Նույ­նա­կա­նաց­ման քարտն էլ պար­տադր­վեց

Հի­շու՞մ­ եք սո­ցիա­լա­կան քար­տե­րի պատ­մութ­յու­նը: Սկզբում ա­սա­ցին՝ կա­մա­վոր է, հե­տո՝ ստի­պե­ցին: Մին­չեւ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը շտկում­ներ մտցրեց: Բայց այդ­պես էլ սոց­քար­տը ոչ ո­քի պետք չե­կավ: Պար­զա­պես վե­րեւ­նե­րում գու­մար­ներ աշ­խա­տե­ցին:

Հի­մա՝ նույ­նա­կա­նաց­ման քար­տե­րի մա­սով է նույն պատ­մութ­յու­նը՝ կա­մա­վոր պար­տա­դի­րի:

Ե­րեկ կա­ռա­վա­րութ­յու­նը ո­րո­շում ըն­դու­նեց՝ այս ան­գամ կտե­լը սկսե­լով տնտես­վա­րող­նե­րից:

«Ե­կամ­տա­յին հար­կի մա­սին» օ­րեն­քի կի­րար­կումն ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կով գոր­ծա­դի­րը նիս­տում ո­րո­շեց հաս­տա­տել անձ­նա­վոր­ված հաշ­վար­կը (գրանց­ման հայ­տը) է­լեկտ­րո­նա­յին ե­ղա­նա­կով ներ­կա­յաց­նելն ա­պա­հո­վող մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցը:

Կեն­սա­թո­շա­կա­յին բա­րե­փո­խում­նե­րի կա­ռա­վար­ման խորհր­դի նա­խա­գա­հը մին­չեւ յու­րա­քանչ­յուր ամս­վա 5-րդ­ աշ­խա­տան­քա­յին օ­րը վար­չա­պե­տին պետք է տե­ղե­կատ­վութ­յուն ներ­կա­յաց­նի ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցով նա­խա­տես­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի կա­տար­ման ըն­թաց­քի եւ արդ­յունք­նե­րի մա­սին: Հան­րա­պե­տա­կան գոր­ծա­դիր մար­­մին­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րը, նա­խա­րա­րութ­յուն­նե­րի կա­ռա­վար­ման ո­լոր­տում գոր­ծող պե­տա­կան մար­մին­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րը եւ մարզ­պետ­նե­րը մին­չեւ 2012թ. նո­յեմ­բե­րի 1-ը պետք է ա­պա­հո­վեն ի­րենց ղե­կա­վա­րած հիմ­նարկ­նե­րի, ի­րենց են­թա­կա­յութ­յան տակ գտնվող հար­կա­յին գոր­ծա­կալ հան­դի­սա­ցող բո­լոր կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի (հիմ­նարկ­նե­րի) հա­մա­պա­տաս­խան աշ­խա­տա­կից­նե­րի կող­մից (այն աշ­խա­տա­կից­նե­րի կող­մից, ով­քեր ստո­րագ­րե­լու են գրանց­ման հայ­տերն ու անձ­նա­վոր­ված հաշ­վարկ­նե­րը) նույ­նա­կա­նաց­ման քար­տեր (է­լեկտ­րո­նա­յին ստո­րագ­րութ­յուն­ներ) եւ ե­կամ­տա­յին հար­կի ու պար­տա­դիր կու­տա­կա­յին վճա­րի տե­ղե­կատ­վա­կան հա­մա­կարգ մուտք գոր­ծելն ա­պա­հո­վող‘ օգտ­վո­ղի ա­նուն ու գաղտ­նա­բառ ստա­նա­լը: Իսկ մին­չեւ 2012թ. նո­յեմ­բե­րի 30-ը պետք է ա­պա­հո­վեն նշված աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար գրանց­ման հայ­տեր ներ­կա­յաց­նե­լը:

Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րար Ար­տեմ Ա­սատր­յա­նը, մին­չեւ 2012թ. նո­յեմ­բե­րի 30-ը նույ­նա­կա­նաց­ման քար­տեր (է­լեկտ­րո­նա­յին ստո­րագ­րութ­յուն­ներ) եւ պե­տա­կան ե­կա­մուտ­նե­րի կո­մի­տեից օգտ­վո­ղի ա­նուն ու գաղտ­նա­բառ ստա­նա­լու դեպ­քում՝ հաշ­վետ­վութ­յուն­նե­րը ներ­կա­յաց­նող ֆի­զի­կա­կան ան­ձի է­լեկտ­րո­նա­յին ստո­րագ­րութ­յուն­նե­րի սպա­սարկ­ման վար­ձավ­ճա­րը 2013թ. հա­մար կվճար­վի պե­տա­կան բյու­ջեի մի­ջոց­նե­րից:

Ի դեպ, նույ­նա­կա­նաց­ման քարտ ստա­նալն ար­ժե 3 հա­զար դրամ, է­լեկտ­րո­նա­յին ստո­րագ­րութ­յան տա­րե­կան սպա­սար­կու­մը եւս 3 հա­զար դրամ է: Նույ­նա­կա­նաց­ման քար­տեր ստա­նա­լու հա­մար պետք է դի­մել ոս­տի­կա­նութ­յան անձ­նագ­րա­յին բա­ժին, իսկ է­լեկտ­րո­նա­յին ստո­րագ­րութ­յուն տրա­մադ­րում է «Է­կինգ» ըն­կե­րութ­յու­նը (կա­ռա­վա­րութ­յան հիմ­նադ­րած): Այն տնտես­վա­րող սուբ­յեկտն­նե­րը, ո­րոնք է­լեկտ­րո­նա­յին ստո­րագ­րութ­յուն չեն ու­նե­նա, նրանց հաշ­վետ­վութ­յուն­նե­րը չեն ըն­դուն­վի՝ դրա­նից բխող բո­լոր հե­տե­ւանք­նե­րով՝ 2013թ.-ից կեն­թարկ­վեն վար­չա­կան պա­տաս­­խա­նատ­վութ­յան:

Մար­զե­րում ար­դեն ստեղծ­վել են աշ­խա­տան­քա­յին խմբեր գոր­ծըն­թա­ցին ա­ջակ­ցե­լու հա­մար: Նա­խա­տես­վում է ի­րա­կա­նաց­նել լայ­նա­ծա­վալ ի­րա­զե­կում եւ տն­­տես­­վա­րող սուբ­յեկտ­նե­րի ու­սու­ցում, որ­պես­զի 2013թ. ար­դեն հնա­րա­վոր լի­նի անց­նել միաս­նա­կան հաշ­վետ­վութ­յան ձե­ւին:

Ստաց­վում է՝ կամ կու­նե­նաս նույ­նա­կա­նաց­ման քարտ (ո­րը կրում է է­լեկտ­րո­նա­յին ստո­րա­գրութ­յու­նը) կամ ստիպ­ված կլի­նես փա­կել բիզ­նեսդ:

Ի պա­տաս­խան այս դի­տարկ­ման՝ նա­խա­րար Ար­տեմ Ա­սատր­յա­նը հա­մա­ռո­տեց. «Այդ­պես չեմ կար­ծում»:

Պարզ­վում է նաեւ, որ սոց­քար­տե­րի օ­րի­նա­կով ե­րեկ­վա ո­րո­շումն էլ է հա­կա­սահ­մա­նա­դրա­կան: «Այդ­պես չեմ կար­ծում»,- կր­­կին սա էր նա­խա­րա­րի հեր­թա­կան պա­տաս­խա­նը:

Մնում է հա­վե­լել՝ Ձեր կար­ծե­լը շատ քիչ է: Ձեզ նա­խա­րար են նշա­­նա­կել ոչ թե սե­փա­կան կար­ծիք ար­տա­հայ­տե­լու, այլ՝ փաս­տե­րով խո­սե­լու հա­մար: Թեեւ սխալ­վում ենք՝ Ձեզ նա­խա­րար են նշա­նա­կել հենց այդ կար­գի կար­ծիք­ներ ար­տա­հայ­տե­լու հա­մար: Պար­զա­պես հարկ է գո­նե խու­սա­նա­վե­լու ա­վե­լի հստակ ձեւ ընտ­րել՝ ծի­ծա­ղե­լի չդառ­նա­լու հա­մար: Այ, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին սոց­քար­տե­րի մա­սով ա­նում էր դաշ­նակ­ցա­կան նա­խա­րար Աղ­վան Վար­դան­­յա­նը: Բայ­ցեւ՝ հաս­կա­նա­լի է, որ կեղ­ծե­լու ար­հես­տա­վար­ժութ­յամբ նրան կամ… նրանց ոչ ոք չի հաս­նի:

Ո­չինչ, դեռ կհասց­նեք սո­վո­րել…

Ա­նի Մա­րութ­յան

«Լու­սանցք» թիվ 28 (249), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։