Շախ­մա­տում զին­վոր­նե­րը թա­գու­հի են դառ­նում, բայց՝ ոչ ար­քա


ԱԱԾ-ն «փողերի լվացման» գո՞րծ է պարզաբանում…

 Այն, որ ԲՀԿ-ն խախ­տե­լով ՀՀԿ­-ի հետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­­նե­րը ո­րո­շեց ա­ռան­ձին գե­րուժ ե­րե­ւալ ու ան­գամ ընդ­դի­մա­դիր խա­ղեր տալ, չէր կա­րող շա­րու­նա­կութ­յուն չու­նե­նալ, եւ այդ­պես էլ ե­ղավ: Չնա­յած ՀՀ ­նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նի վեր­ջին ար­տերկր­յա այ­ցին ճա­նա­պար­հող­նե­րի շար­քում է ե­ղել նաեւ ԲՀԿ ­ղե­կա­վար Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­նը եւ բա­րի ճա­նա­պարհ մաղ­թել «նա­խա­գահ ջան»-ին, միեւ­նույնն է, ինչ-որ կա­րե­ւոր բան կոտր­ված է այ­լեւս:

Շա­տե­րի կար­ծի­քով՝ ԲՀԿ ­նա­­խա­գա­հի «պե­տա­կան նա­խա­գա­հա­կան կեց­ված­քի» կրա­կին յուղ լցրեց նախ­կին ԱԳՆ Վար­դան Օս­կան­յա­նը, ում ընդ­դի­մա­դիր կեց­­ված­քը ա­մե­նա­զա­վեշ­տա­կանն էր խոր­հր­­դա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում: Եվ ա­հա օ­րերս, նո­րա­հայտ ընդ­դի­մա­դիր ԲՀԿ­-ա­կան Վար­դան Օս­կան­յա­նը հայ­տա­րա­րութ­յուն է տա­րա­ծել. «Կա­ռա­վա­րու­թ­­յանն ա­ռըն­թեր ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան ծա­ռա­յութ­յու­նը ինձ որ­պես վկա հրա­վի­րել էր ցուց­մունք տա­լու Քրեա­կան օ­րեն­սգր­­քի 190-րդ ­հոդ­վա­ծի 3-րդ ­մա­սի 1-ին կե­­տի («Հան­ցա­վոր ճա­նա­պար­հով ստաց­ված ե­կա­մուտ­ներն օ­րի­նա­կա­նաց­նե­լը (փո­ղե­րի լվա­ցու­մը)») հատ­կա­նիշ­նե­րով հա­­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծի շր­­ջա­նա­կում, որն առնչ­վում է ինձ եւ իմ հիմ­նադ­րած «Սի­վի­լի­թաս» հիմ­­նադ­րա­մի գոր­ծու­նեութ­յա­նը: «Սի­վի­լի­թա­ս»-ի գոր­ծու­նեութ­յու­նը 2008թ. սկսած ֆի­նան­սա­վո­րել են Նի­դեռ­լանդ­նե­րի եւ Լե­հաս­տա­նի կա­ռա­վա­րութ­յուն­նե­րը, Նոր­վե­գիա­յի ու Գեր­մա­նիա­յի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րութ­յուն­նե­րը, Շվեյ­ցա­րիա­յի եւ Միաց­յալ Թա­գա­վո­րութ­յան զար­գաց­ման գոր­ծա­կա­լութ­յուն­նե­րը, Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ դես­պա­նութ­յու­նը, ԵԱՀԿ ե­րե­ւան­յան գրա­սեն­յա­կը, ինչ­պես նաեւ այլ հե­ղի­նա­կա­վոր կազ­մա­կեր­պութ­յուն­ներ, կոր­պո­րա­ցիա­ներ եւ ան­հատ­ներ, ո­րոնց հետ հա­մա­տեղ ծրա­գ­­րեր են ի­րա­կա­նաց­վել»: Ար­դեն պատ­գա­մա­վոր Օս­կան­յա­նը նշել է, որ այս ա­մե­նի մա­սին չէ­ին կա­րող չի­մա­նալ ՀՀ ­հա­մա­պա­­տաս­խան կա­ռույց­նե­րը, ուս­տի «հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծի հե­տե­ւում քա­ղա­քա­կան պատ­վեր կա»:

Մեկ այլ ԲՀԿ­-ա­կան՝ Նաի­րա Զոհ­­րաբ­յա­նը հա­վե­լել է. «Կար­ծում եմ՝ ա­ռա­ջի­կա մի քա­նի օ­րե­րի ըն­թաց­­քում գոր­ծըն­թա­ցը շատ հս­­տակ կլի­նի բո­լո­րիս հա­մար եւ դր­­ա­­նից հե­տո միայն ԲՀԿ-ն ան­պայ­մա­նո­րեն հան­դես կգա շատ ա­վե­լի կոնկ­րետ գնա­հա­տա­կա­նով ու եզ­րա­կա­ցութ­յամբ: Ե­րե­ւույ­թը մեզ հա­մար մտա­հո­գիչ է, եւ մենք ո­րե­ւէ հիմք չու­նենք չհա­վա­տա­լու ԲՀԿ­ ան­­դամ մեր գոր­ծըն­կե­րոջ հայ­տա­րա­րութ­յա­նը առ այն, որ իր ստեղ­ծած ու հիմ­նադ­րած հիմ­նադ­րա­մը օ­րեն­քի հետ ո­րե­ւէ խնդիր չի ու­նե­ցե­լ»:

ԱԺ փոխ­նա­խա­գահ եւ ՀՀԿ ­մա­­­մու­լի խոս­նակ Է­դո­ւարդ Շար­մա­զա­նովն ա­րագ ար­ձա­գան­քել է. «Հար­­գե­լի պա­րոն Օս­կան­յան, ՀՀ­-ում քա­­­ղա­քա­կան պատ­վեր­նե­րի ու ռեպ­րե­սիա­նե­րի ժա­մա­նակ­նե­րը մնա­ցել են անց­յա­լում… Ըն­դու­նե­լով յու­րա­քանչ­յուր քա­ղա­քա­­ցու, այդ թվ­­ում՝ պատ­գա­մա­վո­րի ա­զատ ար­տա­­հայտ­վե­լու ի­րա­վուն­քը, առն­վազն տա­րօ­րի­նակ եմ հա­մա­րում Օս­­կան­յա­նի նման մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը: Ո­րով­հե­տեւ քիչ թե շատ քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ հե­տաքրքր­վող մար­դը պետք է շատ լավ գի­տակ­ցեր, որ ՀՀ­-ում այս տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում կա­ռուց­վում է ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան եր­կիր, իսկ վեր­ջին տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում այն­պի­սի ա­ռա­ջըն­թաց է գրանց­վել, որ դրա մա­սին ՀՀ­ այ­ցի ըն­­թաց­քում նույ­­նիսկ ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րը խո­­սե­ց»:

ՕԵԿ պատ­գա­մա­վո­րա­կան խմ­­բակ­­ցութ­յան ղե­կա­վար Հե­ղի­նե Բի­շար­յա­նն­ էլ հայտ­նել է. «Գոր­ծին տեղ­յակ չեմ, թե ին­չու են պա­րոն Օս­կան­յա­նին հրա­վի­րել հար­ցաքն­նութ­յան: Դա ե­րե­ւի ի­րա­վա­պահ մար­­մին­նե­րի խնդիրն է, եւ ե­թե ո­րե­ւէ խնդիր կա, ան­­կախ նրա­նից, թե ով է քա­ղա­քա­ցին, պար­տա­վոր են հրա­վի­րե­լո­ւ:­ Ե­թե այդ ստու­գում­նե­րի արդ­յուն­քում ա­մեն ինչ ա­պա­ցուց­վի, որ ո­րե­ւէ լուրջ բան չկա եւ ի­րեն պար­զա­պես կան­չել են, գու­ցե դա քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքս­տի վե­րած­վի: Բայց ես ինքս ի­րա­վա­պահ մար­մին չեմ եւ չեմ կա­րող գնա­հա­տա­կան տալ: Կար­ծում եմ՝ դա կապ չու­նի քա­ղա­քա­կան դաշ­տի հետ եւ հիմ­նա­կա­նում առնչ­վում է ի­րա­վա­կան խնդիր­նե­րի հետ: Ես գտնում եմ, որ պետք չէ ա­մեն ինչ քա­ղա­քա­կա­նաց­նել: Ե­թե մար­դը քա­ղա­քա­կան դաշ­տում է գոր­ծում, ա­պա դա չի նշա­նա­կում, որ ինչ առնչ­վում է իր հետ, պետք է քա­ղա­քա­կա­նաց­նե­լ»:

Կար­ծում ենք՝ սա միայն ա­ռա­ջին լուրջ հա­կա­մար­տութ­յունն է ու ոչ՝ վեր­ջի­նը: ՀՀԿ խմ­­­­բակ­ցութ­յան ան­դամ Վար­դան

Այ­վազ­յա­նը նաեւ հնա­րա­վոր է հա­­մա­րում, որ կա­րող է հայտ­նա­բեր­վի, թե Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­նը պե­տութ­յա­նը մի­լիոն­նե­րի պարտք ու­նի եւ դա չի կա­րող ԲՀԿ­-ի հետ հա­կադ­րութ­յուն դի­տար­կվել: ՀՀԿ­-ա­կան պատ­գա­մա­վո­րը ԲՀԿ­-ին «նոր­մալ ուժ» է հա­մա­րել, մինչ­դեռ, օ­րի­նակ «Ա­զատ դե­մոկ­րատ­նե­ր»-ի փոխ­­նա­խա­գահ Ա­նուշ Սեդ­րակ­յա­նը ԲՀԿ­-ին «ընդ­հան­րա­պես չի ըն­կա­լում ո­րե­ւէ կերպ»: Նրա խոս­քե­րով՝ «ՀՀԿ-ն հայ­տա­րա­րել է, որ ին­քը իշ­խա­նութ­յուն է, ՀԱԿ-ն­ ու «Ժա­ռան­գու­թ­­յուն­ն» էլ՝ թե ըն­դ­­դի­մութ­յուն են: ԲՀԿ-ն ոչ իշ­խա­նութ­յուն է, ոչ էլ ընդ­դի­մութ­յուն՝ ես կսպա­սեմ հայ­տա­­րա­րութ­յա­նը…. ԲՀԿ-ն հո­գով-սրտով կո­ա­լի­ցիա է»:

Իսկ լրագ­րող­նե­րի այն լրա­ցու­ցիչ հե­տա­քրք­­րութ­յա­նը, թե արդ­յո՞ք ­Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­­նի ո­րո­շու­մը՝ չստո­րագ­րել կոա­լի­ցիոն հու­­շա­գիր ՀՀԿ­-ի հետ, ԲՀԿ­-ա­կան­նե­րի ու, մա­ս­­նա­վո­րա­պես, գոր­ծա­րար կու­սա­կ­­ցա­պե­տի հա­մար կա­րող է ճա­կա­տագ­րա­կան լի­նել՝ ա­սենք հայտ­նա­բեր­վի, որ ԲՀԿ­ ա­ռաջ­նոր­դը պե­տութ­յա­նը 100 մլն. ­պարտք ու­նի, Վ­­ար­դան Այ­վազ­յա­նը նշել է, թե ո­չինչ չի բա­ցառ­վում. «Կա­րող է, ա­մեն ինչ էլ կա­րող է: Կա­րող է Այ­վազ­յան Վար­դա­նինն էլ հայտ­նա­բեր­վի, կամ էլ ձե­րը»:

ԲՀԿ ­խոս­նա­կը կու­սակ­ցա­կան Օս­կան­յա­նի հիմ­նադ­րա­մի փո­ղե­րի լվաց­ման հետ կապ­ված խնդրի ա­ռու­մով ա­սել է. «Ո՞նց ­կա­­­րե­լի է ե­թե-ի վրա հի­մա ինչ-որ եզ­րա­կա­­­ցութ­յուն­ներ ա­նել: Երբ քրգոր­ծը հա­մա­պա­­տաս­խան ձե­ւով ներ­կա­յաց­վի, ես կտամ մեր մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը»: Եվ միայն այս դեպ­քում ԲՀԿ-ն կցու­ցա­բե­րի իր վե­րա­բեր­­մու­նքը նաեւ Օս­կան­յա­նի նկա­տ­­մամբ:

ՀԱԿ հա­մա­կար­գող, ԱԺ ՀԱԿ խմբակ­ցու­թ­­յան ղե­կա­վար Լ­­ե­ւոն Զու­րաբ­յան­ն­ անդ­րա­դար­ձել է Օս­կան­յա­նին ու փո­ղե­րի լվաց­ման հա­մար ԱԱԾ­ մե­ղադ­րան­քին, եւ նշել. «Ե­թե մենք ապ­րեինք նոր­մալ, օ­րի­նա­կան պե­տութ­յու­նում, սա կա­րող էր ըն­կալ­վել նոր­­մալ գոր­ծըն­թաց: Ա­յո, ի­րա­վա­պահ մար­­մին­նե­րը կա­րող են վա­րահս­կել հ/կ-­նե­րի ֆի­­նա­ն­­սա­կան հոս­քե­րը եւ օ­րեն­քով պա­տ­­ժել, բայց մենք ապ­րում ենք մի պե­տութ­յու­նում, ո­րի ի­րա­կան պատ­կե­րը լավ գի­տենք, եւ ես չեմ զար­մա­նա, երբ պարզ­վի, որ այս ա­մե­նը քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում է»:

Ճիշտ է, այ, որ ժա­մա­նա­կին ԱԱԾ-ն «Լե­ւո­նի իշ­խա­նա­կան թի­մի» ընդ­հա­նուր եւ ան­հա­տա­կան գոր­ծե­րը եւս տնտղեր (հի­մա էլ ուշ չէ, պետք է պար­զա­պես վեր­հա­նել ՀՀ 2-րդ ­նա­խա­գա­հի օ­րոք գոր­ծած Քա­ղա­քա­կան խորհր­դի հայտ­նի ու­սում­նա­սի­րութ­յունն ու ո­րո­շու­մը), ա­պա ՀԱԿ-ՀՀՇ­-ա­կան­նե­րը ի­ր­­ենց կար­ծիք­նե­րը վստա­հա­բար բան­տից կհայ­տնեին… Կամ էլ չէին հայտ­նի առ­հա­սա­րակ՝ ա­մո­թից:

ՀՅԴ Բ­յու­րո­յի ան­դամ Վա­հան Հով­հան­նիս­յա­նը, ան­ձամբ ճա­նա­չե­լով Օս­կան­յա­նին, նրա ըն­տա­նի­քը, խիստ ան­հա­վա­նա­կան է հա­մա­րել նրա կող­մից ո­րե­ւէ հան­ցա­վոր գոր­ծու­նեութ­յուն, եւ ընդ­հան­րա­պես հա­մա­րում է ա­նըն­դու­նե­լի, ե­թե քրգոր­ծե­րի քո­ղի տակ քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում է ի­րա­կա­նաց­վում. «Ի­հար­կե, ես գոր­ծը մեկ­նա­բա­նել հի­մա չեմ կա­րող, ման­րա­մաս­նե­րին ծա­նոթ չեմ, բայց կար­ծում եմ, որ ան­թույ­լատ­րե­լի է քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում ի­րա­կա­նաց­­նե­լու ո­րե­ւէ փորձ ճա­նաչ­ված քա­ղա­քա­կան դեմ­քի նկատ­մամբ՝ քրեա­կան մե­ղադ­րանք­նե­րի քո­ղի տակ»:

«Իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը ու­զում են դաշ­տը ա­մա­­յաց­նեն, որ­պես­զի այն ա­զատ լի­նի՝ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը ոչն­չի ա­ռաջ չեն կանգ­նում եւ գնում են նման քայ­լե­րի: Ես այլ մեկ­նա­բա­նութ­յուն իս­կա­պես չեմ կա­րող տա­լ,- ա­սել է Օս­կան­յա­նը,- քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րը պա­տ­­կե­րաց­նում եմ քա­ղա­քա­կան հար­թու­թ­­յան մեջ, այս ա­մե­նը՝ սպառ­նա­լիք­ներ եւ այլն, իմ ո­ճը չի, բայց, ե­թե իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը սա են ընտ­րել, ես սրան էլ եմ պատ­րաս­տ»:

Հե­տաքր­քիր է, որ Վ. Օս­կան­յա­նն­ ան­գամ պատ­րաստ է հա­լա­ծանք­նե­րի են­թար­կ­­վել, ին­չը զար­մա­նա­լի, բայց հաս­կա­նա­լի պոռթ­կում է՝ ՀՀ ­նա­խա­գա­հի հեր­թա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րից ա­ռաջ: Իսկ Գ. Ծա­ռուկ­յա­նը նույ­նիսկ մին­չեւ խոր­­հրդա­րա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­ներ էր հայ­տա­րա­րել, թե պատ­րաստ է կոր­ցնել ա­մեն ինչ՝ հա­նուն ար­դա­րութ­յան: Սա ոչ միայն զար­մա­նա­լի է, այ­լեւ՝ ար­կա­ծախնդ­րութ­յուն:

Ան­գամ ե­թե ԲՀԿ­-ա­կան գոր­ծիչ­նե­րը ճիշտ են ա­սում, ա­պա այս հար­ցը ձգձգել պետք չէ եւ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին դի­մել եւս հար­կա­վոր չէ, պար­զա­պես կա­րող են հրա­ժար­վել այն ա­մե­նից, ին­չը ձեռք են բե­րել տա­րի­ներ շա­րու­նակ տար­բեր իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի մեջ բար­գա­վա­ճե­լով ու ժո­ղովր­դին գռփե­լով: Ո՞վ­ է խան­գա­րում, ո՞վ չ­գի­տի այս ի­րա­կա­նութ­յու­նը:

Նույ­նը նախ­կին ու ներ­կա լի­քը իշ­խա­նա­­վոր­նե­րի է վե­րա­բե­րում՝ ա­զատ­վեք այն բե­ռից, ո­րը «տան­ջում» է ձեր «խիղ­ճը», ժո­ղովր­դից թա­լա­նա­ծը վե­րա­դարձ­րեք, եւ քաղ­հա­լա­ծյա­լի ու ըն­չա­զուրկ դառ­նա­լու խոս­տում­նե­րի կա­րի­քը չի լի­նի այ­լեւս: Իսկ գու­ցե պար­զա­պես ա­մեն մի մե­ծա­հա­րուստ հրա­պա­րա­կավ ներ­կա­յաց­նի՝ ինչ­պես է ձեռք­բե­րել իր ա­ռա­ջին մի­լիո­նը… Վստահ ենք՝ այ­սօր­վա՝ ա­մեն ինչ կորց­նե­լու պատ­րաստ հա­մար­ձակ­ներն ան­գամ չեն տա այդ պար­զա­բա­նու­մը:

Իսկ ԱԱԾ լրատ­վա­կան կենտ­րո­նից տե­ղե­կաց­րել են, որ քրեա­կան գոր­ծով նա­խա­քն­­նութ­յուն է ի­րա­կա­նաց­վում՝ ԱՄՆ-ում գրա­ն­ց­ված «Պո­լի­մեր Մա­տե­րիալ­ս» եւ «Հանթս­ման Ին­թեր­նեյշն­լ» կոր­պո­րա­ցիա­նե­րին պատ­կա­նող, ՀՀ­-ում հիմ­նադր­ված «Հանթս­ման Բիլ­դինգ Փրո­դաքթ­ս» ՍՊԸ 100% բաժ­նե­մա­սը շուրջ 2 մլն. ԱՄՆ դո­լա­րով փա­ս­­տա­ցի վա­ճա­ռե­լու, սա­կայն գոր­ծար­քը ոչ ճիշտ պայ­մա­նագ­րա­յին ձ­­ե­ւա­կեր­պում­նե­րի արդ­յուն­քում հար­կա­յին մարմ­նին չներ­կա­յաց­նե­լու, դրա­նից հնա­րա­վոր ա­ռա­ջա­ցող հար­կա­յին պար­տա­վո­րութ­յուն­նե­րը չկա­­տա­րե­լու, ա­մե­րիկ­յան կող­մի ցան­կութ­յամբ ՀՀ­-ում թողն­ված եւ բա­ցա­ռա­պես բա­րե­գոր­ծու­թ­­յան հա­մար նա­խա­տես­ված այդ գու­մա­րից մոտ 1 մլն. 135 հազ. ԱՄՆ դո­լա­րը ի­րա­­կա­նում բա­րե­գոր­ծա­կան նպա­տակ­նե­րին չուղ­ղե­լու, չօգ­տա­գոր­ծե­լու, այդ գու­մա­րը «Սի­վի­լի­թա­ս» հիմ­նադ­րա­մի հիմ­նա­դիր եւ նա­խա­գահ Վար­դան Օս­կան­յա­նի ու նույն հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րի խոր­հր­­դի ան­դամ Տիգ­րան Կա­րա­պետ­յա­նի ան­վամբ:

«Սի­վի­լի­թա­ս» հիմ­նադ­րա­մի դեմ հա­րու­ց­­­ված փո­ղե­րի լվաց­ման մե­ղադ­րան­քով քր­­ե­­ա­կան գոր­ծով եւ Վար­դան Օս­կան­յա­նին ԱԱԾ կան­չե­լու առ­թիվ փոր­ձեր ե­ղան ի­մա­նալ նաեւ նախ­կին նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի տե­սա­կե­տը: Չէ որ նախ­կին ԱԳ նա­խա­րա­րը նախ­կին նա­խա­գա­հի թի­մի հա­վա­տա­րիմ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ է (ե­ղել, ե­թե հի­մա ան­գամ այդ­պես չէ) եւ նրա հիմ­նադ­րա­մի դեմ գործ հա­րու­ցե­լը ո­մանք ան­գամ դի­տ­­ում են որ­պես ոտնձ­գութ­յուն Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի դեմ, ում մա­մու­լի խոս­նակ Վիկ­տոր Սո­ղո­մոն­յա­նը հայտ­նել է, թե «Քո­չար­յանն այս պա­հին Հա­յաս­տա­նում չէ եւ նրա հետ չի քննար­կել այդ հար­ցը»:

Հի­շեց­նենք, որ Քո­չար­յա­նի եւ Ծա­ռուկ­յա­նի ա­նուն­նե­րի հետ Օս­կան­յա­նի ա­նու­նը եւս շրջա­նառ­վում է նա­խա­գա­հի հա­վա­նա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րի շար­քում: Եվ սա կա­րող է նաեւ զայ­րաց­րած լի­նել հենց 2-րդ ­նա­­խա­գա­հին, ով գոր­ծող նա­խա­գա­հից ա­ռաջ դեռ կցան­կա­նա «կար­գի հրա­վի­րել» իր ԲՀԿ­-ա­կան են­թա­կա­նե­րին: Ե­թե այդ­պես է, ա­պա ԲՀԿ ­նա­խա­գա­հը եւս «չմար­սե­լու» բա­ներ կու­նե­նա:

Վար­չա­պե­տ ­Տիգ­րան Սարգս­յա­նը բա­ցա­ռում է քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստն այս ա­ռու­մով: Նա «Ա­զա­տութ­յուն» ռա­դիո­կա­յա­նին ա­սել է. «Ընդ­հան­րա­պես, պետք է պարզ­վեն ո­րոշ հան­գա­մանք­ներ: Եվ ՀՀ ­ցան­կա­ցած քա­ղա­քա­ցի հա­մա­գոր­ծակ­ցում է մեր ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան կա­ռույց­նե­րի հետ, որ­պես­զի, ե­թե կան տե­ղե­կատ­վութ­յուն­ներ, ո­րոնք անհ­րա­ժեշտ է ստու­գել, որ­պես­զի ստու­գենք եւ վստահ լի­նենք, որ ո­րե­ւի­ցե ռիս­կեր այդ­տեղ չկան: Մեկ այլ ե­րե­ւույթ էլ կա. երբ հա­սա­րա­կութ­յան մեջ պե­տութ­յու­նը փոր­ձում է ինչ-ինչ գոր­ծա­ռույթ­ներ ի­րա­­կա­նաց­նել՝ բա­ցա­հայ­տե­լու այս կամ այն տե­ղե­կատ­վութ­յան տակ թաքն­ված ե­րե­ւույթ­նե­րը, միան­գա­մից ա­ռաջ է մղվում այն հան­գա­ման­քը, որ սա քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ ու­նի: Նման բան չկա»:

Ա­մեն դեպ­քում, ե­թե այ­լեւս ըն­դ­­դի­մա­դիր Օս­կան­յա­նը եւ Ծա­ռուկ­յա­նը ա­պօ­րի­նի գոր­­ծու­­նեութ­յուն են ծա­վա­լել, ին­չը դեռ կպար­զի նա­­խաքն­նութ­յու­նը, ա­պա դա հաս­­տատ նոր չի նկատ­ե­լի դար­ձել պատ­կան մար­մին­նե­րի աչ­քին ու նոր չի հայտ­նա­բեր­վել, ու­րեմն՝ էն գլխից հայտ­նի է ե­ղել…

Եվ սա նույն­պես լուրջ մտո­րե­լու տե­ղիք է տա­լիս: Այ­սօր, ան­գամ ա­ռանց խո­շո­րա­ցույ­ցի զննե­լով մեր գոր­ծա­րար­նե­րի ու պաշ­տո­ն­­յա­նե­րի «ներ­­քին գոր­ծե­րը», հաս­տատ է­լի հե­տաքր­քիր բա­ցա­հայ­տում­նե­րի ա­­կա­նա­տես կլի­նենք, ու այդ դե­պ­­քում ՀՀ ­պետբ­յու­ջեն էլ շատ ա­րագ տա­րա­ծաշր­ջա­նում ա­մե­նա­մե­ծը կդառ­նար… ­Բայց դե ժա­մա­նա­կը գի­­տի եւ պա­հը:

 
Նա­րե Մշեց­յան

 

Հ.Գ. – Մի դի­տար­կում ա­նենք. «Լու­ս­­անցք»-ը պար­բե­րա­բար գրում էր, որ մեր ԱԱԾ-ն­ իս­կա­պես ազ­գա­յին լուրջ խնդիր­նե­րը թո­ղած զբա­ղ­­վում է 50-100 դո­լար կա­շառք վերց­նող­նե­րին ձեր­բա­կա­լե­լով: Օս­կան­յա­նի դեպ­քը «մեծ ձկնե­րի» շար­քից է, բայց այս դեպ­քում էլ ԱԱԾ-ի գոր­ծե­լաոճն է ան­հաս­կա­նա­լի:

Այս կա­ռույ­ցի լրա­տ­­վա­կան ծա­ռա­յութ­յու­նը խո­սել է հնա­րա­վոր հար­կա­յին պար­տա­վո­րութ­յուն­նե­րից: Ի՞նչ­ է՝ բա՞րդ­ էր դի­­­­մել պե­տ­­ե­կա­մուտ­նե­րի կո­մի­տե՝ պար­զե­լու հա­մար, թե հար­­կա­յին պար­­տա­վո­րու­թ­­յուն­ներ ա­ռա­ջա­ց­­րե՞լ­ էին «Սի­վի­լի­թաս»-ին փո­խան­ցու­մ­­նե­րը, թե՞ ոչ:

Ստաց­վում է ԱԱԾ-ն շ­տա­­պո­ղա­կա­նու­թ­­յու՞ն­ է ցու­ցա­բե­րել: Մյուս կող­մից՝ ե­թե չեմ սխալ­­վում, տն­­տե­սա­գի­տա­կան դա­սա­գր­­քա­յին ճշմար­տու­թ­­յուն­նե­րի հա­մա­ձայն, փո­ղե­րի լվա­ց­­ման մա­սին խոսք է լի­նում, երբ փո­ղե­րը կեղ­­տոտ են: Իսկ փո­ղե­րը կեղ­տոտ են լի­նում, երբ փո­խան­ցո­ղը հայտ­նի չէ, ինչն Օս­կան­յա­նի դե­պքում՝ ըստ նրա իսկ տե­ղե­կա­տ­­վութ­յան, բա­ցա­ռ­­վում է:

Հար­գե­լով լրագ­րութ­յան է­թի­կան, քա­նի դեռ քննութ­յուն է ըն­թա­նում, վերջ­նա­կան եզ­րա­կա­ցու­թ­­յուն չենք ա­նի: Փո­խա­րե­նը՝ մեր դի­տար­կում­նե­րը մեզ շատ բան են հու­շում:

Հա, մի բան էլ Օս­կան­յա­նին հի­շեց­նենք. երբ ԱԱԾ-ի ուղ­տը այս կամ այն գործ­չի դռանն էր չո­քում, նա լուռ էր: Միշտ:

Այդ հի­մա է խո­սում հե­տա­պն­­դու­մնե­րից, երբ սե­փա­կան մաշ­կին է զգում: Բայց իր վի­­ճա­կը լավ է, ո­րով­հե­տեւ լրատ­վութ­յան սե­փա­կան մի­ջոց­ներ, դր­­սի ու ներ­սի հո­վա­նա­վոր­ներ ու­նի եւ ար­գե­լա­փա­կ­­ված էլ չէ:

Մի տար­բե­րակ էլ կա. Օս­կան­յա­նը քա­ղա­քա­կան տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րին լավ է տի­րա­պե­տում, եւ ե­թե հասց­րել է ԱԱԾ-ում իր՝ դրսից թե­լա­դրված թեւն ու­նե­նալ, ա­պա… շատ լավ է կազ­մա­կերպ­վել նրա PR-ը:

 

«Լու­սանցք» թիվ 22 (243), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։