Գու­նա­յին ժա­մանց

Գիտ­նա­կան­նե­րը մշտա­պես ու­շադ­րութ­յուն են դարձ­րել այն խնդրին, թե ինչ­պես օգ­տա­գոր­ծել գույ­նե­րը բժշկութ­յան մեջ եւ այլ բնա­գա­վառ­նե­րում: Հայտ­նի է, որ գույ­նի ընտ­րութ­յու­նը ինչ-որ չա­փով կապ­վում է ընտ­րո­ղի բնա­վո­րութ­յան հետ:

Օ­րի­նակ, կար­միր գույ­նը սի­րող­նե­րը կա­մա­յին են, ան­վախ, բռնկվող: Կար­միր հա­գուստ կրող կա­նայք կր­­քոտ են, թե­լադ­րող, միա­ժա­մա­նակ ա­ռանց դժվա­րութ­յուն­նե­րի հար­մար­վում են առ­կա պայ­ման­նե­րին: Դե­ղի­նի սի­րա­հար­նե­րը հան­գիստ են, հա­մեստ, կրթված, քա­ղա­քա­վա­րի, ի­րա­վի­ճա­կը ճիշտ գնա­հա­տող, զրու­ցա­սեր, խի­զախ, պարզ, ան­մի­ջա­կան: Հե­տաքրք­րա­­սեր են ա­մեն ին­չում: Նարն­ջա­գույ­նի սի­րա­հար­նե­րը ա­ռա­վել հարկ­ված են լսել սե­փա­կան ձայ­նին: Հու­մո­րա­սեր են, շրջա­պա­տի սի­րե­լին: Վար­դա­գույ­նը սի­րո ու բա­րութ­յան գույնն է: Վար­դա­գույն կրող­նե­րը ա­մե­նաչն­չին բա­նից ան­գամ վախ են զգում, հու­զա­կան են: Կա­նա­չը սի­րող­նե­րը փոր­ձում են ինք­նա­հաս­տատ­վել ա­ռանց այ­լոց օգ­նութ­յան, իսկ կա­պույտ գույ­նին հակ­ված­նե­րը հան­գիստ են, բայց ա­մեն ին­չից ա­րագ են ձանձ­րա­նում: Դարչ­նա­գույ­նը սի­րող­նե­րը ա­մուր կանգ­նած են սե­փա­կան ոտ­քե­րին, մե­ծա­պես գնա­­հա­տում են սե­փա­կան ազ­գի ծե­սերն ու ա­վան­դույթ­նե­րը, ըն­տա­նե­կան սո­վո­րույթ­նե­րը, վարքն ու բար­քը: Գոր­շի սի­րա­հար­նե­րը յոթ ան­գամ չա­փում, մեկ ան­գամ կտրում են: Ո­րո­շում­նե­րում սկզբուն­քա­յին են, կա­յուն, նաեւ մշ­­տա­պես ար­դիա­կան՝ ա­ռանց ե­րա­զանք­նե­րի: Ցու­ցա­մոլ չեն, ան­հար­կի չեն ներ­կա­յա­նում: Սպի­տա­կը ան­մե­ղութ­յուն է խոր­­­­հր­­դան­շում, մաք­րութ­յուն: Այս պատ­ճա­ռով էլ կա­տար­յալ գույն է հա­մար­վում: Իսկ սե­ւը սպի­տա­կի հա­կա­ռակն է, դրա հա­մար էլ շատ ժո­ղո­վուրդ­ներ այն իբ­րեւ սգո նշան են ըն­դու­նում: Թեեւ սե­ւը նա­­եւ պեր­­ճա­շուք տեսք է հա­ղոր­դում:

 

Սեր­գեյ Ա­վագ­յան

 

Այս ա­մե­նը հա­րա­բե­րա­կան է, քան­զի գու­նա­յին ըն­կա­լու­մը ան­հա­տա­կան է՝ պայ­մա­նա­վոր­ված բազ­մա­թիվ գոր­ծոն­նե­րով: Ընդ ո­րում՝ ոչ միայն ան­հա­տա­կան է: Շատ ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մոտ սգո գույն է հա­մար­վում սե­ւը, շա­տե­րի մոտ՝ հենց սպի­տա­կը: Ա­վե­լին՝ սե­ւի՝ սգո գույն հա­մար­վելն իր հեր­թին նույն­պես հա­րա­բե­րա­կան է: Եվ այս­պես կա­րող ենք խո­սել բո­լոր գույ­նե­րի մա­սին՝ ա­ռան­ձին- ա­ռան­ձին՝ քննար­կե­լով դա նաեւ տար­բեր ազ­գե­րի զար­գաց­ման, սո­վո­րույթ­նե­րի, կեն­ցա­ղի հա­մա­պատ­կե­րում, ին­չը, սա­կայն, շատ ա­վե­լի լուրջ գործ է եւ մեր գու­նա­յին ժա­ման­ցի շրջա­նա­կում չէ:

 

 

Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –

(Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028)

(ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

 

– Ըն­կույ­զով ար­քա­յա­կան նա­խու­տեստ

 

Բա­ղադ­րութ­յու­նը

Կա­նաչ տաք­դեղ – 3 հատ

ծի­ծակ – 3 հատ

լո­լիկ – 1 հատ

սոխ – 1 գլուխ

զեյ­թու­նի բու­սա­յուղ – 1 սուր­ճի գա­վաթ

մա­ղա­դա­նոս -­ ըստ ճա­շա­կի

կիտ­րոն – 1 հատ

ըն­կույզ – 80 գ­

աղ

սպի­տակ պղպեղ

 

­Պատ­րաստ­ման ե­ղա­նա­կը

Տաք­դեղ­ներն ու ծի­ծակ­նե­րը խո­րո­վել, մանր կտրա­տել:

Լո­լի­կը, սո­խը, մա­ղա­դա­նո­սը, ըն­կույ­զը մանր կտրա­տել, ա­ղով ու սպի­տակ պղպե­ղով հա­մե­մել:

Այս ա­մե­նը խառ­նել, ա­վե­լաց­նել կիտ­րո­նի հյու­թը, վեր­ջում էլ՝ բու­սա­յու­ղը:

Ա­նուշ ա­րեք ըն­կույ­զով ար­քա­յա­կան այս սա­ռը նա­խու­տես­տը:

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

 

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից –

 

Ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լում խայ­տա­ռակ վի­ճակ է

Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի խա­ղար­կութ­յան ո­րա­կա­վոր­ման ա­ռա­ջին փու­լում հա­յաս­տան­յան ֆուտ­բո­լա­յին ա­կումբ­նե­րը ա­վար­տե­ցին ա­ռա­ջին մրցե­լույ­թնե­րը: Ե­րե­ւա­նի «Փյու­նի­կ»-ը սե­փա­կան հար­կի տակ խա­ղում 0:3 հաշ­վով խայ­տա­ռակ պար­տութ­յուն կրեց Չեռ­նո­գո­րիա­յի «Զե­տա»-ի­ց­ եւ պա­տաս­խան հան­դի­պու­մից ա­ռաջ գործ­նա­կա­նում կորց­րեց հա­ջորդ փուլ դուրս գա­լու հնա­րա­վո­րութ­յու­նը: Գյում­րիի «Շի­րակ­»-ն­ ար­տագ­նա խա­ղում 1:0 հաշ­վով պար­տութ­յան մատ­նեց Չեռ­նո­գո­րիա­յի մյուս ներ­կա­յա­ցուց­չին՝ «Ռու­դա­ր»-ի­ն: Այդ հաղ­թա­նա­կի շնոր­հիվ գյում­րե­ցի­նե­րը պահ­պա­նում են հա­ջորդ փուլ դուրս գա­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը: Կա­պա­նի «Գան­ձա­սա­ր»-ին բա­ժին էր հա­սել ա­մե­նա­թույլ մրցա­կից­նե­րից մե­կը՝ Ֆա­րեր­յան կղզի­նե­րի «Ստրեյ­մուր»-ը: Թվում էր, թե գո­նե այս թի­մին հեշտ կլի­նի հաղ­թե­լը, բայց կա­պան­ցի­նե­րը «Փյու­նիկ»-ի խայ­տա­ռա­կութ­յու­նը կրկնե­ցին եւ պարտ­վե­ցին թույլ հա­կա­ռա­կոր­դին 3:1 հաշ­վով: Ան­կախ այն բա­նից, թե պա­տաս­խան հան­դի­պում­ներն ինչ­պես կա­վարտ­վեն, հաս­կա­նա­լի է, որ հայ­կա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լը ճգնա­ժամ է ապ­րում:

 
Հա­յաս­տա­նը դարձ­յալ նա­հան­ջել է

ՖԻ­ՖԱ-ի դա­սա­կարգ­ման աղ­յու­սա­կում Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նը նա­հան­ջել է 4 աս­տի­ճան եւ 559 միա­վո­րով զբա­ղեց­նում է 55-րդ ­տե­ղը: Փո­փո­խութ­յուն­ներ են տե­ղի ու­նե­ցել նաեւ լա­վա­գույն եռ­յա­կում: Գեր­մա­նիա­յի հա­վա­քա­կա­նը շրջան­ցել է Ու­րուգ­վա­յի թի­մին՝ բարձ­րա­նա­լով 2-րդ ­տեղ: Ա­ռա­ջա­տարն աշ­խար­հի եւ Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն Իս­պա­նիա­յի հա­վա­քա­կանն է: Աշ­խար­հի 2014թ. ա­ռաջ­նութ­յան ընտ­րա­կան փու­լում Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի մրցա­կից­ներ Ի­տա­լիան զբա­ղեց­նում է 6-րդ ­տե­ղը, Դա­նիան՝ 10-րդ, Չե­խիան՝ 18-րդ, Բուլ­ղա­րիան՝ 93-րդ, իսկ Մալ­թան՝ 145-րդ: Մեր թի­մի ա­ռա­ջի­կա մրցա­կի­ցը՝ Բե­լա­ռու­սի հա­վա­քա­կա­նը, 447 միա­վո­րով 77-րդ ­տե­ղում է:

 

Էլբ­րու­սը հայ ալ­պի­նիստ­նե­րի հեր­թա­կան բար­ձունքն է

Ալ­պի­նիզ­մի եւ լեռ­նա­յին տու­րիզ­մի ֆե­դե­րա­ցիա­յի հա­վա­քա­կա­նի լեռ­նագ­նաց­նե­րը ե­ղան Էլբ­րու­սում: Այս ան­գամ հայ լեռ­նագ­նաց­նե­րը հաղ­թա­հա­րել են Եվ­րո­պա­յի ա­մե­նա­բարձր գա­գա­թը՝ 5641 մ:

Մեր թի­մի կազ­մում ե­ղել են Գա­րե­գին Ու­նուս­յա­նը, Լե­ւոն Մով­սես­յա­նը եւ սկսնակ լեռ­նագ­նաց Սու­րեն Պետ­րոս­յա­նը: Լե­ւոն Մով­սես­յա­նը թի­մին միա­ցել է Նալ­չի­կում: Նշենք, որ նա մաս­նակ­ցել է ՌԴ­ Ալպ­նիզ­մի կենտ­րո­նա­կան դպրո­ցի կող­մից անց­կաց­վող 20-օր­յա դա­սըն­թաց­նե­րին: Դա­սըն­թաց­նե­րի արդ­յուն­քում նա վեր­ջին 10 տա­րում Հա­յա­ս­­տա­նում ա­ռա­­ջինն է ստա­ցել ալ­պի­նիզ­մի հրա­հանգ­չի ո­րա­կա­վո­րում: Հի­շեց­նենք, որ Ալ­պի­նիզ­մի եւ լեռ­նա­յին տու­րիզ­մի ֆե­դե­րա­ցիա­յի հա­վա­քա­կա­նի լեռ­նա­գ­­նաց­ներն ար­դեն հաղ­թա­հա­րել են Կազ­բե­կը (Կով­կաս, 5033 մ) եւ Դե­մա­վեն­դը (Ի­րան, 5604 մ):

 

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

 

*  *  *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

 

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

 

*  *  *

«Լուսանցք»-ի բաժանորդագրության համար դիմել`

«Պրես Ստենդ»՝     54-41-99                     «Բլից մեդիա»՝  52-53-01

«Հայփոստ»՝          51-45-01                     «Հայմամուլ»՝   58-94-12  

«Պրես Ատտաշե»՝ 27-02-22                     «Լուսանցք»՝      52-38-75

 

*  *  *

1 տարվա բաժանորդագրության գինը՝  4800 դրամ

6 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 2400 դրամ

3 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 1200 դրամ

1 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 400 դրամ

 

– «Լուսանցք»-ը աշխատանքի է հրավիրում շրջիկ լրա­գրա­վաճառի եւ գովազդային գործակալի՝ շահավետ պայմաններով: Դրանց ծանոթանալու համար այցելել խմբագրություն:

– «Լուսանցք»-ում կատարում են մեքե­նա­գրական եւ խմբագրական աշխա­տանք­ներ:

 

«Լու­սանցք» թիվ 25 (246), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։