Ծաղ­կա­քաղ քա­ղա­քա­կան ռին­գից – Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ

Հատ­ված «Նու­վել դ­՛Ար­մե­նի Մա­գա­զի­ն»-ի ըն­թա­ցիկ տար­վա սեպ­տեմ­բե­րի թո­ղար­կու­մում Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նի հար­ցա­զրույ­ցից…

Ինձ ա­սա­ցեք, Գա­րե­գին Չու­գասզ­յանն ո՞վ­ է. Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի շնի­կը: Հրա­նուշ Խա­ռատ­յա՞նն­ ով է. Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի մար­դը: Նրանք ի՞նչ ­պի­տի ա­նեն: Պի­տի թու­լաց­նեն, խայ­տա­ռա­կեն, վար­կա­բե­կեն Սերժ Սարգս­յա­նի հա­վա­տա­րիմ մարդ­կանց, որ­պես­զի Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տա­նը Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի հետ գա իշ­խա­նութ­յան: Ո՞ւմ ­հա­մար պարզ չէ: Ոհ­մակ են՝ Բար­գա­վաճ, Լ­­ե­ւոն, բո­լո­րը միա­վոր­վել են… Դա է նրանց պայ­քա­րը: Դա իմ դեմ չէ, նրանք փոր­ձում են Սերժ Սարգս­յա­նին թու­լաց­նել: (ծ.լ., Գա­րե­գին Չու­գասզ­յա­նը եւ Հրա­նուշ Խա­ռատ­յա­նը գլխա­վո­րում են «Վա­հե Ա­վետ­յան» հա­սա­րա­կա­կան շարժ­ման նա­խա­ձեռ­նող խում­բը): Ե­թե ու­զում եք գալ, խնդրեմ, ե­կեք: Թող այդ մար­դիկ նա­յեն ի­րենց կեն­սագ­րութ­յան տասն­վեց տա­րին:

…Մարդ կա, իր կեն­սագ­րութ­յան տասն­վեց տա­րին ին­չո՞ւ­ է թա­քուն պա­հում: Ու այդ մար­դը պի­տի գա իշ­խա­նութ­յա՞ն… Ո՞վ ­չի հաս­կա­նում՝ սա ինչ է® Միակ բա­նը, որ գի­տեմ, այն է, որ ու­զում են կոր­ծա­նել եր­կի­րը: Դա մտեր­մութ­յուն չէ, նրանք միա­վոր­վել են, որ կոր­ծա­նեն եր­կի­րը: Ո՞վ ­չի հաս­կա­նում… Գա­րե­գին Չու­գասզ­յա­նը, (ծ.լ. դժվար լսե­լի բառ) ան­մի­ջա­պես դեմք­նե­րը բա­ցե­ցին… իսկ մնա­ցած լա­կոտ-լու­կուտ­նե­րը ո՞վ­ են… ես գի­տեմ, թե ինչ­քան փող են առ­նում, գա­լիս են: Ան­գիր գի­տեմ՝ ով է տա­նում փո­ղե­րը տա­լիս, ինչ են ա­նում: Ա­մեն ինչ գի­տեմ՝ հատ-հատ, օ­րե­րով: Ում մի­ջո­ցով են փող վերց­նում, լրիվ… Այդ դուք կա­րող եք չի­մա­նալ, ես այն մար­դը չեմ, որ չտի­րա­պե­տեմ նման տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի® Հրա­նուշ Խա­ռատ­յա­նը… շու­տով կլսեք իմ հար­ցազ­րույ­ցը, հայ­տա­րա­րե­լու եմ… Հրա­նուշ Խա­ռատ­յա­նը, Գա­րե­գին Չու­գասզ­յա­նը, Դա­վի­թը իմ ըն­տա­նի­քի՞ն­ են ա­հա­բե­կել: Իմ ըն­կե­րոջ ըն­տա­նի­քի՞ն­ են ա­հա­բե­կել: Ոս­տի­կան­նե­րի հետ բա­նակ­ցում են, սի­լի-բի­լի են ա­նում, ոս­տի­կան­ներն էլ, որ ի­րենց մա­սին վատ չգրեն…, բե­րում են իմ տան վրա®

Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի գրա­սեն­յա­կի պա­տաս­խա­նից (news.am)

Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի գրա­սեն­յա­կի ղե­կա­վար Վիկ­տոր Սո­ղո­մոն­յա­նը պա­տաս­խա­նել է ՀՖՖ ­նա­խա­գահ Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նին «Նու­վել դ­՛Ար­մե­նի» ամ­սագ­րին տված հար­ցազ­րույ­ցին:

«Ա­ռա­ջին ան­գամ եմ մեկ հար­ցազ­րույ­ցում հան­դի­պում ան­հե­թե­թութ­յուն­նե­րի այս­պի­սի բազ­մութ­յան: Այն­քան, որ ար­ձա­գան­քելն իսկ ան­հար­մար է: Թվում էր, թե ան­ցած 3-4 օ­րե­րի ըն­թաց­քում Հայ­րա­պետ­յա­նը պետք է որ հաս­կա­նար դա (կամ էլ՝ ի­րեն պետք է հաս­կաց­նեին) եւ հան­դես գար հա­մա­պա­տաս­խան բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րով:

Ցա­վոք, դա տե­ղի չու­նե­ցավ:

Արդ­յուն­քում Հայ­րա­պետ­յա­նին այ­սօր չեն բշտում թե­րեւս ­միայն կու­սա­կից­ներն ու ա­լար­կոտ­նե­րը: «Լռութ­յու­նը՝ ոս­կի է» ա­սաց­ված­քը կար­ծես հենց Հայ­րա­պետ­յա­նի հա­­­մար էր մտած­ված: Շուրջ տա­սը տա­րի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից մի ե­լույթ չի ու­նե­ցել, մեկ էլ հան­կարծ «մտքե­րի» այս­պի­սի ջրվեժ, այն էլ՝ քա­ղա­քա­գի­տա­կան-կոնս­պի­րա­տիվ շե­ղու­մով:

Հ.Գ. – Ի դեպ՝ շնե­րի մա­սին: Ռո­բերտ Քո­չար­յանն ու­նի ըն­դա­մե­նը մեկ շուն՝ «գոլ­դեն ռետ­րի­վե­ր» ցե­ղա­տե­սա­կի, Սիմ­բա ա­նու­նով: Այդ շան բնա­վո­րութ­յան գլխա­վոր ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յունն էլ այն է, որ եր­բեք դա­տարկ տե­ղը չի հա­չում»,- աս­վում է Վիկ­տոր Սո­ղո­մոն­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յան մեջ:

Ազ­գագ­րա­գետ Հրա­նուշ Խա­ռատ­յա­նի պա­տաս­խա­նից

® Նա ա­սում է, որ իր տան դի­մա­ցի ակ­ցիա­յով ա­հա­բե­կել են իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին, բայց մի քիչ եր­կար ըն­թեր­ցե­լով հար­ցազ­րույ­ցը պար­զում ենք, որ իր ըն­տա­նի­քը այդ ժա­մա­նակ ապ­րել է Ֆուտ­բո­լի ա­կա­դե­միա­յի հյու­րա­նո­ցում:

Այ­սինքն՝ սուտ է ա­սում»,- ընդ­գծեց Հրա­նուշ Խա­ռատ­յա­նը: ­Նա ա­վե­լաց­րեց, որ ին­քը ոչ մե­կի մար­դը չէ եւ այս ամ­բողջ ըն­թաց­քում ոչ մե­կի հետ չի հա­մա­գոր­ծակ­ցել:

Ա­սու­լի­սի մյուս բա­նա­խո­սը՝ քաղ­տեխ­նո­լոգ Կա­րեն Քո­չար­յա­նը զար­մա­նում է, որ ե­թե Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նի հար­ցազ­րույ­ցում հնչեց­ված մե­ղադ­րան­քը ան­հիմն է, ին­չո՞ւ ­մե­ղադր­վող­նե­րը չեն դի­մում դա­տա­րան: «Ես ճիշտն ա­սած զար­մա­նում եմ, որ շատ դեպ­քե­րում ին­չո՞ւ ­մե­ղադ­րանք­նե­րը չեն մտնում դա­տա­կան ատ­յան­ներ: Ես գտնում եմ, որ ե­թե կա մե­ղադ­րանք կամ պետք է ա­պա­ցուց­վի կամ պետք է ին­քը մե­ղա­վոր ճա­նաչ­վի, քա­նի որ ան­հիմն մե­ղադ­րանք է ներ­կա­յաց­րել: Մե­կը ես «Հարս­նա­քա­րի» գոր­ծով բո­ղո­քի ակ­ցիա­նե­րին մաս­նակ­ցել եմ, բայց ինձ ոչ ոք չի ֆի­նան­սա­վո­րե­լ»:

* * *

Ա­վան եւ Նոր Նորք վար­չա­կան շրջան­նե­րի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սութ­յան դա­տա­րա­նի դա­տա­վոր Դա­վիթ Հա­րութ­յուն­յա­նի նա­խա­գա­հութ­յամբ ե­րեկ տե­ղի ու­նե­ցած «Հարս­­նա­քար»-ի գոր­ծով դա­տա­կան նիս­տը հե­տաձգ­վեց մին­չեւ սեպ­տեմ­բե­րի 24-ը: Նիս­տը հե­տաձգ­վեց, քա­նի որ ամ­բաս­տան­յալ­նե­րից Ար­ման Խա­չատր­յա­նը պաշտ­պան չու­ներ: Դա­տա­կան նիս­տին ներ­կա էին Լա­րի­սա Ա­լա­վերդ­յա­նը, Գա­րե­գին Չու­գասզ­յա­նը, Ժի­րայր Սե­ֆիլ­յա­նը:

* * *

ԲՀԿ ­ղե­կա­վա­րը բա­ցա­կա­յում է երկ­րի՞ց­, թե՞ ԱԱԽ-ից

Սերժ Սարգս­յանն օ­րերս հրա­վի­րել էր Ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան խորհր­դի հեր­թա­կան նիստ: Նիս­տին ներ­կա են ե­ղել­ ԱԺ նա­խա­գահ Հո­վիկ Աբ­րա­համ­յա­նը, վար­չա­պետ Sիգ­րան Սարգս­յա­նը, ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան խորհր­դի քար­տու­ղար Ար­թուր Բաղ­­դա­սար­յա­նը, ­փոխ­վար­չա­պետ Ար­մեն Գ­­եւ­որգ­յա­նը, ­պաշտ­­պա­նութ­յան նա­­խա­րար Սեյ­րան Օ­հան­յա­նը, ԱԳ նա­խա­րար Էդ­վարդ Նալ­բանդ­յա­նը, ­նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Վի­գեն Սարգս­յա­նը, գլ­­խա­վոր դա­տա­խազ Աղ­վան Հով­սեփ­յա­նը, ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան ծա­ռա­յութ­յան տնօ­րեն Գո­րիկ Հա­կոբ­յա­նը, ոս­տի­կա­նա­պետ Վլա­դի­միր Գաս­պար­յա­նը, ­զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր շտա­բի պետ Յու­րի Խա­չա­տու­րո­վը:

Oրա­կար­գի հար­ցե­րի շրջա­նա­կում քննարկ­վել է Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան ազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րութ­յան նա­խա­գի­ծը, ո­րին մաս­նակ­ցել է նաե­ւ ՀՀ ­մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­ն ­Կա­րեն Անդ­րեաս­յա­նը:

Խորհր­դի ան­դամ­նե­րը քննար­կել են նաեւ 2012թ. տե­ղի ու­նե­նա­լիք «Փոխ­գոր­ծակ­ցութ­յուն-2012» ՀԱՊԿ հա­մա­տեղ զո­րա­վար­ժութ­յուն­նե­րի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան փու­լի եւ հոկ­տեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­նա­լիք ՀՀ ­զին­ված ու­ժե­րի ռազ­մա­վա­րա­կան հրա­մա­նա­տա­րաշ­տա­բա­յին զո­րա­վար­ժութ­յուն­նե­րի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան փու­լի ամ­փոփ­մա­նը վե­րա­բե­րող խնդիր­ներ:

Մին­չեւ օ­րա­կար­գի հար­ցե­րին ան­ց­­նե­լը, նա­խա­գահ Սարգս­յա­նը անդ­րա­դար­ձել է սեպ­տեմ­բե­րի 9-ին հան­րա­պե­տութ­յու­նում տե­ղի ու­նե­ցած տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րութ­յուն­նե­րին՝ նշե­լով, որ դրանք ան­ցել են կազ­մա­կերպ­ված, ա­ռանց լուրջ մի­ջա­դե­պե­րի, մրցակ­ցա­յին պայ­ման­նե­րում, եւ Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղովն ամ­փո­փել է արդ­յունք­նե­րը: «9-ը հա­մայնք­նե­րում ե­ղել են վե­րա­հաշ­վարկ­ման պա­հան­ջով բո­ղո­քար­կում­ներ՝ 5-ը կապ­ված են ե­ղել հա­մայն­քի ղե­կա­վար­նե­րի ընտ­րութ­յան հետ, 4-ը՝ ա­վա­գա­նի­նե­րի ընտ­րութ­յան: Շա­հագր­գիռ կող­մե­րի ներ­կա­յութ­յամբ ԿԸՀ-ի մաս­նակ­ցութ­յամբ տե­ղի է ու­նե­ցել վե­րա­հաշ­վարկ, եւ ո­րե­ւէ շե­ղում չի հայտ­նա­բեր­վել:

Ընդ ո­րում, ստուգ­վել են նաեւ ներ­կա­յաց­ված այն մարդ­կանց ցու­ցակ­նե­րը, ով­քեր ՀՀ­-ից բա­ցա­կա­յում են, բայց, չգի­տես ին­չու, իբր մաս­նակ­ցել են քվե­ար­կութ­յա­նը: Այդ­պի­սի մեկ դեպք ան­գամ չի հայտ­նա­բեր­վել:

Երկ­րի ­նա­խա­գա­հը հայտ­նել է նաեւ, որ ԱԱԽ այն ան­դամ­նե­րը, ով­քեր ներ­կա չեն նիս­տին, գտն­­վում են գոր­ծուղ­ման մեջ: «Սա ա­սում եմ նրա հա­մար, որ­պես­զի վաղ­վա­նից կամ այ­սօր ե­րե­կո­յից սկսած ա­վե­լորդ շա­հար­կում­ներ չլի­նե­ն»,- ա­սել է Սերժ Սարգս­յա­նը:

Իսկ նիս­տից բա­ցա­կա­յում էին Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­նը եւ Գա­գիկ Հա­րութ­յուն­յա­նը: Վեր­ջի­նիս գոր­ծուղ­ման մա­սին տե­ղե­կատ­վութ­յուն կա­րո­ղա­ցանք ստա­նալ, բայց ԲՀԿ ­նա­խա­գա­հը կար­ծես ա­ռա­ջին նիս­տը չէ (նա­խոր­դը՝ եւս), որ բաց է թող­նում «գոր­ծուղ­ման» պատ­ճա­ռով… Ին­չը եւս հաս­կա­նա­լի է ու գու­ցե­ տրա­մա­բա­նա­կան՝ քա­ղա­քա­կան խա­ղե­րից հե­տո:

Գու­ցե ար­դեն Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­նը հան­դի­պում է Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի հետ, ով­քեր Ռու­բեն Հայ­րա­պե­տ­­յա­նի հայտ­նի հար­ցազ­րույ­ցից հե­տո հաս­տատ խո­սե­լիք կու­նե­նան…

Իսկ ե­թե իս­կա­պե՞ս քն­նար­կում են եր­կու­սով՝ Լե­ւոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հետ միաս­նա­կան թիմ ձե­ւա­վո­րե­լու հար­ցը՝ նա­խա­գա­հա­կան ըն­տրութ­յու­նից ա­ռաջ:

Չնա­յած Քո­չար­յան-Ծա­ռուկ­յան-Տեր-Պետ­րոս­յան եռ­յա­կի հա­մար, որ­պես միաս­նա­կան թեկ­նա­ծու, Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի ա­ռա­ջադր­ման ա­ռու­մով «168 ժա­մ»-ի թղթակ­ցի հար­ցին ԱԺ ՀԱԿ խմբակ­ցութ­յան պատ­գա­մա­վոր Ա­րամ Մա­նուկ­յա­նը պա­տաս­խա­նել է. «Ձեր ե­րե­ւա­կա­յութ­յու­նը բա­վա­կա­նին հա­րուստ է, հզոր է, եւ ես այդ­քան հնա­րա­վո­րութ­յուն­ներ չու­նեմ ե­րե­ւա­կա­յե­լու այն­պի­սի բան, ինչ­պի­սին Դուք ա­րե­ցիք: Հե­քիա­թի ժան­րից եք խո­սու­մ»:

Բայց կյան­քը հա­ճախ է ցու­ցա­նում, որ հե­քիաթ­նե­րը գր­­վում են ի­րա­կա­նութ­յու­նից ել­նե­լով, ա­վե­լի ստույգ՝ ար­տագր­վում են…

Իսկ ԲՀԿ ­մամ­լո խոս­նակ, ԱԺ պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Ու­րի­խան­յա­նը, պա­տաս­խա­նե­լով մեկ այլ հար­ցի, թե արդ­յո՞ք­ ա­ռա­ջի­կա նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րում ԲՀԿ-ն սա­տա­րե­լու է գոր­ծող նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նի թեկ­նա­ծութ­յու­նը, ա­սել է. «Այս­պես, ինչ­պես վեր­ջին շրջա­նում ա­նընդ­մեջ խոս­վել է նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի մա­սին, մենք ո­րե­ւէ նոր բան չենք ա­սե­լու: Եվ կա­սենք այն պա­հին, երբ կգտնենք նպա­տա­կա­հար­մար: Եվ հա­տուկ ա­վե­լաց­նեմ, որ դա չի նշա­նա­կում, որ մենք ու­նենք ո­րո­շում, եւ դա չի նշա­նա­կում, որ մենք չու­նենք ո­րո­շում, եւ դա չի նշա­նա­կում, թե մենք քննար­կում ենք այդ հար­ցը: Դա նշա­նա­կում է, որ ռազ­մա­վա­րա­կան եւ մար­տա­վա­րա­կան նպա­տա­կա­հար­մա­րութ­յամբ, մենք հի­մա չենք ու­զում խո­սել այդ մա­սի­ն»:

Իսկ հար­ցին, թե ե՞րբ կ­ներ­կա­յաց­վի այդ ո­րո­շու­մը, նա պա­տաս­խա­նել է. «Այն պա­տեհ պա­հին, երբ մենք կգտնենք նպա­տա­կա­հար­մա­ր»:

Այ սա շա՜տ ­հե­քիա­թա­յին բա­ցա­տ­­րութ­յուն էր:

Ար­տակ Հա­յոց­յան

* * *

Իշ­խա­նա­կան բուր­գից ան­դին՝ ա­նընդ­դի­մութ­յուն

Տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րութ­յուն­նե­րում քա­ղա­քա­կան գոր­ծո­նը շատ մեծ է, չնա­յած ո­մանք դա հեր­քում են: Ան­գամ դրա­նով են բա­ցատ­րում այս ընտ­րութ­յուն­նե­րի՝ հա­սա­րա­կութ­յան շրջա­նում մեծ ար­ձա­գանք չգտնե­լու հան­գա­ման­քը: Սա­կայն, յու­րա­քանչ­յուր երկ­րի հա­մար ՏԻՄ-ի ձ­­ե­ւա­վո­րումն այն հենքն է, ո­րի վրա կա­ռուց­վում է ամ­բող­ջա­կան քա­ղա­քա­կան եւ պե­տա­կան հա­մա­կար­գը:

Հաս­կա­նա­լի է, որ հիմ­նա­կան քա­ղա­քա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­ներն են, հե­տո՝ խորհր­դա­րա­նա­կան, բայց այդ ընտ­րութ­յուն­նե­րում հաղ­թա­նակ­ներ տա­նե­լու հա­մար հաս­տատ պետք է հզոր բա­զա ու­նե­նալ ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում, տե­ղե­րում, ինչն էլ ա­պա­հով­վում է ՏԻՄ ընտ­րութ­յուն­նե­րում հա­ջո­ղութ­յուն ու­նե­նա­լով:

Եվ ընդ­դի­մութ­յան պա­սի­վութ­յու­նը, շա­տե­րի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը ՏԻՄ ընտ­րութ­յուն­նե­րում զար­­մա­նա­լի է պար­զա­պես, քա­նի որ ա­ռա­ջի­կա­յում լի­նե­լու է ՀՀ ­նա­խա­գա­հի նոր ընտ­րութ­յուն: Ընդ­դի­մութ­յան ան­հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը տե­ղա­կան կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ա­ռու­մով հա­վաս­տում է, որ միաս­նա­կան նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու հաս­տատ չի լի­նի ընդ­դի­մա­­դիր դաշ­տում:

Իսկ սա կթու­լաց­նի ընդ­դի­մա­դիր թեկ­նա­ծու­նե­րի դիր­քե­րը:

Այս ա­մե­նը նաեւ մի բան է նշա­նա­կում՝ ի­րա­կա­նում մեր ընդ­դի­մութ­յու­նը ի­րա­վի­ճա­կա­յին ընդ­դի­մութ­յուն է, այլ ոչ թե կա­ռու­ցո­ղա­կան՝ սե­փա­կան ի­րա­տե­սա­կան ծրա­­գրե­րով, գա­ղա­փար­նե­րով ու դրանք ի­րա­գոր­ծե­լու հաս­տա­տա­կա­մութ­յամբ:

Ար­ման Դավթ­յան

«Լու­սանցք» թիվ 28 (249), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։