Գուր­գեն Մար­գար­յա­նի վրեժն ար­դար է ու նաեւ հայ­րե­նա­տի­րութ­յան նոր նա­խա­հիմք պիտի լինի

Եր­կի­րը վա­ճա­ռո­ղը՝ մար­դաս­պա­նից էլ մար­դաս­պան – (2-րդ մաս)

Հայ ա­րի­նե­րը կա­ջակ­ցեն Սա­ֆա­րո­վին ոչն­չաց­նո­ղին…

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան Գե­րա­գույն Խոր­հուր­դը մտա­հոգ­վե­լով Ար­ցախ­յան խնդրի ծա­վալ­ման նոր հե­ռան­կա­րով՝ վերս­տին բարձ­րա­ձայ­նում է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան վե­րա­միա­վոր­ման անհ­րա­ժեշ­տութ­յան մա­սին:

«Վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը հա­մաթր­քա­կան ճա­կա­տի ան­դամ Հուն­գա­րիա­յի եւ Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից ծրագր­ված՝ ցմահ դա­տա­պարտ­ված հա­յաս­պան ադր­բե­ջան­ցու հանձ­նու­մը Բաք­վին, հա­վաս­տում է, որ թյուր­քա­կան ճա­կա­տը չի սահ­մա­նա­փակ­վե­լու այս­քա­նով: Զար­մա­նա­լի չէ, որ մար­դաս­պա­նի հանձն­ման օ­րը հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նա­յին գծի եր­կայն­քով զի­նա­դա­դա­րը խախտ­վել է մի քա­նի հար­յուր ան­գամ՝ հայ­կա­կան ուղ­ղութ­յամբ ար­ված կրա­կա­հեր­թե­րով:

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան Գե­րա­գույն Խոր­հուր­դը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան կող­մից Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան ան­կա­խութ­յան ճա­նա­չումն ան­գամ բա­վա­րար չի հա­մա­րի, քա­նի որ հա­մաթր­քա­կան ճա­կա­տը գոր­ծում է այ­լեւս ան­թա­քույց եւ ար­հա­մար­հե­լով այս­պես կոչ­ված մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յան կար­ծի­քը: Իսկ այդ կար­ծի­քը միշտ էլ հաշ­վի է նստում կամք դրսե­ւո­րած կող­մի հետ: Մեր եր­կի­րը միշտ փոր­ձում է շարժ­վել հա­մա­հունչ այդ մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յան հետ եւ պար­բե­րա­բար հայտն­վում է տուժ­յա­լի կար­գա­վի­ճա­կում: Ով դեմ է այդ մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յա­նը, նրան էլ զի­ջում­ներ են ար­վում, որ­պես­զի սի­րա­շա­հեն ու պա­հեն ի­րենց շրջա­նակ­նե­րում, իսկ ով հա­մե­րաշխ է՝ նրան զի­ջում­նե­րի են մղում, քա­նի որ այդ­տե­ղից վտանգ չեն տես­նում: Սա ան­նոր­մալ, բայց ի­րա­կան պատ­կերն է այ­սօր­վա չա­րա­գույժ աշ­խար­հի……

­Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան Գե­րա­գույն Խոր­հուր­դը դի­մում է Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին, հա­մայն հա­յութ­յա­նը.

1. Ա­մե­նա­կարճ ժամ­կետ­նե­րում նա­խա­ձեռ­նել Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի վե­րա­միա­վո­րու­մը մեկ պե­տութ­յան մեջ՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան, որն ի­րա­վա­տերն ու ի­րա­վա­հա­ջորդն է Հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խար­հի հայ­կա­կան բո­լոր տա­րածք­նե­րի (Ա­րեւմտ­յան Հա­յաս­տան, Ջա­վախք, Նա­խի­ջե­ւան, Գարդ­ման եւ այլք): Սա պատ­մա­կան, ի­րա­վա­կան եւ ազ­գա­յին ու մարդ­կա­յին ար­դա­րութ­յան վե­րա­կանգ­նում է, ին­չը մինչ այ­սօր չի հաս­կա­ցել այս­պես կոչ­ված մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յու­նը:

2. Ո­րե­ւէ ու­շադ­րութ­յան չար­ժա­նաց­նել օ­տար եւ թշնա­մա­կան այն վայ­նա­սու­նը, ո­րը վստա­հա­բար կլսվի այդ ըն­թաց­քում. Հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խար­հը մեր Ա­րար­չա­տուր եւ Աստ­վա­ծա­հաճ Բնօր­րանն է եւ միայն հա­յե­րի Հայ­րե­նիքն է: Չկա ո­րե­ւէ հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մա­կան քար­տեզ կամ փաս­տա­թուղթ, որ հա­զա­րա­վոր տա­րի­ներ շա­րու­նակ դա պատ­կա­նել է մեկ այլ ազ­գի: Իսկ այ­սօր բռնա­զավ­թ­­ված հայ­կա­կան հո­ղե­րը չեն կա­րող ինչ-որ ար­հես­տա­կան պե­տութ­յուն­նե­րի ան­ձեռնմ­խե­լի տա­րածք­նե­րը լի­նել, նաեւ հենց մեր բնի­կութ­յան մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քով: Քոչ­վոր բար­բա­րոս­նե­րը կա՛մ ­պետք է ոչն­չա­նան որ­պես մարդ­կութ­յան չա­րո­րակ ու­ռուցք, կա՛մ ­պետք է քո­չեն ի­րենց ալ­թայ­ներն ու տա­փաս­տան­նե­րը:

3. Ձեռ­նա­մուխ լի­նել տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­կաթր­քա­կան ճա­կա­տի ձե­ւա­վոր­մա­նը, ո­րին վստա­հա­բար կմաս­նակ­ցեն Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քի ու Բալ­կան­նե­րի շատ երկր­ներ, ո­րոնք տե­սել են ու զգա­ցել թյուր­քա­կան սպան­դը եւ այս «մար­դա­տե­սա­կի» չա­րիք լի­նե­լը: Այ­սօր Թուր­քիան ու Ադր­բե­ջա­նը ա­ռա­վե­լա­պես թշնա­մա­կան երկր­նե­րով են շրջա­պատ­ված, քան­զի ստեղծ­վել են այդ երկր­նե­րի տա­րած­ք­­նե­րի վրա:

4. Ձեռ­նա­մուխ լի­նել տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­մաա­րիա­կան ազ­գե­րի դա­շին­քի ձե­ւա­վոր­մա­նը, ո­րը մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րե­զում կհիմ­նա­վո­րի բնիկ ազ­գե­րի գո­յութ­յան եւ ի­րենց հայ­րե­նիք­նե­րը վե­րա­տի­րե­լու աստ­վա­ծա­հաճ ի­րա­վուն­քը: Զու­գա­հեռ նա­խա­ձեռ­նել նաեւ Կով­կա­սի ազ­գե­րի այ­դօ­րի­նակ դա­շին­քի ձե­ւա­վո­րու­մը եւ ա­ջակ­ցու­մը Կով­կա­սի պե­տա­կա­նութ­յուն չու­նե­ցող ազ­գե­րին՝ բնիկ­նե­րին:

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան Գե­րա­գույն Խոր­հուր­դը Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին հոր­դո­րում է մինչ այս գոր­ծըն­թաց­նե­րը դա­դա­րեց­նել Ադր­բե­ջա­նի հետ բա­նակ­ցութ­յուն­ներն Ար­ցա­խի հար­ցով (ԵԱՀԿ Մինս­կի խմբին հստակ պար­զա­բա­նե­լով ի­րա­վի­ճա­կը, հատ­կա­պես որ մի­ջազ­գա­յին դա­տա-ի­րա­վա­կան օ­րենք­ներն ան­տե­սող, մար­դաս­պա­նին հե­րո­սաց­նող երկ­րի ղե­կա­վա­րութ­յու­նը անվս­տա­հե­լի է եւ չի բա­ցառ­վում ո­րե­ւէ այլ ստո­րագր­ված մի­ջազ­գա­յին փաս­տաթղ­թի ան­տե­սու­մը եւս), ինչ­պես նաեւ Թուր­քիա­յի հետ ստո­րագ­րած (ար­դեն սա­ռեց­ված) ար­ձա­նագ­րութ­յուն­նե­րից պաշ­տո­նա­պես հետ կան­չել մեր երկ­րի ստո­րագ­րութ­յու­նը: Իսկ Հուն­գա­րիա­յի հետ խզել բո­լոր տե­սա­կի կա­պե­րը՝ այս եր­կի­րը հա­մա­րե­լով ծա­խու թուր­քա­կան որջ:

Ե­թե եվ­րո­պա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը եւ Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան չեն­թար­կեն Հուն­գա­րիա­յին եւ Ադր­բե­ջա­նին՝ կա­շա­ռատ­վութ­յան եւ կա­շա­ռա­կե­րութ­յան հա­մար, ինչ­պե­սեւ՝ ա­հա­բեկ­չութ­յան հո­վա­նա­վոր­ման հա­մար, ա­պա մեր եր­կի­րը պետք է դուրս գա բո­լոր եվ­րո­պա­կան կա­ռույց­նե­րից, քա­նի որ չի կա­րող ակն­կա­լել ո­րե­ւէ ա­ջակ­ցութ­յուն ստա­խոս ու դա­վա­դիր կա­ռույց­նե­րից: Նման ժա­մա­նակ­ներ հա­յութ­յու­նը ապ­րեց հենց 1915թ.-ին, երբ են­թարկ­վեց Ցե­ղաս­պա­նութ­յան «ար­դա­րա­միտ» եվ­րո-ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի ու ռուս­նե­րի աչ­քի ա­ռաջ: Մեզ այ­լեւս բա­րո­յա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն­ներ պետք չեն, այլ հստակ քայ­լեր, ո­րոնք կհա­վաս­տեն Հա­յաս­տա­նի ու հա­յութ­յան անվ­տան­գութ­յու­նը: Նույն կերպ պետք է վե­րա­նա­յել վե­րա­բեր­մուն­քը նաեւ ԱՊՀ կա­ռույ­ցի, ա­ռա­վե­լա­պես պաշ­տո­նա­կան Մոսկ­վա­յի նկատ­մամբ, ըստ նրանց ար­ձա­գանք­նե­րի: Ուս­տի մեր ա­ռա­ջար­կած վե­րոնշ­յալ եւ այլ նմա­նա­տիպ դա­շինք­նե­րի ա­րագ ձե­ւա­վո­րու­մը բխում է մեր ազ­գա­յին շա­հե­րից:

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան Գե­րա­գույն Խոր­հուր­դը իր հա­յաս­տան­յան եւ սփյուռք­յան կա­ռույց­նե­րի ան­դամ­նե­րի եւ ի լուր հա­յութ­յան հայ­տա­րա­րում է, որ իր կա­րո­ղութ­յուն­նե­րի սահ­ման­նե­րում ա­ջա­կից կլի­նի այն հա­յոր­դի­նե­րին, ով­քեր կնա­խա­ձեռ­նեն հա­յաս­պան Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի ոչն­չա­ցու­մը՝ վրե­ժի նպա­տա­կով եւ կվե­րա­կանգ­նեն ար­դա­րութ­յու­նը, ո­րը ոտ­նա­հար­վել է եվ­րո­պա­կան ծա­խու ար­դա­րա­դա­տութ­յան կող­մից:

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան Գե­րա­գույն Խոր­հուրդ

04.09.2012թ.

Հ.Գ. – Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յունն ու Հայ Ազ­գայ­նա­կան­նե­րի Հա­մախմ­բու­մը շնոր­հա­վո­րում են հա­յութ­յա­նը Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­­տութ­յան օր­վա առ­թիվ եւ կա­մե­նում շու­տա­փույթ վե­րա­միա­վո­րում եր­կու հայ­կա­կան Հան­րա­պե­տութ­յուն­նե­րին»:

Բազմիմաստ եվրաարժեքների հետեւանքը ……………………

Վա­ճառ­վում են եվ­րո­պա­կան ար­ժեք­ներ

ՀՀ­ ար­դա­րա­դա­տութ­յան նա­խա­րար Հրայր Թով­մաս­յա­նը բաց նա­մակ է հղել Հուն­գա­րիա­յի հան­րա­յին կա­ռա­վար­ման եւ ար­դա­րա­դա­տութ­յան նա­խա­րա­րին. «Եվ­րո­պա­կան ար­ժեք­նե­րը հա­մա­մարդ­կա­յին են եւ ա­յո, դրանք նե­րա­ռում են մար­դա­սի­րութ­յուն: Դա­տա­պարտ­ված ան­ձանց փո­խանց­ման վե­րա­բեր­յալ 1983թ. Ստրաս­բուր­գի կոն­վեն­ցիան (1983 Strasbourg Convention on the Transfer of Sentenced Persons) հենց այդ ար­ժե­քի գի­տակց­մամբ է սահ­մա­նում դա­տա­պարտ­յա­լի փո­խանց­ման հնա­րա­վո­րութ­յու­նը: Սա­կայն եվ­րո­պա­կան ոչ պա­կաս ար­ժեք­ներ են նաեւ ար­դա­րու­թ­­յունն ու պատ­ժի ան­խու­սա­փե­լիութ­յու­նը: Իմ խո­րին հա­մոզ­մամբ Դուք պար­տա­վոր էիք ի­մա­նալ մար­դաս­պան Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վին Ադր­բե­ջա­նին հանձ­նե­լուց հե­տո նրա հե­տա­գա ճա­կա­տա­գի­րը: Դուք պար­տա­վոր էիք ի­մա­նալ, որ ազ­գա­յին թշնա­ման­քի շար­ժա­ռի­թով սպա­նութ­յուն կա­տա­րած ան­ձին հանձ­նում եք մի եր­կիր, որ­տեղ նրան հե­րո­սաց­նում են: Դուք պար­տա­վոր էիք գի­տակ­ցել, որ այդ հե­րո­սա­ցու­մը ապ­տակ է ա­ռա­ջին հեր­թին Հուն­գա­րիա­յի ար­դա­րա­դա­տութ­յա­նը, եւ ընդ­հան­րա­պես, ողջ եվ­րո­պա­կան ար­ժե­հա­մա­կար­գին, ո­րը մար­դա­կենտ­րոն է, որ­տեղ բարձ­րա­գույն ար­ժե­քը մարդն է, նրա կյան­քը, նրա հիմ­նա­կան ի­րա­վունք­ներն ու ա­զա­տութ­յուն­նե­րը: Թույլ տվեք չհա­վա­տալ ձեր ան­կեղ­ծութ­յա­նը, որ փո­խանց­ման հա­մար Ձեզ բա­վա­րա­րել է ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մի ինչ-ինչ հա­վաս­տիա­ցում­ներ: Ես, որ­պես կո­լե­գա, Ձեր փո­խա­րեն հրա­ժա­րա­կան կտա­յի: Սա­կայն Ձեր հրա­ժա­րա­կա­նի դեպ­քում ան­գամ Գուր­գեն Մար­գար­յա­նի ըն­տա­նի­քը, հայ ժո­ղո­վուր­դը եւ ողջ ա­ռա­ջա­դեմ մարդ­կութ­յու­նը Ձեզ հի­շե­լու են որ­պես մար­դաս­պա­նին «ար­­դա­րաց­նո­ղ» մար­դու»: Հայ­տա­րար­վել է նաեւ Հուն­գա­րիա­յի հան­րա­յին կա­ռա­վար­ման եւ ար­դա­րա­դա­տութ­յան նա­խա­րա­րութ­յան հետ փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը խզե­լու մա­սի­ն:

Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Կա­րեն Անդ­րեաս­յանն էլ ու­ղերձ է հղել 100 երկր­նե­րի օմ­բուդս­մեն­նե­րին ու մի քա­նի տաս­ն­­յակ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի՝ ընդգ­ծե­լով, որ ա­ռա­ջա­դեմ եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժեք­ներ դա­վա­նող պե­տութ­յուն­նե­րի ու մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի լռութ­յու­նը կամ ոչ հա­մար­ժեք ար­ձա­գան­քը ա­նուղ­ղա­կիո­րեն ար­դա­րաց­նում եւ խրա­խու­սում է մար­դաս­պա­նութ­յու­նը էթ­նիկ հո­ղի վրա: «Մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի հա­մա­ձայն՝ պե­տութ­յու­նը պար­տա­վոր է պայ­մա­նագ­րի դրույթ­նե­րը կա­տա­րել բա­րեխղ­ճո­րեն (pacta sunt servanda), ին­չը տվյալ դեպ­քում չի ար­վել: Նույ­նիսկ ե­թե հա­մար­վի, որ Հուն­գա­րիան ձե­ւ­­ա­կա­նո­րեն պահ­պա­նել է հա­մա­պա­տաս­խան կոն­վեն­ցիա­յի պա­հանջ­նե­րը, այդ դեպ­քում եւս, խախտ­վել է մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի հա­մա­պա­տաս­խան սկզ­­բուն­քը, քա­նի որ Հուն­գա­րիան կա­­րող էր եւ/կամ պար­տա­վոր էր կան­խա­տե­սել իր ար­տա­հանձն­ման ա­պօ­րի­նի հե­տե­ւանք­նե­րը: Հա­վե­լենք, որ տվյալ դեպ­քում նա­եւ ան­տես­վել են դա­սա­կան պա­տ­­ժի նշա­նակ­ման բո­լոր նպա­տակ­նե­րը: Դրանք են՝ սո­ցիա­լա­կան ար­դա­րութ­յան վե­րա­կանգ­նու­մը, պատ­ժի են­թարկ­ված ան­ձի ուղ­ղու­մը, ինչ­պես նաեւ հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի կան­խու­մը: Ի­րենց գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րով Հուն­­գա­րիան եւ Ադր­բե­ջա­նը լիո­վին ձա­խո­ղել են պատ­ժի նշա­նակ­ման բո­լոր 3 նպա­տակ­նե­րը: Լի­նե­լով մի շարք մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի լիի­րավ ան­դամ, այդ թվում՝ Օմ­բուդս­մեն­նե­րի մի­ջազ­գա­յին ինս­տի­տու­տի, ՄԱԿ-ի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի ազ­գա­յին հաս­տա­տութ­յուն­նե­րի, Օմ­բուդս­մեն­նե­րի Եվ­րո­պա­կան ինս­տի­տու­տի, Ֆրա­ն­­­կո­ֆոն երկր­նե­րի օմ­բուդս­մեն­նե­րի, Ա­սիա­կան երկր­նե­րի օմ­բուդս­մեն­նե­րի՝ կոչ եմ ա­նում այլ երկր­նե­րի Օմ­բուդս­մեն­նե­րին եւ մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան մյուս ազ­գա­յին ինս­տի­տուտ­նե­րին խստո­րեն դա­տա­պար­տել էթ­նիկ հո­ղի վրա մար­դաս­պա­նութ­յուն կա­տա­րած ան­ձի ար­տա­հան­ձ­­­նու­մը Հուն­գա­րիա­յի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից, ինչ­պես նաեւ սպա­սե­լի ա­զատ ար­ձա­կու­մը ու հե­րո­սա­ցու­մը Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից»,- հայ­տա­րա­րել է ՀՀ ­ՄԻՊ-ը:

«Դի­վա­նա­գետ­նե­րի ա­կումբ» հ/կ-ն­ եւս խստո­րեն դա­տա­պար­տել է Հուն­գա­րիա­յի այս քայ­լը. «Զար­մա­նա­լին այն է, որ սա տե­ղի է ու­նե­նում մի երկ­րում, ո­րը 2004թ.-ից ան­դա­մակ­ցում է ԵՄ-ին, ա­վե­լին, 2011թ. 6 ա­միս ժամ­կե­տով ղե­կա­վա­րում էր այն: Զար­մա­նա­լի է այն­քա­նով, որ ԵՄ-ն­ ա­մե­նուր եւ ա­ն­­ըն­դ­­հատ ոչ մի ամ­բիոն բաց չի թող­նում՝ հոր­դո­րե­լով մյուս երկր­նե­րին՝ դա­ռնալ եվ­րո­պա­կան ար­­ժեք­նե­րի կրող, ա­վե­լի ժո­ղովր­դա­վար: Իսկ ո՞ւր մ­նաց այդ ա­մե­նը, երբ հենց իր ներ­սում, իր իսկ ան­դա­մի կող­մից մի քա­նի մլրդ ­դո­լա­րով վա­ճառ­վում էր այդ եվ­րո­պա­կան ար­ժե­քը»:

Այս քայ­լը կա­րող է սրել ի­րա­վի­ճա­կը տա­րա­ծա­շր­­ջա­նում, ին­չը պետք է բո­լո­րին մտա­հո­գի:

Բե­րան­նե­րը ջուր են ա­ռել

Հե­տաքր­քիր է, որ ա­մեն հար­ցում եվ­րաար­ժեք­նե­րը մեր «աչ­քը կո­խող» ի­րա­վա­պաշտ­պան­նե­րը բե­­րան­նե­րը ջուր ա­ռան… «Hay News.am»-ը փոր­ձել է ի­րա­վա­պա­շտ­­պան Մի­քա­յել Դա­նիել­յա­նից ճշ­­տել կար­ծի­քը «Սա­ֆա­րո­վին ար­տա­հանձ­նե­լու հուն­գա­րա­կան ո­րոշ­ման մա­սին», ին­չին ի պա­տա­ս­­խան «անձ­նու­րաց» ի­րա­վա­պաշ­տ­­պա­նը հայտ­նել է, թե այդ մա­սին ա­ռա­վոտ­յան ի­մա­ցել է «տա­ք­­սու վա­րոր­դից, մին­չեւ չկար­­դա, չծա­­նո­թա­նա ման­րա­մաս­նե­րին, տե­սա­կետ հայտ­նել չի կա­րո­ղ»: Այ­ս­­ինքն՝ «ի­րա­վա­պաշտ­պա­նը» չի՞ կա­րող իր կար­ծի­քը միան­գա­մից ա­սել Հուն­գա­րիա­յի ո­րոշ­մա­ն՝ ոճ­րա­գործ Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վին Բաք­վին ար­տա­հանձ­նե­լու մա­սին: «HayNews.am»-ը ընդգ­ծել է, թե նրա կար­ծիքն ի­մա­նա­լու փոր­ձերն ա­պար­դ­­յուն էին, քա­­­նի որ ի­րա­վա­պաշտ­պա­նը ոչ մի կերպ չի կողմ­նո­րոշ­վել՝ ինչ գն­­ա­­հա­տա­կան տալ այդ ա­մե­նին, իսկ դի­տարկ­մա­նը, թե շա­տե­րը եվ­րո­պա­կան ար­ժեք­ներ քա­րո­զող ի­րա­վա­պաշ­տ­­պան­նե­րին մե­ղադ­րում են այս հար­ցում լռութ­յուն պա­հե­լու մեջ, Մի­քա­յել Դա­նել­յա­նը փոր­ձել է կոն­կ­­րետ ա­նուն­ներ ճշ­­տել. «Մեր պնդմա­նը, թե ե­րեկ­վա­նից ի վեր նման հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով հե­ղեղ­ված են սոց­կայ­քերն ու ա­սող­նե­րը շատ են, ի­րա­վա­պաշտ­պա­նը «հաս­կաց­նել տվ­­ե­ց», թե մենք «լավ չենք հաս­կա­նու­մ». «Ձեզ հարց­նում եմ՝ ո՞վ­ է նման բան ա­սում»,-շա­րու­նա­կում է հիշ­յալ կայ­քէ­ջը:

Ե­թե Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան դաշ­տում կա ՀԱԿ, ո­րն­ այս հար­­ցում ա­ռա­վե­լա­պես մե­ղադ­րում է ՀՀ­ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին, ա­պա «ի­րա­վա­պաշտ­պան­նե­րի» գրան­տա­կեր դաշ­տում այդ­պի­սի­նե­րի պա­կաս չի զգաց­վի հաս­տատ:

Ինչ­պես ար­դա­րա­դա­տութ­յան ո­լոր­տը, այն­պես էլ դա­տա­խա­զա­կան ու ոս­տիա­կա­նա­կան ո­լորտ­նե­րի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը դա­դա­րեց­րել են հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը հուն­գա­րա­կան կող­մի հետ: ՀՀ­ ոս­տի­կա­նութ­յու­նն­ ու գլ­­խա­վոր դա­տա­խա­զութ­յու­նը հետ են կան­չել Բու­դա­պեշ­տում վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թաց­նե­րի մաս­նակ­ցող ի­րենց աշ­խա­տա­կից­նե­րին: Բու­դա­պեշ­տի Մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վա­պահ ա­կա­դե­միա­յում տե­ղի ու­նե­ցող «Թիվ 87 դա­սըն­թա­ց» ծրագ­րին մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով նրանք մեկ­նել էին Հուն­գա­րիա: Ոս­տի­կա­նութ­յունն ու դա­­տա­խա­զութ­յու­նը գրա­վոր ու­ղերձ են հղել ՀՀ­-ում ԱՄՆ ար­տա­կարգ եւ լիա­զոր դես­պան Ջոն Հե­ֆեր­նին՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով այն, որ նշված ծրագ­ի­րը ֆի­նան­սա­վոր­ում էր ԱՄՆ կա­ռա­վա­րութ­յու­նը:

Հուն­գա­րիա­յի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ան­նա­խա­դեպ բա­ցա­սա­կան այս քայ­լը ստի­պել է, որ ՀՀ ­ԳԱԱ-ն ­դա­դա­րեց­նի Հուն­գա­րիա­յի ԳԱԱ-ի հետ ա­վե­լի քան կես­դար­յա «ար­դ­­յու­­նա­վետ ու խոս­տու­մ­­նա­լից հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը», ո­րը ձ­­ե­ւա­վոր­վել է գի­տութ­յան տար­­բեր բնա­գա­վառ­նե­րում: Չնա­յած ա­պա­գա­յին միտ­ված հե­ռան­կա­րա­յին պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րին, կասց­վե­ցին փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը: Իսկ ԳԱԱ Ցե­ղաս­պա­նութ­յան թան­գա­րան-ին­տի­տու­տի տնօ­րեն Հայկ Դե­մո­յա­նը բո­ղոք հայտ­նեց «հա­մաեվ­րո­պա­կան ար­ժեք­նե­րի ու ար­դա­րա­դա­տութ­յան սկզբունք­նե­րի կա­տար­յալ բռնա­բա­րման վե­րա­բեր­յալ»:

Շարունակելի – 2-րդ մաս

«Լու­սանցք» թիվ 27 (248), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։