Ըն­թեր­ցո­ղի հետ հան­դի­պու­մը՝ մե­կամս­յա հանգս­տից հե­տո

Սի­րե­լի ըն­թեր­ցող: Մեր հա­ջորդ թո­ղար­կու­մը, որ պի­տի լի­ներ հու­լի­սի 20-26-ը, լույս չի տես­նի, ո­րով­հե­տեւ մենք մեկ­նում ենք մե­կամ­սյա ար­ձա­կուր­դի:

Մեկ ան­գամ չէ, որ ա­սել ենք, ար­ձա­կուրդ­նե­րը մեր սրտով չեն, քան­զի այդ ըն­թաց­քում կտրվում է ըն­թեր­ցող-թերթ կա­պը: Բայց եւ այդ հան­գիս­տը անհ­րա­ժեշտ է մեզ՝ ու­ժե­րը վե­րա­կանգ­նե­լու, միտ­քը թար­մաց­նե­լու եւ հենց քեզ՝ ըն­թեր­ցողս, նո­րո­վի ծա­ռա­յե­լու հա­մար:

Կհան­դի­պենք ճիշտ մեկ ամ­սից:

Ի դեպ, ա­սենք, որ այդ հան­դի­­պու­մը կլի­նի ա­նակն­կալ­նե­րով, քան­զի մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը թեր­թի է­ջե­րում կգտնեն ի­րենց իսկ ա­ռա­ջարկ­նե­րի, մտահ­ղա­ցում­նե­րի, ծրագ­րե­րի  ար­դյունք­­­նե­րը:

 

«Լու­սանցք»

 

*  *  *
 
Հայ ա­րի­նե­րը կնշեն վար­դա­վա­ռը

 

ՀԱՄ լրատ­վա­կան կենտ­րո­նից տե­ղե­կա­ցանք, որ հայ ա­րի­նե­րը պատ­րաստ­վում են վար­դա­վա­ռի տո­նա­­կա­տա­րութ­յա­նը: Հա­յոց ա­մե­նա­սիր­ված տո­նե­րից է Վար­դա­վա­ռը, ո­րը հայ ա­րի­ներն ու ազ­գայ­նա­կան­նե­րը կնշեն հու­լի­սի 25-ին՝ Հա­յոց Սրբա­զան տո­մա­րով եւ ա­րե­գակ­նա­յին ան­շարժ օ­րա­ցույ­ցով Աստ­ղիկ օ­րը:

Այդ տո­նը նշ­­վում է որ­պես Հա­յոց սի­րո Աստ­ղիկ Աստ­վա­ծու­հու տոն: Վարդ՝ Վ­-Արդ նշա­նա­կում է Գե­րա­գույն-Վե­րին Սե­րու­մի Խոր­հուրդ, Գե­րա­գույն Սի­րո Խոր­հուրդ: Վար­դա­վա­ռը նա­խաշ­նում է Գե­րա­գույն Սի­րո Խորհր­դով վառ­վել-խան­դա­վառ­վե­լը, օծ­վե­լը:

Այդ օ­րը հա­յ­ ա­րի­նե­րը միմ­յանց ջրում են՝ մեծ ու մա­նուկ ջրո­ցի խա­ղա­լով, քան­զի ջու­րը նա­խա­ն­­շում է մաք­րութ­յուն, ջր­­վե­լը՝ մաքր­վել, իսկ Սի­րո Գե­րա­գույն Խոր­­հր­­դի կրող եւ պա­հա­պան Աստ­ղիկ Աստ­վա­­ծու­հուն (յու­րա­քանչ­յու­րը՝ նաեւ իր սի­րուն) ըն­դա­ռաջ գնա­լու հա­մար կա­տար­վում է ջրով մաքր­վե­լու-օծ­­­վե­լու ա­րա­րո­ղութ­յուն:

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան ան­դամ­նե­րը Վար­դա­վա­ռի տո­նա­կան ա­րա­րո­ղութ­յու­նը կկազ­մա­կեր­պեն Քա­րի լճի մոտ (Ա­րա­գա­ծի գա­գաթ բարձ­րա­նա­լու ճա­նա­պար­հին): Ծի­սա­կար­գը կկա­տա­րեն ՀԱՄ Հո­գե­ւոր հանձ­նախմ­բի քրմե­րը:

Հայ ա­րի­ներն ու ազ­գայ­նա­կան­նե­րը կփա­ռա­բա­նեն Աստ­ղիկ Աստ­վա­ծու­հուն՝ հա­յոց սրտե­րը սի­րա­վառ պա­հե­լու եւ հա­յի ազ­գա­յին միաս­նութ­յունն ու հայ­րե­նի­քի վե­րա­միա­վո­րու­մը Աստղ­կա­կան սի­րով ու Վա­­հագ­նա զո­րութ­յամբ ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար:

 

*  *  *

 

azer online-ը՝ ընդ­դեմ hayary.org-ի

 

Հայ Ա­րիա­կան մի­ա­բա­նութ­յան կայ­քը՝ www.հayary.org-ը են­թարկ­վել է հա­կե­րա­յին հեր­թա­կան հար­ձակ­ման եւ թվ­­ով 5-րդ­ ան­գամն է, որ թշնա­մա­կան եր­կր­­նե­րից կա­րո­ղա­ցել են խա­փա­նել կայ­­քի աշ­խա­տանք­նե­րը՝ չնա­յած ձեռ­նարկ­ված պաշտ­պա­­նա­կան մի­ջոց­նե­րին:

Այս մա­սին «Լու­սանցք»-ին տե­ղե­կաց­րին հենց միա­բա­նութ­յան լրատ­վա­կան կենտ­րո­նից:

Կա­ռույ­ցի վստա­հեց­մամբ, այս ան­գամ խա­փա­նա­րար­նե­րը Ա­դր­­բե­ջա­նից են գոր­ծել, եւ սա կար­ծես շա­րու­նա­կութ­յունն էր կայ­քը վնա­սե­լու մինչ այս՝ թուր­­քա­կան հար­ձակ­ման:

Հու­լի­սի 5-ի ա­ռա­վոտ­յան ժա­մը 14-15-ի սահ­ման­նե­րում ադր­բե­ջա­­նա­կան հա­կեր­նե­րը azer online ին­տեր­նետ մա­տա­կա­րա­րին (պրո­վայ­դեր) պատ­կա­նող գծից, 2-3 ուղ­ղութ­յուն­նե­րով մե­ծա­ծա­վալ գրոհ են սկսել ՀԱՄ կայ­քի վրա եւ դրա հա­մար գոր­ծադ­րել են հա­կե­րա­յին աշ­խար­հում շատ հայտ­նի բազ­մա­թիվ մի­ջոց­ներ: Կե­սօ­րին մոտ հար­ձա­կու­մը շա­րու­նա­կող ինք­նաշ­խատ (ավ­տո­մատ) գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը վայր­կ­­յա­նում հա­սել են ան­գամ 10-15 հար­­վա­ծի, եւ www.hayary.org-ի սեր­վե­րի գոր­ծու­նեութ­յու­նը վտանգ­­վել է, ո­րը սեր­վե­րի սե­փա­կա­նա­տի­րո­ջը ստի­պել է ընդ­հա­նուր վնաս­նե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար ան­ջա­տել ՀԱՄ կայ­քը՝ միա­ժա­մա­նակ www.hayary.org-ի կայ­քա­վա­րին հնա­րա­վո­րութ­յուն տա­լով վե­րաց­նել կայ­քին հասց­ված վնաս­նե­րը:

«ՀԱՄ պաշ­տո­նա­կան ե­ռա­լե­զու կայք այ­ցե­լում են աշ­խար­հի շուրջ 150 երկր­նե­րից, եւ այ­ցե­լու­նե­րի ա­ռա­ջին եռ­յա­կը միշտ կազ­մում են Հա­յաս­տա­նը, ԱՄՆ-ն­ ու Ռու­սաս­տա­նը: Սա­կայն ադր­բե­ջա­նա­կան հա­կեր­նե­րը (ո­րոնց գոր­ծի բարձր մա­կար­դա­կը հա­վաս­տում է, որ կայ­քը ջար­դե­լու պատ­վերն ակն­հայտ է) այն­քան լայ­նա­ծա­վալ են հար­ձակ­վել, որ մին­չեւ կայ­քը սեր­վե­րից ան­ջա­տե­լը ա­վե­լի քա 10 հա­զար հար­ված է ուղղ­վել մի շարք ուղ­ղութ­յուն­նե­րով, եւ Ադր­բե­ջա­նը այ­ցե­լու­նե­րի շար­քում 1-ին տե­ղում է հայտն­վել՝ 8 ան­գամ գե­րա­զան­ցե­լով Հա­յաս­տա­նի ցու­ցա­նի­շը»,-հայտ­նում են կենտ­րո­նից:

Ին­չե­ւէ, www.hayary.org-ի մաս­նա­գետ­նե­րը 2-3 օ­րում կար­գա­­վո­րել են կայ­քի գոր­ծու­նեութ­յու­նը, բայց շա­րու­նա­կում են հզո­րաց­նել պաշտ­պա­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ն
ե­րը. «Մենք հաս­կա­նում ենք՝ թշնա­մին ար­թուն է, իսկ հա­մա­ցան­­ցա­յին այ­սօ­րի­նակ պայ­քա­րը պա­տե­րազ­մի մեկ այլ տե­սակ է: Մենք էլ թշնա­մուն պա­տաս­խա­նում ենք՝ իսկ պա­տե­րազ­մում ինչ­պես պա­տե­րազ­մում, որ­տե­ղից հայ ա­րի­նե­րը վերջ­նա­հաշ­վար­կում միշտ են հաղ­թող դուրս գա­լիս, ին­չը դրսե­ւոր­վում է հատ­կա­պես թուր­քա­կան ու ադր­բե­ջա­նա­կան հա­կե­րա­յին կա­տա­ղութ­յամբ»:…

­ՀԱՄ-ը շա­րու­նա­կե­լու է իր հա­մա­հայ­կա­կան ու հա­մաա­րիա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան պայ­քա­րը, ո­րի հա­ջո­ղութ­յու­նը մոտ ա­պա­գա­յի խնդիր է այ­լեւս:

 

«Լու­սանցք» թիվ 25 (246), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

 

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։