Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –

«Արվասար»-ը նորից հաղթեց…

Սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին Ախ­թա­լա­յի ե­կե­ղե­ցու բա­կում տե­ղի ու­նե­ցավ խո­րո­վա­ծի ա­վան­դա­կան ա­մե­նամ­յա 4-րդ ­փա­ռա­տո­նը, ո­րին մաս­նակ­ցում էին 18 ռես­տո­րան­ներ, սննդի օբ­յեկտ­ներ եւ 5 ան­հատ:

Փա­ռա­տոն-մրցույ­թի 23 մաս­նա­կից­նե­րից 3-րդ­ ան­գամ բա­ցար­ձակ հաղ­թող հռչակ­վեց «Ար­վա­սա­ր» ռես­տո­րա­նը:

Ի դեպ, փա­ռա­տո­նին ներ­կա են ե­ղել Լո­ռու մարզ­պետ Ար­թուր Նալ­բանդ­յա­նը, Ախ­թա­լա­յի քա­ղա­քա­պետ Հայ­կազ Խա­չիկ­յա­նը, գյուղ­նա­խա­րար Սեր­գո Կա­րա­պետ­յա­նը, Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ-ի դես­պան Ջոն Հե­ֆեր­նը: Վեր­ջինս համ­տե­սել է «հաղ­թա­կան» խո­րո­վածն ու չի թաքց­րել հիաց­մուն­քը:

Հայ­կա­կան խո­հա­նոց –

(Ներ­կա­յաց­նում է «Ար­վա­սար» ռես­տո­րա­նի (Ա­միր­յան 27) տնօ­րեն Ռու­զան­նա Նա­հա­պետ­յա­նը, հեռ` 531-027, 531-028)

(ռես­տո­րանն ըն­դու­նում է կո­լեկ­տիվ հայ­տեր)

- Սմբու­կով մսագն­դիկ­ներ

Բաղադրությունը

Սմբուկ – 3 հատ

լո­լիկ – 3 հատ

կար­միր պղպեղ – 5 հատ

դդմիկ – 3 հատ

հոր­թի միս – 1 կգ

­գա­ռան դմակ – 200 գ

­սոխ – 1 գլուխ

սպի­տակ պղպեղ

աղ

չոր ծիթ­րոն – 5 գ

Պատրաստման եղանակը

­Մի­սը, դմա­կը, սո­խը, 2 պղպե­ղը կտրա­տել, խառ­նել, ա­ղով ու սպի­տակ պղպե­ղով եւ ծիթ­րո­նով հա­մե­մել:

Այս ա­մե­նը մսա­ղա­ցով անց­կաց­նել 2 ան­գամ, լավ հուն­ցել, որ­պես­զի դառ­նա միա­սեռ զանգ­ված: Դնել սառ­նա­րա­նում 1 ժամ: Հե­տո վերց­նել վա­ռա­րա­նի տակ­դի­րը, մե­­­ջը քսել կա­րագ կամ ձի­թա­յուղ, սմբուկ­նե­րը կլո­րա­վուն կտրա­տել եւ դնել թա­վա­յի տակ: Մսի զանգ­վա­ծից պատ­րաս­տել գնդիկ­ներ մոտ 15-ա­կան գրամ:

Այ­նու­հե­տեւ մսի գնդիկ­նե­րը դնել սմբու­կ­­նե­րի վրա, վրան ա­վե­լաց­նել դդմի­կը, դդմի­­կի վրա՝ մի­սը, մսի վրա՝ լո­լի­կը, սրա վրա էլ՝ կար­միր պղպե­ղը: Պղպե­ղի անց­քե­րի մեջ էլ դնել մսե գնդիկ­ներ: Դրա վրա էլ ա­վե­լաց­նել թթվա­սեր կամ պա­նիր, կամ էլ եր­կու­սը միա­սին ու դնել վա­ռա­րա­նը:

Ա­նու՛շ­ ա­րեք:

* * *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 200 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

* * *

Շա­բաթ­վա մար­զա­կան կյան­քից – Ի՞նչ­ ե­րաշ­խիք կա­րող է տալ բութ ու ար­նա­խում ա­նա­սու­նը՝ պոռ­նիկ «մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յա­նը»

Հաղ­թա­նակ Ստամ­բու­լում, նույնն է թե՝ Բաք­վում՝ Հուն­գա­րիա­յին ջախ­ջա­խե­լուց հե­տո

Թուր­քիա­յում կա­յա­ցած 2012թ. շախ­մա­տի հա­մաշ­խար­հա­յին օ­լիմ­պիա­դա­յում Հա­յաս­տա­նի տղա­մարդ­կանց ընտ­րա­նին 3-րդ­ ան­գամ հռչակ­վեց օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն: Այդ հե­րոս­ներն են Լե­ւոն Ա­րոն­յա­նը, Սեր­­գեյ Մով­սես­յա­նը, Վլա­դի­միր Հա­կոբ­յա­նը, Գաբ­րիել Սարգս­յա­նը, Տիգ­րան Լ. Պետ­րոս­յա­նը եւ մար­զիչ Ար­­շակ Պետ­րոս­յա­նը: Լե­ւոն Ա­րոն­յա­նը նաեւ նվա­ճեց ան­հա­տա­կան ոս­կե մե­դա­լը՝ 1-ին հա­մար­նե­րի լա­վա­գույն արդ­յուն­քի հա­մար: Ա­մե­նա­հե­տաքրք­րա­կանն այն է, որ մրցա­շա­րում չհան­դի­պե­լով Ադր­բե­ջա­նի հա­վա­քա­կա­նի հետ, մեր թի­մը վեր­ջին խա­ղում, ա­մե­նավճ­ռա­կա՛ն ­խա­ղում հան­դի­պեց Հուն­գա­րիա­յի հա­վա­քա­կա­նին:

Հուն­գա­ր­-ադր­բե­ջա­նա­կան վեր­ջին ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րն ­հա­յաս­պա­ն ս­պա­յի՝ Բաք­վին հան­ձ­ն­ե­լու հետ կապ­ված, այս խա­ղին քա­ղա­քա­կան ե­րանգ­ներ էին հա­ղոր­դել: Եվ հայ տղա­նե­րը հա­մառ պայ­քա­րում 2,5-1,5 հաշ­վով հաղ­թե­ցին հուն­գար­նե­րին եւ՝ ե­թե ոչ Բաք­վում, ա­պա Ստամ­բու­լում (այս պա­հին նույնն է թե՝ Բաք­վում) նվա­ճե­ցին հաղ­թո­ղի կո­չու­մը, եւ Հա­յաս­տա­նի օրհ­ներ­գը հնչեց­րին Թուր­քիա­յում, որն ի­րա­կա­նութ­յուն դար­ձավ հուն­գա­րնե­րի նկատ­մամբ հաղ­թա­նա­կից հե­տո…

Մար­զա­կան եւ քա­ղա­քա­կան մեծ հաղ­թա­նակ

Հա­յաս­տա­նի շախ­մա­տի տղա­մարդ­կանց հա­վա­քա­կա­նը Ստամ­բու­լում հռչակ­վեց Օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն: Վե­ջին փու­լից ա­ռաջ հա­վա­սար՝ 17-ա­կան միա­վոր էին հա­­վա­քել Հա­յաս­տա­նի, Ռու­սաս­տա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի հա­վա­քա­կան­նե­րը, եւ շատ լար­ված պայ­քար ըն­թա­ցավ եզ­րա­փա­կիչ խա­ղե­րում:

Մեր շախ­մա­տիստ­նե­րը 2,5-1,5 հաշ­վով հաղ­թե­ցին հուն­գա­րա­ցի­նե­րին, Չի­նաս­տա­նը 1-3 հաշ­վով պարտ­վեց Ուկ­րաի­նա­յին, իսկ Ռու­սաս­տա­նը նույն հաշ­վով հաղ­թեց Գեր­­մա­նիա­յին:

Եվ Հա­յա­ս­­տա­նն­ ու Ռու­սաս­տա­նը կրկին հա­վա­սար էին՝ 19-ա­­կան միա­վո­ր­­ով, եւ միայն լրա­ցու­ցիչ ցու­ցա­նիշ­նե­րով մեր հա­վա­քա­կա­նը նվա­­ճեց վերջ­նա­կան հաղ­թա­նակ:

Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը 3-րդ­ ան­գամ նվա­ճեց օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիո­նի կո­չու­մը: Նա­խորդ հաղ­թա­նակ­նե­րը մեր տղա­նե­րը տա­րել էին Թու­րի­նում եւ Դրեզ­դե­նում:

2-րդ ­տե­ղում Ռու­սա­ս­­տանն է, իսկ 3-րդ մր­ցա­­նա­կա­յին տե­ղը նվա­­ճեց Ուկ­րաի­նան:

Մեր կա­նանց հա­վա­քա­կա­նը եւս հա­ջող մա­ս­­նակ­ցեց, հայ շախ­մա­տիս­տու­հի­նե­րը 127 եր­կ­ր­նե­րի մեջ գրա­վե­ցին 6-րդ ­տե­ղը՝ մր­­ցա­­շա­րի սկզբում, վար­կա­նի­շա­յին աղ­յու­սա­կում լի­նե­լով 8-րդը: Ընդ ո­րում՝ մեր կա­նանց թի­մը (Է­լի­նա Դա­նիել­յան, Լի­լիթ Մկրտչյան, Լի­լիթ Գա­լո­յան եւ Մա­րիա Կուր­սո­վա) ա­ռաջ է ան­ցել աշ­խար­հի ու­ժե­ղա­գույն թի­մե­րից Վրաս­տա­նի (ո­րի կա­նանց հա­վա­քա­կա­նը նաեւ օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն է), ԱՄՆ-ի եւ Լե­հաս­տա­նի հա­վա­քա­կան­նե­րից, ո­րոնք ա­վե­լի բարձր վար­կա­նիշ ու­նեն: Մեր կա­նանց հա­վա­քա­կա­նը Ռու­մի­նիա­յի թի­մի հետ, ո­րին հաղ­թել էին այս օ­լիմ­պիա­դա­յում, միա­սին կի­սել է 5-6-րդ ­տե­ղե­րը, 5-րդ ­տե­­ղը ռու­մի­նու­հի­նե­րը նվա­ճել են լրա­ցու­ցիչ ցու­ցա­նիշ­նե­րի շնոր­հիվ: Այդ ժա­մա­նակ մրցա­կից թի­մե­րի հե­տա­գա ար­դ­­յունք­նե­րը եւս հաշ­վարկ­վում են, եւ քա­նի որ օ­լիմ­­պիա­դա­յում Հա­յաս­տա­նի մրց­­ա­­կից­ներն ա­վե­լի վատ են խա­­ղա­ցել, քան Ռու­մի­նի­ա­յի մր­­ցա­կից­նե­րը, ստաց­վել է այն­պես, որ լրա­ցու­­ցիչ ցու­ցա­նի­շ­­նե­րով Հա­յաս­տա­նի կա­նանց հա­վա­քա­կա­նը 0,5 միա­վո­րով զի­ջել է Ռու­մի­նիա­յին: Այս­տեղ օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն դար­ձավ Ռու­սաս­տա­նի կա­նանց թի­մը՝ 19 միա­վո­րով:

Ռու­սաս­տա­նի պատ­վի­րա­կութ­յունն ար­ժա­նա­ցավ եւս մեկ մրցա­նա­կի՝ աշ­խար­հի բազ­մա­կի չեմ­պի­ո­նու­հի «Գապ­րին­դաշ­վի­լիի գա­­վա­թ»-ին: Այս մրցա­նա­կը շնորհ­­վում է կա­նանց եւ տղա­մարդ­կանց թի­մե­րի ընդ­հա­նուր մի­ա­վոր­­նե­րի գու­մա­րով լա­վա­գույն արդ­յունք ցու­ցադ­րած երկ­րի պա­տ­­վի­րա­կութ­յա­նը: ՌԴ տղ­ա­մարդ­կանց հա­վա­քա­կա­նը 19 միա­վո­րով զբ­­ա­­ղեց­րել է 2-րդ ­տե­ղը, իսկ ռուս­նե­րի կա­նանց թի­մը 19 միա­վո­րով դար­ձել է օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն:

Ստամ­բու­լում կա­յա­ցած 2012թ. շախ­մա­տի հա­մաշ­խար­հա­յին օ­լիմ­պիա­դա­յում Հա­յաս­տա­նի տղա­մարդ­կանց ըն­տ­­րա­նին այս­պի­սին էր՝ Լե­ւոն Ա­րոն­յա­ն, Սեր­գեյ Մով­սես­յա­ն, Վլա­­դի­միր Հա­կոբ­յան, Գաբ­րիել Սար­գս­­յան, Տիգ­րան Լ. Պետ­րոս­յա­ն­ եւ մար­զիչ Ար­շակ Պետ­րոս­յա­ն: Լե­ւոն Ա­րոն­յա­նը նաեւ նվա­ճեց ան­հա­տա­կան ոս­կե մե­դա­լը՝ 1-ին հա­մար­նե­րի լա­վա­գույն արդ­յուն­քի

հա­մար: Իսկ Վլա­դի­միր Հա­կոբ­յանն ար­ժա­նա­ցավ ար­ծա­թե մե­դա­լի՝ 3-րդ ­հա­մա­րի արդ­յունք­նե­րի հաշ­վար­կում:

Օ­լիմ­պիա­դա­յի ե­ռա­կի չեմ­պի­ոն Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի պա­տ­­վին ըն­դու­նե­լութ­յուն կազ­մա­կերպ­վեց Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի նստա­վայ­րում: Մինչ այդ՝ չեմ­պիոն­նե­րին երկր­պա­գու­նե­րը ող­ջու­նե­ցին «Զվարթ­նոց» օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում եւ Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում: Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նը հրա­մա­նագ­րեր է ստո­րագ­րել շախ­մա­տի հա­մաշ­խար­հա­յին օ­լիմ­պիա­դա­յում տա­րած թի­մա­յին փայ­լուն հաղ­թա­նա­կի, մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րե­զում հայ­րե­նի­քի պա­տի­վը բարձր պա­հե­լու եւ Հա­յաս­տանն աշ­խար­հին ըստ ար­ժան­վույն ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար շախ­մա­տա­յին օ­լիմ­պիա­դա­նե­րի ե­ռա­կի չեմ­պիոն, Հա­յաս­տա­­նի շախ­մա­տի տղա­մարդ­կանց հա­վա­քա­կան թի­մի ան­դամ­նե­րին ՀՀ ­պե­տա­կան բարձր պար­գեւ­ներ շնոր­հե­լու մա­սին: Մա­ս­­նա­վո­րա­պես, Հա­յաս­տա­նի շախ­մա­տի տղա­­մարդ­կանց հա­վա­քա­կան թի­մի մար­զիչ, մի­ջազ­գա­յին գրոս­մայս­տեր Ար­շակ Պետ­րոս­յա­նը եւ մի­ջազ­գա­յին գրոս­մայս­տեր Լ­­ե­ւոն Ա­րոն­յա­նը պար­գե­ւատր­վել են Սուրբ Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի շքան­շա­նով: Պատ­վո շքան­շա­նով են պար­գե­ւատր­վել մի­ջազ­գա­յին գրոս­մայս­տեր Վլա­դի­միր Հա­կոբ­յա­նը, մի­ջազ­գա­յին գրոս­մայս­տեր Սեր­գեյ Մով­սիս­յա­նը, մի­ջազ­գա­յին գրոս­մայս­տեր Տիգ­րան Լ­. Պետ­րոս­յա­նը, մի­ջազ­գա­յին գրոս­մայս­տեր Գաբ­րիել Սարգս­յա­նը: Հա­յաս­տա­նի շախ­մա­տի տղա­մարդ­կանց հա­վա­քա­կան թի­մի տա­րած փայ­լուն հաղ­թա­նա­կին մե­ծա­պես նպա­ս­­տե­լու, ինչ­պես նաեւ Հա­յաս­տա­նում շախ­մա­տի զար­գա­ցու­մը խթա­նե­լու հա­մար Տ. Պետ­րոս­յա­նի ան­վան շախ­մա­տի տան տնօ­րեն Հրա­չիկ Թա­վադ­յա­նը պար­գե­ւատր­վել է «Հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­ր» 1-ին աս­տի­­ճա­նի մե­դա­լով, իսկ Ար­մեն Ա­­ղու­­զումց­յա­նը պար­գե­ւատր­վել է «Հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­ր» 2-րդ­ աս­տի­ճա­նի մե­դա­լով:

Ի՞նչ­ ե­րաշ­խիք կա­րող է տալ բութ ու ար­նա­խում ա­նա­սու­նը՝ պոռ­նիկ «մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յա­նը»

ՖԻ­ԴԵ-ի հա­մա­ժո­ղո­վում ո­րոշ­վել է աշ­խար­հի շախ­մա­տի 2015թ. գա­վա­թի խա­ղար­կութ­յու­նը եւ ո­րոշ­վել է 2016թ. Օ­լիմ­պիա­դան կազ­մա­կեր­պել Բաք­վում: Միեւ­նույն ժա­մա­նակ Բաք­վում կկա­յա­նա նաեւ ՖԻ­ԴԵ-ի հեր­թա­կան հա­մա­ժո­ղո­վը: Եվ այս ա­մենն այն բա­նից հե­տո, երբ ըն­դա­մենն օ­րեր ա­ռաջ հա­յաս­պան մար­դաս­պա­նը հե­րո­սաց­վեց Ադր­բե­ջա­նում: Սա եւս հստակ կեց­վածք է «մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յուն» կոչ­վա­ծի կող­մից, ո­րին եր­բեք չպետք է վստա­հել, ո­րը ի­րենց իսկ ար­տա­հայ­տութ­յամբ՝ ռա­սիս­տա­կան երկ­րում ան­վա­րան պատ­րաստ է մի նոր հա­յի զո­հա­բե­րել, այս ան­գամ թե­կուզ շախ­մա­տիս­տի, միայն թե նավ­թա­դո­լար­նե­րից կա­րո­ղա­նա օգտ­վել… Սա է եվ­րա­բա­րո­յա­կա­նութ­յու­նը եւ այլ բան այ­լեւս պետք չէ քա­րո­զել:

Գու­ցե սա­ֆա­րով­նե­րի խրախ­ճան­քի հա­մար հայ պատ­վի­րա­կութ­յանն ա­ռա­վել մեծ չա­փա­բաժ­նով քնա­բեր­նե՞ր հ­րամց­նեն ՖԻ­ԴԵ-ի ո­րոշ­մամբ: Ցա­վա­լին այն է նաեւ, որ հստակ հաղ­թե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նե­ցող Հա­յաս­տա­նի թի­մը կա­րող է եւ չմեկ­նել Բա­քու՝ ի­րա­պես դրա պա­տ­­ճառ­ներն ու­նե­նա­լով: Գու­ցե պետք է պայ­քար ծա­վա­լել եւ հա­ջո­ղել այդ մրցա­շա­րե­րը Բաք­վից տե­ղա­փո­խե­լու հա­մար: Գու­ցե այս­տե՞ղ «բա­րե­կամ ու եղ­բայր» երկր­նե­րը օ­ժան­դա­կեն… Ին­չե­ւէ, պետք է փոր­ձել: Ան­գամ ե­թե է­լի եր­գեն՝ թե սպոր­տը քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն չէ:

Այս ա­մե­նը են­թադ­րե­լով՝ Ադր­բե­ջա­նի շախ­մա­տի ֆե­դե­րա­ցիա­յի փոխ­նա­խա­գահ Մաիր Մա­մե­դո­վը թուր­քա­վա­րի ա­րագ հայ­տա­րա­րել է, թե հաս­կա­նա­լի էր, որ հայ­կա­կան պատ­վի­րա­կութ­յու­նը կպայ­քա­րի ընդ­դեմ Բաք­վի հայ­տի, եւ այդ­պի­սի քննար­կում­ներ ե­ղան. «Մեր կող­մից հարգ­ված գրոս­մայս­տեր Սմբատ Լպուտ­յա­նը հան­դես ե­կավ: Դա զուսպ ե­լույթ էր, բայց, այ­դու­հան­դերձ, Սմբա­տի ե­լույ­թից պարզ դար­ձավ, որ նա Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նին չի տես­նում Բաք­վի Օ­լիմ­պիա­դա­յում: Այ­նու­հե­տեւ հան­դես ե­կավ շատ հար­գե­լի պա­րոն Զա­քար­յա­նը: Նա, ցա­վոք, ա­վե­լի կտրուկ էր: Սա­կայն մեր սպոր­տի եւ ե­րի­տա­սար­դութ­յան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րը՝ պրն­ Ա­զադ Ռա­հի­մո­վը, իր ե­լույ­թում խո­սեց բո­լոր ե­րաշ­խի­ք­­նե­րի, այն մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի մա­սին, ո­րոնք մենք պատ­րաստ­վում ենք ի­րա­կա­նաց­նել: ՖԻ­ԴԵ-ն­ ու Ադր­բե­ջա­նի քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րութ­յու­նը քննար­կել են հար­ցը: Եվ այդ մա­սին խոս­վել է նաեւ մինչ այն պա­հը, երբ քննարկ­վե­ցին մրցում­նե­րի անց­կաց­ման հետ կապ­ված հար­ցե­րը, այդ թվում՝ հա­վակ­նորդ­նե­րի մրցա­շա­րի անց­կաց­ման վայ­րի վե­րա­բեր­­յալ: Մենք փոր­ձե­ցինք հա­մո­զել շախ­մա­տա­յին աշ­խար­հին, եւ ոչ ա­ռանց հիմ­քի, որ մենք հայ­կա­կան պատ­վի­րա­կութ­յա­նը հան­գիստ կա­րող ենք ըն­դու­նել ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով: Մենք նրանց կա­պա­հո­վենք անհ­րա­ժեշտ ա­մեն ին­չով, վստա­հեց­նում եմ ձեզ: Այդ խնդիր­նե­րը ո­րոշ չա­փով մտա­ցա­ծին են ու մի քիչ չա­փա­զանց­ված: Մեր հայ գոր­ծըն­կեր­նե­րը մի քիչ չա­փա­զանց­նում են այն խնդիր­նե­րը, ո­րոնք կա­րող են լի­նել: Մենք հայ­կա­կան պատ­վի­րա­կութ­յա­նը մեծ հա­ճույ­քով կըն­դու­նենք, ինչ­պես նաեւ մնա­ցած բո­լոր երկր­նե­րի պատ­վի­րա­կութ­յուն­նե­րին: Ըստ իս՝ ար­դեն 167 եր­կիր է մտնում ՖԻ­ԴԵ-ի կազ­մում: Եվ, ինչ­պես ա­սաց պրն ­նա­խա­րա­րը, կտրա­մադ­րենք յու­րա­քանչ­յու­րին, հատ­կա­պես՝ հայ­կա­կան պատ­վի­րա­կութ­յա­նը, անվ­տան­գութ­յան ցան­կա­ցած մա­կար­դակ, ո­րը նրանք կցան­կա­նան: Մենք բաց ենք այդ նպա­տակ­նե­րի հա­մար, տվել ենք մեր պե­տա­կան ե­րա­շ­­խիք­նե­րը: Այն­պես որ, Գլխա­վոր ա­սամբ­լեա­յի ողջ պատ­վի­րա­կութ­յու­նը հա­մոզ­վեց, որ այդ վա­խը եւ ժա­մա­նա­կավ­րեպ է, եւ ո­րոշ չա­փով մտա­ցա­ծին»:

Հի­մա ոնց չա­սենք, ա՛յ … տ­­ղա, ՆԱ­ՏՕ-ին էլ էիք ե­րաշ­խիք­ներ տվել, Հուն­գա­րիա­յին էլ… բայց ձեր գե­նը խառ­նա­ծին է, ար­յու­նը՝ խար­դախ, իսկ կեր­պը՝ ա­նա­ս­­նա­կան, ի՞նչ­ ե­րաշ­խիք կա­րող է տալ նման ա­նա­սու­նը: Հատ­կա­պես՝ երբ այս աշ­խարհն էլ շա­հա­մոլ է:

Աշ­խար­հի չեմ­պիոն Գա­րի Կաս­պա­րո­վը եւս մեր­ժել է ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին՝ հաս­կաց­նե­լով, որ Բաք­վի ջար­դե­րի հի­շո­ղութ­յուն­նե­րը դեռ թարմ են: Նա չի մո­ռա­ցել, թե ինչ­պես 1990թ­.՝ Բաք­վի ջար­դե­րի ժա­մա­նակ, ին­քը ստիպ­ված ե­ղավ թող­նել ա­մեն ինչ եւ Մոսկ­վա­յից ու­ղարկ­ված հա­տուկ ինք­նա­թի­ռով փախ­չել՝ կյան­քը փրկե­լու հա­մար:

Հեր­թա­կան ան­գամ կա­շառք գոր­ծա­ծե­լով՝ Ադր­բե­ջա­նը հա­մո­զեց հեր­թա­կան «զո­հին»՝ ՖԻ­ԴԵ-ին՝ 2016թ­. օ­լիմ­պիա­կան խա­ղերն անց­կաց­նել Բաք­վում: Ե­րե­ւի ա­լեւ­յան կլա­նը կար­ծում է, թե Բաք­վում ի­րենց շախ­մա­տիստ­նե­րը կա­րող են հաղ­թել եւ «հե­րո­սաց­ման» նոր պա­հեր պար­գե­ւել: Ե­րե­ւի հայ շախ­մա­տիստ­նե­րի հա­ջո­ղութ­յունն ու ե­րե­ւան­յան ցնծութ­յուն­նե­րը կա­տա­ղեց­րել են գա­զան­նե­րին: Դե, իսկ Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի չմաս­նակ­ցե­լը ա­ռա­վել եւս կօգ­նի «հե­րո­սաց­ման հաղ­թա­կան գոր­ծըն­թա­ցին»: Դի­պուկ է գրել «Գո­լոս Ար­մե­նիի»-ն. «Բաք­վի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­ներն ա­մեն կերպ հա­վաս­տիաց­նում են, թե հայ շախ­մա­տիստ­նե­րի անվ­տան­գութ­յունն Ադր­բե­ջա­նում ե­րաշ­խա­վո­րե­լու է ին­քը՝ Իլ­համ Ա­լիե­ւը, կար­ծես թե խոս­քը մայր Թե­րե­զա­յի մա­սին է, այլ ոչ թե մի նա­խա­գա­հի, ով հե­րո­սի կո­չում է շնոր­հել մար­դաս­պա­նի­ն»:

Հաղ­թա­նակ եւ ցա­վա­լի պար­տութ­յուն

Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նը Աշ­խար­հի 2014թ. ա­ռաջ­նութ­յան ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի ա­ռա­ջին եր­կու հան­դի­պում­ներն անց­կաց­րեց հյու­րըն­կալ­վե­լիս: Նախ մրցեց Մալ­թա­յի հա­վա­քա­կա­նի հետ եւ կա­րո­ղա­ցավ տա­նել դժվա­րին հաղ­թա­նակ՝ 1:0 հաշ­վով, ա­պա նույն հաշ­վով պարտ­վեց հա­ջորդ խա­ղում՝ Բուլ­ղա­րիա­յին: Ցա­վոք, հա­վա­սար խա­ղում մեր ֆուտ­բո­լիստ­նե­րի նյար­դե­րը տե­ղի տվե­ցին (խաղն ընդ­հա­նուր առ­մամբ կո­պիտ էր) եւ գրանց­վեց պար­տութ­յուն, մինչ­դեռ ան­գամ հնա­րա­վոր էր հաղ­թա­նակ տո­նել:

Հայ մար­զու­հին՝ Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն

Ռու­սաս­տա­նի Մե­դին քա­ղա­քում ա­վարտ­վեց «Ու­նի­վեր­սալ մար­տե­րի» 18-20 տա­րե­կան­նե­րի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թ­­յու­նը, ուր գե­րա­զանց ե­լույթ ու­նե­ցավ մեր միակ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, 70 կգ ­քա­շա­յին կար­գում հան­դես ե­կող Ան­նա Բա­դալ­յա­նը:

Նա Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիո­նու­հի հռչակ­վեց նախ «Թե­թեւ ու­նի­վեր­սալ մար­տ» կար­գում, ա­պա՝ «Ու­նի­վեր­սալ մարտ» կար­գում: «Ու­նի­վեր­սալ մար­տե­րը» մի քա­նի մար­զա­ձե­ւի հա­մադ­րում է՝ ար­գելք­նե­րի գո­տու հաղ­թա­հա­րում, դա­­նա­կի նե­տում, օ­դամ­ղիչ ատր­ճա­նա­կից հրաձ­գութ­յուն եւ ձեռ­նա­մարտ:

Ար­սեն Պետ­րոս­յան

* * *

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յան պաշ­տո­նա­կան կայ­քը տրա­մադ­րում է գո­վազ­դա­յին վա­հա­նա­կի տեղ:

Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են զան­­գա­հա­­րել հե­տեւ­յալ հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով՝ (0.10) 52-38-75, կամ գրել hayaryan@gmail.com էլ­.հաս­ցեով:

Ի դեպ, ՀԱՄ կայ­քը google-ի ռեյ­­­տին­գա­յին հա­մա­կար­գում ստա­­ցել է 6 բալ, ո­րը բա­վա­կա­նին բարձր ցու­­­ցա­նիշ է: Կայ­քը ե­ռա­լե­զու է եւ ու­նի այ­ցե­լու­ներ շուրջ 150 երկ­րից: Այն­պես որ, տե­ղադ­րե՛ք ­Ձեր գո­­­վազ­դը եւ մի՛շտ մ­նա­ցեք Ձեր բար­ձուն­քին մե՛ր­ օգ­նութ­յամբ:

www.hayary.org-ի հա­մա­կար­գող

* * *

«Լուսանցք»-ի բաժանորդագրության համար դիմել`

«Պրես Ստենդ»՝ 54-41-99 «Բլից մեդիա»՝ 52-53-01

«Հայփոստ»՝ 51-45-01 «Հայմամուլ»՝ 58-94-12

«Պրես Ատտաշե»՝ 27-02-22 «Լուսանցք»՝ 52-38-75

* * *

1 տարվա բաժանորդագրության գինը՝ 4800 դրամ

6 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 2400 դրամ

3 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 1200 դրամ

1 ամսվա բաժանորդագրության գինը՝ 400 դրամ

- «Լուսանցք»-ը աշխատանքի է հրավիրում շրջիկ լրա­գրա­վաճառի եւ գովազդային գործակալի՝ շահավետ պայմաններով: Դրանց ծանոթանալու համար այցելել խմբագրություն:

- «Լուսանցք»-ում կատարում են մեքե­նա­գրական եւ խմբագրական աշխա­տանք­ներ:

«Լու­սանցք» թիվ 28 (249), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։