ­նան­շել է, թե ո­րոշ ա­րեւմտ­յան երկր­ներ, ո­րոնք կար­ծես մրցում են միմ­յանց հետ զոր­քե­րը դուրս բե­րե­լու ա­ռու­մով, այդ­պի­սով ոչ թե օգ­նում են պայ­քա­րել ա­հա­բեկ­չութ­յան դեմ, այլ հա­կա­ռա­կը՝ թու­լաց­նում են այդ պայ­քա­րը: Ա­վե­լի վաղ Ֆրան­սիա­յի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հը հայ­տա­րա­րել էր, որ իր երկ­րի զոր­քե­րը Ա­ֆ­­ղանս­տա­նից դուրս կբեր­­վեն մին­չեւ 2012թ­. վերջ: Սա նա­խըն­տ­րա­կան խոս­տում­նե­րից մեկն էր: Հի­շեց­նենք, որ ՆԱ­ՏՕ-ն­ զոր­­քե­րը այդ երկ­րից պատ­րա­ստ­վում է դուրս բե­րել ինչ­պես եւ ծրա­գր­ված է՝ մին­չեւ 2014թ. վեր­ջը:

ԱՄՆ նա­խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­ման խո­սել է Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րի մա­սին: Մինչ այդ, ա­վե­լի վաղ Քեմփ Դ­­ե­ւի­դում կա­յա­ցած «Մեծ ութն­յա­կ»-ի հա­մա­ժո­ղո­վի ժա­մա­նակ, ԱՄՆ նա­խա­գա­հը հայ­տա­րա­րել էր, որ այս մի­ջու­կա­յին խնդի­րը կլուծ­վի Ի­րա­նի ազ­գա­յին շա­հե­րի հարգ­ման շրջա­նակ­նե­րում: Ի­րա­նի եւ «5+1 խմբի» (ՄԱԿ-ի ԱԽ 5 մշտա­կան ան­դամ­ներ եւ Գերմ­ա­նիա) մի­ջեւ Բաղ­դա­դում կա­յա­ցած հան­դիպ­մա­նը խնդի­րը խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով հան­գու­ցա­լու­ծվե­լու հե­ռան­կար է ձեռքբե­րել: Մի­ջու­կա­յին ծրագ­րի առն­չութ­յամբ Ի­րա­նի եւ Ա­տո­մա­յին է­ներ­գիա­յի մի­ջազ­գա­յին գոր­ծա­կա­լութ­յան (ԱԷՄԳ) մի­ջեւ Վիեն­նա­յում տե­ղի ու­նե­ցած բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րում ար­դեն իսկ ա­ռա­ջըն­թաց էր ար­ձա­նագր­վել եւ կող­մե­րի մի­ջեւ հա­­մա­ձայ­նութ­յուն էր եղել ա­ռա­ջի­կա­յում էլ ­շա­րու­նա­կել բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը: Մինչ այդ՝ ապ­րի­լին, Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին խնդ­րի առն­չութ­յամբ Ստամ­բու­լում կա­­յա­ցել էր Ի­րա­նի եւ «5+1 խմբի» հան­դիպ­ման 1-ին փու­լը:

Իսկ այս օ­րե­րին Ե­րե­ւա­նում կա­­­­յացավ Սեւ­ծով­յան տն­տե­­սա­կան հա­­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան խոր­հր­­­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի 39-րդ լի­ա­­գու­մար նիստը, ո­րի աշ­խա­տանք­նե­րին մաս­նակ­ցե­ցին 10 եր­­­կ­րի շուրջ 70 պատ­վի­րակներ: Նշ­­ենք, որ Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­­­հա­ժո­ղո­վը կազմ­ված է ՍԾՏՀ 12 ան­դամ երկր­նե­րը ներ­կա­յաց­նող 76 պատ­գա­մա­վո­րից: Քննարկ­վե­ցին կազ­մա­կերպ­չա­կան եւ ՍԾՏՀ­-ի գոր­ծու­նեութ­յանն ա­ռն­չ­­­վող հար­ցեր, մշա­կույ­թի, կրթական, սո­ցի­ա­­լա­­կան, տնտե­սա­կան, ա­ռեւտ­րի, տե­խ­նո­լո­գիա­կան, բնա­պահ­պա­նա­­կան եւ այլ խնդիր­ներ: Նիս­տին ­մաս­­­նակ­ցե­ցին նաեւ Թուր­քիա­յի, Ա­դր­բե­ջա­նի պատ­վի­րա­կութ­յուն­նե­րը:

ՀՀ ­նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կա­զ­­մի ղե­կա­վար Վի­գեն Սարգս­յա­­նը ՍԾՏՀ­-ի պատ­վի­րակ­նե­րին փո­խան­ցելով ­նա­խա­գահ Սերժ Սար­գս­յա­նի ող­ջույ­նի խոս­քը, հայտնել է, որ Հա­յաս­տա­նը մեծ նշա­նա­կու­թ­­յուն է տա­լիս մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի ու հատ­կա­պես ՍԾՏՀ ­կազ­մա­կեր­պութ­յան գոր­ծու­նեութ­յա­նը եւ խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­­ժո­ղո­վի հե­տա­գա զար­գաց­մա­նը՝ որ­պես տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան ա­ռանց­քա­յին մար­մին: Եվ դրա ա­պա­ցույցն այն է, որ մեր եր­կի­րը պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն է հայտ­նել հյու­րըն­կա­լել լիա­գու­մար նիս­տի մաս­նա­կից­նե­րին ան­կախ այն բանից, թե ինչ ներ­քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ կան երկ­րում: «Հա­յաս­տա­նը հա­մոզ­ված է, որ միայն տա­րա­ծա­շր­ջա­նա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան ընդ­լայ­մամբ, փակ սահ­ման­նե­րի ա­­պաշր­ջա­փակ­մամբ, փոխ­գոր­ծակ­­ցութ­յան խթան­մամբ է հնա­րա­վոր հաս­նել փոխվս­տա­հութ­յան, ինչն էլ խա­ղաղ եր­կ­­խո­սութ­յան ճա­նա­պար­հով բո­լոր վի­ճե­լի խնդիր­նե­րի լուծ­ման հիմք կդառ­նա: Այս հա­մա­տեք­ս­­տում եւս ­կա­ր­­ե­ւոր­վում է ՍԾՏՀ ԽՎ դե­րա­կա­տա­րութ­յու­նը: Վստահ եմ, որ մեզ հա­մա­խմ­­բում են միաս­նա­կան նպ­­ա­­տակ­նե­րը՝ ուղղ­ված քա­ղա­քա­կան երկ­խո­սութ­յան խո­րաց­մա­նը, ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան կա­պե­րի ըն­դայլ­մա­նը, մեր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­­­րե­կե­ցութ­յան ա­պա­հով­մա­նը: Հա­յաս­տա­նը շա­րու­նա­կե­լու է քայ­լեր ձեռ­նար­կել այդ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը խո­րաց­նե­լու ուղ­ղութ­յամբ եւ ող­ջու­նե­լու է տա­րա­ծաշր­ջա­նում փոխվս­տա­հութ­յան մթնո­լոր­տի ձ­­ե­ւա­վոր­մանն ուղղ­ված ա­մեն նա­խա­ձեռ­նութ­յու­ն»,- ՀՀ ­նա­խա­գա­հի խոս­քը հն­­չեց­րել է Վի­գեն Սար­­գս­­յա­նը:

Նշենք, որ 6 ա­միս է, ինչ վե­հա­­­ժո­ղո­վում նա­խա­գա­հում է Հա­յաս­տա­նը:

 

Ար­ամ Ա­վետ­յան

 

Ար­ցա­խին ա­ջակ­ցում են

ԱՄՆ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի ար­տա­քին հատ­կա­ցում­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վը ըն­դու­նել է մի շարք դրույթ­ներ, ո­րոնք խթա­նում են ԱՄՆ-ի շա­հերն ու ա­մե­րիկ­յան ար­ժեք­նե­րը Կով­կա­սում, որ­տեղ կոչ է ար­վել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղին տրա­մադ­րել առն­վազն 5 մի­լիոն դո­լար՝ 2 մի­լիոն դո­լա­րի փո­խա­րեն, ինչ­պես նաեւ մեր­ժել ԱՄՆ նա­խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­մա­յի կող­մից Հա­յաս­տա­նին տրա­մադր­վող օգ­նութ­յան 7,2 մի­լիոն դո­լա­րով կրճատ­ման ա­ռա­ջար­կը:

Պե­տա­կան ար­տա­քին գոր­ծառ­նութ­յուն­նե­րի են­թա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Քեյ Գրեն­ջե­րը եւ դե­մոկ­րատ Նի­թա Լոո­ւիին կա­րե­ւո­րել են նաեւ Ադր­բե­ջա­նի ու Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան հա­վա­սա­րութ­յու­նը եւ կոչ են ա­րել վար­չա­կազ­մին մշա­կել հա­տուկ ռազ­մա­վա­րութ­յուն՝ Վրաս­տա­նի Ջա­վախ­քի հայ հա­մայն­քին օգ­նութ­յուն տրա­մադ­րե­լու ուղ­ղութ­յամբ: Նրանք նաեւ կոչ են ա­րել ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րին՝ ա­ջա­կա­ցութ­յուն ցու­ցա­բե­րել հա­յե­րին ու այլ քրիս­տոն­յա ազ­գե­րին:

Իսկ ԼՂՀ ­նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հակ­յա­նը Ստե­փա­նա­կեր­տում հան­դի­պել է Ար­ցախ ժա­մա­նած Ֆրան­սիա­յի Սե­նա­տի մի խումբ ան­դամ­նե­րի հետ: Քննարկ­վել են ԼՂՀ ­ներ­քին կյան­քին, ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յա­նը, Ար­ցախ-Ֆրան­սիա կա­պե­րին եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին գոր­ծըն­թաց­նե­րին վե­րա­բե­րող հար­ցեր: Ար­ցախ-Ֆրան­սիա հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը կշա­րու­նակ­վի:

 

Սեփ. լրատ­վութ­յուն
 

«Լու­սանցք» թիվ 19 (240), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։