Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –


(Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028)

(ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

– Պան­րե­հաց

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

մա­ծուն – 0.5 կգ

­սո­դա – 3 գ

­ձու – 4 հատ

թել պա­նիր – 600 գ­

ալ­յուր – 1 կգ

­կա­րագ – 200 գ

սա­միթ – 1 կապ

 

­Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Սո­դան խառ­նել ալ­յու­րին, լցնել ա­մա­նի մեջ, 3 ձուն հա­րել մա­ծու­նի հետ, ա­վե­լա­­ցնել 1 պտղունց աղ, պատ­րաս­տել խմոր՝ փա­փուկ, ձեռ­քե­րին չկպչող:

Պա­նի­րը քե­րել, ա­վե­լաց­նել 1 ձուն, 1 ճա­շի գդալ ալ­յուր եւ 1 կապ սա­միթ:

Հանգս­տա­ցած խմո­րը բա­ժա­նել 12 մա­­սի: Նույն­քան մա­սի բա­ժա­նել նաեւ քե­րած պա­նի­րը: Պա­նի­րը գնդիկ­ներ ա­նել, դնել խմո­րիկ­նե­րի մեջ եւ գրտնա­կել կլո­րա­վուն տես­քով:

Թա­վան դնել կրա­կի վրա, խմո­րի­կ­­նե­րը թխել երկ­կողմ:

Այ­նու­հե­տեւ դրանք շա­րել ա­փսեին եւ յու­րա­քանչ­յու­րին  20-ա­կան գրամ կա­րագ քսել:

Ա­նուշ լի­նի: Ձեր օրն ու­րախ սկսեք հայ­կա­կան այս պան­րե­հա­ցով:

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից –

 

Ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նութ­յու­նը՝ 13 փու­լից հե­տո

Հա­յաս­տա­նի ա­ռաջ­նութ­յան 12-րդ ­փու­լից հե­տաձգ­ված 2 խա­ղե­րում էլ հաղ­թե­ցին ա­ռա­ջա­տար­նե­րը: 1-ին տե­ղում ըն­թա­ցող «Մի­կա»-ն հ­յու­րըն­կալ­վե­լիս 1:0 հաշ­վով պար­տութ­յան մատ­նեց «Բա­նան­ց»-ին: 2-րդ ­տե­ղում ամ­րապնդ­վեց «Շի­րա­կ»-ը»՝ հյու­րըն­կալ­վե­լիս 3:1 հաշ­վով ա­ռա­վե­լութ­յան հաս­նե­լով փոխ­չեմ­պիոն «Փյու­նի­կ»-ի նկատ­մամբ:

Մրցա­շա­րա­յին աղ­յու­սակ

Թի­մեր                 Խ  Հ  Ո Պ      Գ     Մ

1. Մի­կա             13  10  2  1   26:12  32

2. Շի­րակ           13   8  2  3   22:14  26

3. Իմ­պուլս         13   7  2  4  22:18  23

4. Գան­ձա­սար   12   6  2  4   12:7    20

5. Փյու­նիկ          12  4  3 5   18:19  15

6. Ու­լիս               13   3  4 6   15:16  13

7. Բա­նանց          13   3  3  7   13:18  12

8. Ա­րա­րատ        13   1  0 12   8:32   3

 

Ռմբար­կու­ներ՝ 7-Անդ­րա­նիկ Բա­րիկ­յան («Շի­րակ»), 6-Ֆի­լիպ Տի­մով («Իմ­պուլս»), 6-Նո­րայր Գյո­զալ­յան («Իմ­պուլս»), 5-Սեմ­յոն Մու­րադ­յան (Մի­կա), 5-Վիու­լեն Այ­վազ­յան («Փյու­նիկ»):

 

Ա­վարտ­վեց սամ­բո­յի 3-րդ ­մի­ջազ­գա­յին հու­շամր­ցա­շա­րը

3-րդ ­տա­րին շա­րու­նակ Ե­րե­ւա­նում անց­կաց­վում է սամ­բո­յի մի­ջազ­գա­յին պա­տա­նե­կան հու­շամր­ցա­շար՝ նվիր­ված լե­գեն­դար օ­դա­չու, ԽՍՀՄ կրկ­նա­կի հե­րոս Նել­սոն Ստե­փան­յա­նի հի­շա­տա­կին: Հու­նի­սի 23-ին եւ 24-ին Հա­յաս­տա­նի խու­լե­րի միա­վոր­ման մշա­կույ­թի եւ սպոր­տի պա­լա­տում մրցակ­ցե­ցին Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի, Վրաս­տա­նի, Հու­նաս­տա­նի, Ռու­սաս­տա­նի պա­տա­նի ու­ժե­ղա­գույն սամ­բիստ­նե­րը, ին­չը յու­րօ­րի­նակ փոր­ձութ­յուն էր աշ­նա­նը կա­յա­նա­լիք աշ­խար­հի ա­ռաջ­նութ­յու­նից ա­ռաջ: Հի­շեց­նենք, որ 2012թ. պա­տա­նի­նե­րի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նութ­յա­նը՝ թի­մա­յին հաշ­վար­կով, ըստ հեր­թա­կա­նութ­յան լա­վա­գույն­ներն էին ճա­նաչ­վել Վրաս­տա­նի, Ռու­սաս­տա­նի, Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կան­նե­րը, եւ ե­րե­ւան­յան մրցա­շա­րի մաս­նա­կից­նե­րից շա­տե­րը մայր­ցա­մա­քի չեմ­պիոն­ներ ու մրցա­նա­կա­կիր­ներ էին:

Պա­տա­նի­ներ – Ռա­ֆիկ Սա­հակ­յան-48 կգ-­Հա­յաս­տան, Ջոն Բա­լա­յան-52 կգ­-Ար­ցախ, Գրի­գոր Մխի­թար­յան-56 կգ,-Հա­յաս­տան, Ե­գոր Մգդսյան-60 կգ-­Ռու­սաս­տան, Թե­մուր Հա­լաջ­յան-65 կգ-­Ռու­սաս­տան, Է­դո­ւարդ Հա­րութ­յու­նով-70 կգ-­Ռու­սաս­տան, Ու­շան­գի Մար­գիա­նի-75 կգ-Վ­րաս­տան, Դա­վիթ Հով­հան­նիս­յան-81 կգ-­Ռու­սաս­տան, Մա­թե­ւոս Քե­լեշ­յան-87 կգ-­Ռու­սաս­տան, Գեոր­գի Լա­զո­ւաշ­վի­լի-+87 կգ-Վ­րաս­տան:

Աղ­ջիկ­ներ – Ե­լի­զա­վե­տա Կու­լի­կո­վա-44 կգ-­Ռու­սաս­տան, Օլ­գա Տի­մո­ֆեե­ւա-48 կգ-­Ռու­սաս­տան, Դիա­նա Հով­հան­նիս­յան-52 կգ-­Հա­յաս­տան, Ե­կա­տե­րի­նա Շա­րի­պո­վա-56 կգ-­Ռու­սաս­տան, Ռո­զա Խա­չատր­յան-60 կգ-­Հա­յաս­տան, Նա­տալ­յա Կո­րոտ­կո­վա-65 կգ-­Ռու­­­սաս­տան, Օ­լես­յա Կաշ­լե­ւա-+75 կգ-­Ռու­սաս­տան:

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

 

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

«Լուսանցք»-ի բաժանորդագրության համար դիմել`

«Պրես Ստենդ»՝     54-41-99                     «Բլից մեդիա»՝  52-53-01

«Հայփոստ»՝          51-45-01                     «Հայմամուլ»՝   58-94-12   

«Պրես Ատտաշե»՝ 27-02-22                     «Լուսանցք»՝      52-38-75

 

*  *  *

1 տարվա բաժանորդագրության գինը՝  4800 դրամ

6 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 2400 դրամ

3 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 1200 դրամ

1 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 400 դրամ

 

– «Լուսանցք»-ը աշխատանքի է հրավիրում շրջիկ լրա­գրա­վաճառի եւ գովազդային գործակալի՝ շահավետ պայմաններով: Դրանց ծանոթանալու համար այցելել խմբագրություն:

– «Լուսանցք»-ում կատարում են մեքե­նա­գրական եւ խմբագրական աշխա­տանք­ներ:

 

«Լու­սանցք» թիվ 24 (245), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։