Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –


(Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028)

(ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

*  *  *

 

Հու­նի­սի 12-ին Է­րե­բու­նի ար­գե­լոց-թան­գա­րա­նի հա­րա­կից հրա­պա­րա­կում կազ­մա­կերպ­վել է տո­նա­ծի­սա­կան կե­րա­կուր­նե­րի փա­ռա­տոն, ո­րի ըն­թաց­քում ներ­կա­յաց­վել են հայ­կա­կան տո­նե­րի (Ա­մա­նոր, Բա­րե­կեն­դան, Նա­վա­սարդ, Զա­տիկ, Վար­դա­վառ, Տրըն­դեզ…) ու­տեստ­նե­րը: Շուրջ 20 տա­ղա­վար­նե­րով ցուցադր­վել է հայ­կա­կան ա­վան­դա­կան խո­հա­նոցն ու կեն­ցա­ղը:

«Լու­սանցք»-ի բա­րե­կամ «Ար­վա­սար»-ը ներ­կա­յաց­րել է Բա­րե­կեն­դա­նը՝ հրա­վի­րե­լով համ­տե­սել գա­թա­յի ու հալ­վա­յի տե­սա­կա­նի, պանր­հաց, բխբխիկ, փա­թի­լա եւ ա­նու­շա­համ այլ ու­տեստ­ներ:

Վեր­ջին եր­կու­սի բա­ղադ­րա­մասն ու պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը ներ­կա­յաց­նում ենք ստո­րեւ:

 

– Բխբխիկ

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Ալյուր – 200 գ

ձվի դեղնուց – 3 հատ

կաթ – 200 մլ

յուղ – 200 գ

դոշաբ – 100 գ

մեղր – 100 գ

շաքարավազ – 1 թեյի գդալ

թթխմոր – 1 պտղունց

բուսայուղ – 1 ճաշի գդալ

աղ

վանիլ

 

­Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Կաթը գոլացնել, ավե­լաց­նել թթխմորը,  դեղ­նուցը, բու­սա­յուղը, աղը, շաքա­րա­վա­զը: Խառնել, ավելացնել ալյուրը, հարել, թող­նել հասունանա 3-4 ժամ:

Խոր ամանի մեջ լց­նել յուղը, տա­քաց­նել եւ թեյի գդա­լով վերցրած ըն­կույզի չափ խմորիկները դնել յուղի մեջ, պահել՝ մինչեւ ոսկեգույն դառ­նալը: Մատու­ցելիս վրան ա­վելացնել կամ դոշաբ կամ մեղր կամ՝ երկուսը միասին:

 

– Փաթիլա

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Ալյուր – 2 բաժակ

բուսայուղ – 2 ճաշի գդալ

քացախ – 1 ճաշի գդալ

ջուր – 1 բաժակ

հորած պանիր – 150 գ

յուղ – 100 գ

 

Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Պատրաստել խմոր, շաղախել, թողնել 10 րոպե հանգստանա:

Բաժանել գնդերի, բացել՝ յուրաքան­չյու­րի մեջ դնելով պանիր ու ծայրերն ամրացնելով կիսալուսնաձեւ:

Ձեզ մնում է տապակել ու անուշ անել:

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից –

 

Ա­րոն­յա­նի եւ Սարգս­յա­նի գրոս­մայս­տե­րա­կան դպրո­ցը սկսեց պա­րապ­մունք­նե­րը

Լե­ւոն Ա­րոն­յա­նի եւ Գաբ­րիել Սարգս­յա­նի գրոս­մայս­տե­րա­կան դպրոցն այս օ­րե­րին անց­կաց­նում է իր ա­ռա­ջին ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­վա­քը:

Ջեր­մու­կում կազ­մա­կերպ­ված պա­րապ­մունք­նե­րին մաս­նակ­ցում են Հա­յաս­տա­նի ու­ժե­ղա­գույն պա­տա­նի շախ­մա­տիստ­նե­րը:

Լ­­ե­ւոն Ա­րոն­յա­նի ու Գաբ­րիել Սարգս­յա­նի հետ միա­սին Ջեր­մու­կում պա­րապ­մունք­ներն անց­կաց­նում են Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի մար­զիչ Ար­շակ Պետ­րոս­յա­նը, գրոս­մայս­տեր­ներ Լ­­ե­ւոն Բա­բուջ­յա­նը եւ Դա­վիթ Հա­րութ­յուն­յա­նը:

Այս մա­սին հայտ­նում է «armchess.am»-ը:

 

Ա­շոտ Վար­դա­պետ­յա­նը՝ Օ­լիմ­պիա­դա­յի տեխ­նի­կա­կան-ադ­մի­նիստ­րա­տիվ հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ

ՖԻ­ԴԵ-ն­ ե­րե­ւան­ցի մի­ջազ­գա­յին մրցա­վար Ա­շոտ Վար­դա­պետ­յա­նին նշա­նա­կել է այս տար­վա օ­գոս­տոս-սեպ­տեմ­բեր ա­միս­նե­րին Ստամ­բու­լում անց­կաց­վե­լիք շախ­մա­տի հա­մաշ­խար­հա­յին Օ­լիմ­պիա­դա­յի տեխ­նի­կա­կան-ադ­մի­նիստ­րա­տիվ հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ:

Այդ հանձ­նա­ժո­ղո­վը, մաս­նա­վո­րա­պես, ղե­կա­վա­րե­լու է Օ­լիմ­պիա­դա­յի վի­ճա­կա­հա­նութ­յան գոր­ծըն­թա­ցը: Այս մա­սին գրում է Հա­յաս­տա­նի շախ­մա­տի ֆե­դե­րա­ցիա­յի պաշ­տո­նա­կան կայ­քը:

 

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

«Լուսանցք»-ի բաժանորդագրության համար դիմել`

«Պրես Ստենդ»՝     54-41-99                     «Բլից մեդիա»՝  52-53-01

«Հայփոստ»՝          51-45-01                     «Հայմամուլ»՝   58-94-12   

«Պրես Ատտաշե»՝ 27-02-22                     «Լուսանցք»՝      52-38-75

 

*  *  *

1 տարվա բաժանորդագրության գինը՝  4800 դրամ

6 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 2400 դրամ

3 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 1200 դրամ

1 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 400 դրամ

 

– «Լուսանցք»-ը աշխատանքի է հրավիրում շրջիկ լրա­գրա­վաճառի եւ գովազդային գործակալի՝ շահավետ պայմաններով: Դրանց ծանոթանալու համար այցելել խմբագրություն:

– «Լուսանցք»-ում կատարում են մեքե­նա­գրական եւ խմբագրական աշխա­տանք­ներ:

 

«Լու­սանցք» թիվ 22 (243), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։