Գե­նա­կիր­նե­րին ռա­սիստ են ան­վա­նում գե­նա­խեղ­ված­նե­րը

«Բազ­մա­զա­նութ­յան շքեր­թ»-ը բազ­մա­զան էլ մի­ջա­դե­պեր ծնեց: Զայ­րա­ցած ե­րի­տա­սարդ­նե­րը տե­ղի չտա­լով «բազ­մա­զա­նութ­յան» բա­ցա­կան­չութ­յուն­նե­րին եւ ոս­տի­­­կա­նա­կան դի­մադ­րութ­յա­նը, եր­թով շարժ­վել են դե­պի Հյու­սի­սա­յին պո­ղո­տա, այ­նու­հե­տեւ Ա­բով­յան փո­ղոց՝ Նկա­րիչ­նե­րի միութ­յուն, որ­տեղ ցու­ցա­հան­դես էր կազ­մա­կերպ­վել, եւ խո­չըն­դո­տե­լ­ են այն: Ոս­տի­կա­նութ­յու­նը, որն ա­նընդ­հատ եր­թի կամ շքեր­թի մեջ լի­նե­լով փոր­ձում էր կան­խել ա­վե­լի մեծ բա­խում­նե­րը, ստիպ­ված է ե­ղել կանգ­նել միութ­յան մուտ­քի մոտ, որ­պես­զի մի­ջո­ցա­ռու­մը չխո­չըն­դոտ­վի: Սա­կայն Նկա­րիչ­նե­րի միութ­յան նա­խա­գահ Կա­րեն Ա­ղամ­յա­նը նշել է, որ հա­մա­սե­ռա­կան թե­մա­յով ո­րե­ւէ բան չի կազ­մա­կերպ­վել այդ ցու­ցա­հան­դե­սին եւ զար­մա­ցած է այս աղ­մու­կից, քան­զի ինքն էլ չի ըն­դու­նում այդ փոք­րա­մաս­նութ­յա­նը:

Մար­դիկ, ով­քեր մաս­նակ­ցում էին հա­կա­հա­մա­սե­ռա­կան եր­թին, վստահ են, որ հայ հան­րութ­յու­նը նույն­պես հար­վա­ծի տակ է: Բազ­միցս ե­ղել են բո­ղոք­ներ, քննա­դա­տութ­յուն­ներ, ա­հա­զանգ­ներ, հոդ­ված­ներ ու վեր­լու­ծութ­յուն­ներ մեր կյան­քում ա­նընդ­հատ հայտն­վող, մեզ հա­մար խորթ եւ ա­նըն­դու­նե­լի այս գա­ղա­փար­նե­րի քա­րո­զով զբաղ­վող կա­ռույց­նե­րի, ան­ձե­րի եւ նրանց գա­ղա­փար­նե­րի մա­սին եւ դեմ, բայց տուրք տա­լով «մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յուն» հոր­ջորջ­վող ան­դեմ զանգ­վա­ծին, ա­մեն բան ըն­թա­նում է հա­կա­ռակ տրա­մա­բա­նութ­յամբ՝ ա­ռողջ ու գի­տա­կից քա­ղա­քա­ցի­նե­րի պա­հանջ­նե­րին դեմ եւ օ­տար հայտ­նի ու ան­հայտ աղբ­յուր­նե­րից սնվող հո­գե­ւոր ու սե­ռա­կան փոք­րա­մաս­նութ­յուն­նե­րի քիմ­քին հա­րիր:

Հան­րութ­յան այս բո­ղո­քի ա­լի­քը, որ­տեղ ա­ռա­ջա­տա­րը ե­րի­տա­սարդ­ներն էին, ա­պա­ցու­ցում է, որ մե­զա­նում օ­տա­րա­հա­ճութ­յունն ու օ­տա­րա­մո­լութ­յու­նը ա­վե­լի են սպառ­նում Հա­յաս­տա­նին, հա­յութ­յան նպա­տակ­նե­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը: Ազ­գը, ազ­գա­յին մար­դը չի կա­րող հա­մա­կերպ­վել այս վի­ճա­կին:

Հե­տաքր­քիր մի հե­տա­զո­տութ­յուն կա, ԱՄՆ-ի Մա­սա­չու­սեթս հա­մալ­սա­րա­նի գիտ­նա­կան­նե­րը պար­­զել են, որ սպի­տա­կա­մորթ ե­րե­խա­նե­րի մոտ ռա­սիս­տա­կան կողմ­նո­րո­շումն ի հայտ է գա­լիս 9 ամ­սա­կա­նում. այս մա­սին գրել է «Daily Mail»-ը: Հե­տա­զո­տութ­յու­նում ներգ­րավ­ված են ե­ղել 5-9 ամ­սա­կան 48 ե­րե­խա՝ Կով­կա­սից: Նրանց բա­ժա­նել են 2 տար­բեր խմբե­րի եւ ցու­ցադ­րել ս­­ե­ւա­մաշկ ու սպի­տա­կա­մաշկ մարդ­կանց լու­սան­կար­ներ: Պարզ­վել է, որ 5 ամ­սա­կան ե­րե­խա­նե­րը միեւ­նույն կերպ են ար­ձա­գան­քել թե՛ ս­­ե­ւա­մաշկ­նե­րի, թե՛ սպի­տա­կա­մաշկ­նե­րի լու­սան­կար­նե­րին: Սա­կայն,  պա­տ­­կերն այլ է 9 ամ­սա­կան ե­րե­խա­նե­րի դեպ­քում: Նրանք ս­­ե­ւա­մաշկ­նե­րի նկա­րին նա­յե­լիս սկսել են լաց լի­նել եւ ան­հան­գիստ շար­ժում­ներ ա­նել, սա­կայն սպի­տա­կա­մաշկ­նե­րի նկար­նե­րին նա­յե­լիս բո­լո­րո­վին այլ կերպ են ար­ձա­գան­քել՝ լա­ցի փո­խա­րեն ծի­ծա­ղել եւ ու­րա­խութ­յան նշան­ներ են դրս­­ե­ւո­րել: «Ու­սում­նա­սի­րութ­յան նպ­­ա­­­տակն է ե­ղել պար­զել ռա­սիս­տա­­կան եւ կողմ­նո­րոշ­ման ի հայտ գա­լու ժա­մա­նա­կը՝ հե­տա­գա­յում դրանք վե­րաց­նե­լու նպա­տա­կո­վ»,- ա­սել է ու­սում­նա­սի­րութ­յան մաս­նա­կից գիտ­նա­կան­նե­րից մե­կը:

Ստաց­վում է՝ մարդն ի բնե ինք­­նա­պաշտ­պա­նա­կան թա­ղանթ ու­նի եւ ան­գամ են­թա­գի­տակ­ցո­րեն է դա կի­րա­ռում: Ուս­տի՝ ազ­գայ­նա­կան­նե­րին կամ նվիր­յալ հա­յե­րին ֆա­շիստ կամ ռա­սիստ ա­սող­նե­րը հաս­տատ գե­նա­խե­ղում­­ներ ու­նեն, որ «չեն տե­ղա­վոր­վում» ժո­ղովր­դա­վար հիշ­յալ հա­մալ­սա­րա­նի գիտ­նա­կան­նե­րի ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­նե­րում:…

Իսկ գե­նա­խեղ­ված­նե­րը գե­նա­կիր­նե­րին վե­րաց­նե­լու հա­մար պետք է մարդ­կութ­յան մեծ մա­սի նո­րա­ծին­նե­րին… պար­զա­պես սպ­­ա­­նեն: Ա­հա թե ինչ պետք է ա­նեն «ընդ­դեմ ռա­սիզ­մի» հե­տե­ւ­­որդ­նե­րը… Ու ե­թե մենք նրանց այդ հնա­րա­վո­րութ­յու­նը տանք՝ կա­նեն:

 

Նա­րե Մշեց­յան

 

*  *  *

 

Ար­վեստ է, թե ար­հեստ, միեւ­նույնն է, չի՛ ըն­դուն­վե­լու

 

Պոռ­նիկ, բայց դե՝ պրո­ֆե­սիո­նալ

 

Իս­պա­նիա­յի Վա­լեն­սիա քա­ղա­քում դա­սըն­թաց­ներ են բաց­վել նրանց հա­մար, ով­քեր ցան­կա­նում են դառ­նալ պրո­ֆե­սիո­նալ մարմ­նա­վա­ճառ, ա­վե­լի պարզ՝ պոռ­նիկ: Կուր­սե­րի ըն­թաց­քում սո­վո­րող­ներն ստա­նում են տե­սա­կան ու գործ­նա­կան գի­տե­լիք­ներ ըն­դա­մե­նը 100 եվ­րո­յով (Թուր­քիա եւ Է­մի­րաթ­ներ մեկ­նող­նե­րի ա­կան­ջը խուլ): Դա­սըն­թա­ցի ա­վար­տին տրվում է պրո­ֆե­սիո­նալ մարմ­նա­վա­ճա­ռի հա­վաս­տա­գիր՝ աշ­խա­տան­քով ա­պա­հով­ման ե­րաշ­խա­վո­րագ­րով:

Ինչ­պես տե­ղե­կաց­նում է «lady­news.com.ua»-
ն, նա­խա­ձեռ­նութ­յան հե­ղի­նակ­նե­րը վստահ են, որ մարմ­նա­վա­ճա­ռութ­յամբ զբաղ­վե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման է սեք­սի պատ­մութ­յունն ու դրա հետ կապ­ված սահ­մա­նադ­րա­կան կե­տերն ի­մա­նա­լը: Դա­սըն­թաց­նե­րին կա­րող են մաս­նակ­ցել ինչ­պես կա­նայք, այն­պես էլ տղա­մար­դիկ, չկա նաեւ տա­րի­քա­յին սահ­մա­նա­փա­կում: Ե­րե­ւի մի օր էլ սրանք կմիա­նան «բազ­մա­զա­նութ­յան շքերթ»-ին:

 

Սե­ռա­խե­ղու­մը հայ­կա­կան հի­վան­դութ­յուն չէ

 

2009-10թթ. «Հան­րա­յին տե­ղե­կատ­վութ­յուն եւ գի­տե­լի­քի կա­րիք» հկ-ն Ե­րե­ւա­նում, Գյում­րիում ու Վա­նա­ձո­րում անց­կաց­րել է «Մենք եւ մեր ի­րա­վունք­նե­րը» սո­ցիո­լո­գիա­կան հե­տա­զո­տութ­յուն, բա­ցա­հայ­տե­լու ԼԳԲՏ ­հա­մայն­քի խնդիր­նե­րը (լես­բու­հի, գեյ, բի­սեք­սո­ւալ, տրանս­գեն­դեր): Հարց­մա­նը մաս­նակ­ցել է 1156 քա­ղա­քա­ցի, իսկ սո­ցիո­լո­գիա­կան հե­տազ­տութ­յա­նը 2011թ. հա­ջոր­դել է նաեւ ի­րա­վի­ճա­կի ի­րա­վա­կան վեր­լու­ծութ­յուն: Զլմ-­նե­րի հա­մար կազ­մա­կեր­պած սե­մի­նա­րի ժա­մա­նակ հկ ­ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ս­­ե­ւակ Կի­րա­կոս­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց այդ եր­կու փու­լա­յին աշ­խա­տան­քի արդ­յունք­նե­րը:

Պարզ­վել է, որ Հա­յաս­տա­նում ԼԳԲՏ ­մար­դիկ խնդիր­նե­րի են բախ­վում գրե­թե բո­լոր ո­լորտ­նե­րում՝ ըն­տա­նի­քում, աշ­խա­տան­քի վայ­րում, նաեւ՝ զլմ-­նե­րում.- լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը եր­բեմն ի­րենց գոր­ծու­նեութ­յամբ խո­րաց­նում են կար­­ծ­­րա­տի­պե­րը ու ամ­րապն­դում նա­խա­պա­շար­մունք­նե­րը ԼԳԲՏ ­հա­մայն­քի ան­ձանց նկատ­մամբ: Ինչ վե­րա­բեր­վում է հարց­ված­նե­րին, ա­պա մար­դիկ, դարձ­յալ ըստ նշված հկ­-ի, «չեն կա­րող ի­րենց վար­քը ճիշտ կա­ռու­ցել ԼԳԲՏ­ ան­ձանց նկատ­մամբ, քա­նի որ չու­նեն հա­մա­պա­տաս­խան գի­տե­լիք եւ սրա արդ­յուն­քում տե­ղի է ու­նե­նում օ­տա­րում»:

Կար­ծում են՝ խնդրի լուծ­ման բա­նա­լուն, այն է՝ խտրա­կա­նութ­յան նվա­զեց­մա­նը, կա­րե­լի է հաս­նել ի­րա­զեկ­ման եւ կրթութ­յան ճա­նա­պար­հով: Մինչ­դեռ պար­զա­պես պետք է քա­ջութ­յուն ու­նե­նալ եւ խոս­տո­վա­նել, որ հա­յե­րը չե՜ն ­սի­­րում լես­բու­հի-գեյ-բի­սեք­սո­ւալ-տրանս­գեն­դեր եւ նմա­նա­տիպ դրսե­ւո­րում­նե­րին ու՝ վերջ: Չե՜ն ­սի­րում եւ չեն ըն­դու­նում, ինչ կա չհաս­կա­նա­լու եւ դեռ հարց է, թե ով ում պետք է կրթի:

Հե­տա­զո­տութ­յան արդ­յունք­նե­րով ա­հա թե ինչ­պե՞ս­ է հա­սա­րա­կութ­յունն ըն­կա­լում նույ­նա­սե­ռա­կա­նութ­յու­նը. 18,6%-ը կար­ծում է, որ դա հի­վան­դութ­յուն է, 12,7%-ը ա­րեւմտ­յան երկր­նե­րի բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցութ­յան հե­տե­ւանք է դա դի­տար­կում: Ան­գամ ե­ղել են այն­պի­սիք՝ 9,7%, ով­քեր կար­ծում են, թե նույ­նա­սե­ռա­կա­նութ­յու­նը ձեռք­բե­րո­վի է, իսկ 9,9%-ը դրա­նում մե­ղադ­րում է հա­մա­ցան­ցին:

Ե­ղել են նաեւ այլ պա­տաս­խան­ներ:

2,9%-ը պա­տաս­խա­նել է, որ դա Աստ­ծո պա­տիժ է, 2,7%-ը՝ նո­րա­ձե­ւութ­յուն, իսկ 0,5%-ն­ ընդ­հան­րա­պես նշել է, որ նույ­նա­սե­ռա­կա­նութ­յու­նը կախ­ված է ծնող­նե­րի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կից:

Իսկ այն հար­ցին, թե ին­չո՞ւ ­պա­­տ­­րաստ չեք շփում ու­նե­նալ ԼԳԲՏ­ ան­ձանց հետ, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի 72,1%-ը նշել է, որ բա­ցա­սա­կան է վե­րա­բե­րում նրանց, 10,9%-ին մտա­հո­գում է, թե այդ պա­րա­գա­յում ի՞նչ կմ­տա­ծի իր շրջա­պա­տը իր ան­ձի մա­սին, 10,6%-ն­ էլ ար­­ձա­գան­քել է, թե այդ­պի­սով փոր­­ձում է այն­պես ա­նել, որ ե­րեւ­ույ­թը չտա­րած­վի, իսկ 6,4%-ն­ էլ պար­զա­պես դա­տա­պար­տե­լի է հա­մա­րում ԼԳԲՏ­ անձ լի­նե­լը:

Ա­վե­լին՝ հարց­ված­նե­րի 87,6%-ը նշել է, որ չի օգտ­վի այն սպաս­քից, ո­րից նախ­կի­նում օգտ­վել է ԼԳԲՏ­ ան­ձը: Կա­նայք սպաս­քի օգ­տա­գործ­ման խնդրին մի քիչ ա­վե­լի մեղմ են վե­րա­բեր­վում, բայց տղա­մար­դիկ՝ ինչ­պես որ պետք է՝ դեմ են:

Իսկ թե ի՞նչ ­պետք է ա­նի պե­տութ­յու­նը՝ հար­ցին 71,5%-ը նշել է, որ պե­տութ­յու­նը պետք է պայ­քա­րի լես­բու­հի­նե­րի, գե­յե­րի, բի­սե­ք­­սո­ւալ­նե­րի դեմ եւ միայն 2,8%-ն­ է կար­ծիք հայտ­նել, որ պե­տու­թ­­յու­նը պետք է մշա­կի հա­սա­րա­կա­կան ի­րա­զեկ­վա­ծութ­յան մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­ման ծրագ­րեր:

 
Կա­րեն Բալ­յան

 

«Լու­սանցք» թիվ 19 (240), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

 


Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։