Ա­լիե­ւը Ա­ՍԱ­ԼԱ-ից խնդրում է սպա­նել Սա­ֆա­րո­վին եւ իր ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին

Ադր­բե­ջա­նում նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը կկա­յա­նան 2013թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ին եւ այս պա­հի դրութ­յամբ, միայն իշ­խող «Ե­նի Ա­զեր­բայ­ջա­ն» կու­սակ­ցութ­յունն է հայ­տա­րա­րել, որ կա­յա­նա­լիք ընտ­րութ­յուն­նե­րին կրկին՝ 3-րդ­ ան­գամ ա­ռա­ջադ­րե­լու է գոր­ծող նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծութ­յու­նը: Հի­շեց­նենք, որ չնա­յած մի­ջազ­գա­յին ճնշում­նե­րին, Ադր­բե­ջա­նում 2009թ. տե­ղի ու­նե­ցած Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խութ­յուն­նե­րի արդ­յուն­քում գոր­ծող նա­խա­գա­հին հնա­րա­վո­րութ­յուն ըն­ձեռ­վեց 3-րդ­ ան­գամ ա­նընդ­մեջ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րում ա­ռա­ջադ­րել իր թեկ­նա­ծութ­յու­նը:

Գոր­ծող նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւը «սա­ֆա­րով­յան հա­ջո­ղած գոր­ծը» դեռ վերջ­նա­կան չի հա­մա­րում իր «հե­րո­սա­կան» կեր­պա­րը ի ցույց դնե­լու հա­մար ե­ւ­ այժմ նա ար­դեն իսկ սպառ­նում է իր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին: Ադր­բե­ջա­նա­կան զլմ-­նե­րը Ռա­շադ Սա­ֆա­րո­վին, Էլ­դար Ա­լիե­ւին, Ա­նար Ի­մա­նո­վին, Լա­լա Սա­ֆա­րո­վա­յին, Հու­սեյն Ջա­ֆա­րո­վին, Վու­գար Ա­լիե­ւին եւ Գյուլ­նա­րա Մա­մե­դո­վա­յին հոր­դո­րել են ա­ռա­ջի­կա շրջա­նում (առ­ն­­վազն մին­չեւ Ադր­բե­ջա­նում նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը) զգույշ լի­նել: «Բո­լոր հիմ­քե­րը կան կար­ծե­լու, որ ձեր կա­ռա­վա­րութ­յունն իր՝ գետ­նին հա­վա­սա­րեց­ված պա­տի­վը փրկե­լու հա­մար ո­րո­շել է ձեզ զո­հել».- գր­­ում են զլմ-­նե­րը:

Բայց Բա­քուն ո­րո­շել է հայ­­կա­կան հար­ված հասց­նել ադր­բե­ջան­ցի ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին: Մա­մու­լը տա­րա­ծել է Ա­ՍԱ­ԼԱ-ին վե­րագր­ված մի հայ­տա­րա­րութ­յուն, որ­տեղ ու­ղիղ սպառ­նա­լիք կա ադր­բե­ջան­ցի դի­վա­նա­գետ­նե­րի հաս­ցեին եւ հնչում է խոս­տում. «Մոտ ա­պա­գա­յում ադր­բե­ջա­նա­կան բո­լոր դի­վա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չութ­յուն­նե­րի աշ­խա­տա­կից­նե­րը կսպ­­ան­­վեն՝ մին­չեւ այժմ եր­բեք չկի­րառ­ված մի­ջո­ցո­վ»: Այս նա­մա­կը կեղծ եւ հի­մա­րութ­յուն հա­մար­վեց, շա­տե­րի մոտ, նշվեց ան­գամ, որ Ա­ՍԱ­ԼԱ-ն 1980-ա­կան­նե­րի վեր­ջից ի վեր եւ ան­գամ ար­ցախ­յան պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րին ո­րե­ւէ գոր­ծո­ղութ­յուն չի ի­րա­կա­նաց­րել:

Փաստ է, որ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խութ­յան հռչա­կու­մից հե­տո հայ գաղ­տնի բա­նա­կը ­դա­դա­րեց­րել է գոր­ծու­նե­ու­թ­­յու­նը:

Բայց չէ, «սա­ֆա­րով­յան գոր­ծի հե­րոս» երկ­րի նա­խա­գա­հը հի­մա էլ պետք է «պայ­քա­րի ու կռվի» վտան­գա­վոր «հայ­կա­կան ա­­հա­բե­կիչ­նե­րի» դեմ եւ «հե­րոս սա­ֆա­րո­­վից» հե­տո, հի­մա էլ փրկի Ադր­բե­ջա­նը:

Իսկ Ադր­բե­ջա­նում խո­սում են, որ Ա­ՍԱ­ԼԱ-ն­ ո­րե­ւէ ան­գամ նա­խա­պես չի հայ­տա­րա­րել ի­րա­կա­նաց­վե­լիք գոր­ծո­ղութ­յան մա­սին:

Իսկ որ Ա­ՍԱ­ԼԱ-ի ա­նու­նից հրա­պա­րակ­ված նա­մա­կի հե­տե­ւում Բա­­քուն է, ա­պա­ցու­ց­­վում է ո­ճա­բա­նա­կան-լեզ­վա­բա­նա­կան փոր­­­ձա­քն­­նութ­յամբ: Արդ­յուն­քում պար­զ­­վում է, որ Ադր­բե­ջա­նում իշ­խա­նութ­յան գլուխ կանգ­նած­ներն ի­րենց գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րում ոչ մի­այն ան­կա­րող են ու ստա­խոս, այ­լեւ՝ տխ­­մար են ու ան­հե­ռա­տես:

Նշվում է, որ միայն հի­մա­րը կա­­­րող է մտա­ծել, որ Ա­ՍԱ­ԼԱ-ն ս­պառ­նա­լիք­նե­րով լի նա­­մակ է ու­ղար­կում եւ այն էլ՝ «թուր­­քե­րե­նով՝ Բաք­վի ակ­ցեն­տ­­ով»: «Միայն հի­մա­­րի մտքով կան­ց­­նի խո­սել Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան մա­սին, ան­դ­­րա­դառ­նալ զո­հե­րին ու ներ­կա­յաց­նել Թուր­քի­ա­յի կող­մից ա­ռա­ջարկ­ված ու ադր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չութ­յան կող­մից շրջա­նա­ռութ­յան մեջ դրված 600 հա­զար թի­վը (քա­նի որ ի­րա­կա­նում ցե­ղաս­պա­նութ­յա­նը զոհ են գնա­ցել ա­վե­լի քան 1,5 մլն ­հայ): Նա­­մա­կից մի հի­­մա­րութ­յուն էլ է դուրս սպր­­դում, իբր Ա­ՍԱ­ԼԱ-ն ­խո­ս­­տո­վա­նում է, թե Խո­ջա­լո­ւում սպ­­ա­նել է ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի ու այ­ս­­օր էլ ա­մեն օր սպա­նում է, ա­ջակ­ցում ու հրա­հանգ­ներ է տա­լիս Քր­­դա­կան բան­վո­րա­կան կու­սակ­ցու­թ­­յանն ու ա­մե­նա­կա­րեւ­ո­րը՝ հա­մա­րում է, որ Հա­յաս­տա­նը շրջա­փա­կել են սիո­նիստ­նե­րը…

Բա­քուն փոր­ձել է հնա­րա­վո­րինս շատ կող­մե­րի խառ­նել, որ աղ­մուկն ա­պա­հո­ված լի­նի, բայց… չկա: Մեր թեր­թի նա­խորդ հա­մա­րում նշել էինք հայտ­նի Կո­ման­դո­սի խոս­քե­րը, որ Բա­քուն ինքն է սպա­նե­լու Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վին եւ «գտնե­լու» է մի հա­յի, ո­րը դա կազ­մա­կեր­պել է: Բաք­վին կեն­դա­նի Սա­ֆա­րով այ­լեւս պետք չէ: Հի­մա կար­ծես գծագր­վում է այդ պա­տ­­կե­րը: Բայց, պարզ­վում է, Բա­ք­­վին ոչ միայն «կեն­դա­նի Սա­ֆա­րով» պետք չէ, այլ «կեն­դա­նի ըն­դ­­դի­մա­­դիր­ներ», ո­րոնք եւս զգու­շաց­վել են…

Ին­չե­ւէ, այն­պի­սի տպա­վո­րութ­յուն է, որ Ադր­բե­ջա­նում բա­ցա­ռա­պես տգետ­ներ եւ տխմար­ներ են բնակ­վում, եւ այ­սօ­րի­նակ կեղ­ծիք­նե­րը փա­ռա­վո­րում է նրանց՝ «հե­րոս եւ պայ­քա­րող նա­խա­գա­հի» կեր­պա­րը հայտ­նա­բե­րե­լով:…­

Իսկ Ա­ՍԱ­ԼԱ-ն ­հեր­քել է ադր­բե­ջա­նա­կան սադ­րան­քը. «Բա­նա­կը եր­բեք չէ առն­չո­ւած տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ ատր­պէյ­ճա­նա­կան գա­ղու­թա­րա­րա­կան եւ ծա­ւա­լա­պաշ­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան հետ»,- աս­ված է գաղտ­նի բա­նա­կի սեպ­տեմ­բե­րի 11-ին ի­րա­պես տա­րա­ծած հայ­տա­րա­րութ­յան մեջ: Հա­յաս­տա­նի ա­զա­տագ­րութ­յան հայ գաղտ­նի բա­նա­կը հեր­քում է ադր­բե­ջա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի տա­րա­ծած տե­ղե­կութ­յուն­նե­րը, թե Ա­ՍԱ­ԼԱ-ն ­հան­դես է ե­կել հայ­­տա­րա­րութ­յամբ:

«Կտրա­կա­նա­պէս կը հեր­քենք Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թե­անց տա­րա­ծած ա­պա­տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւ­նը, թէ իբր մեր կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը նա­մակ­ներ յղած է Պու­տա­­փէշ­թի մէջ ի­րենց դես­պա­նա­տան՝ սպառ­նա­լով ա­նոր անձ­նա­կազ­մին:

Որ­պէս կազ­մա­կեր­պ­­ու­­թիւն, Հա­յաս­տա­նի Ա­զա­տագ­րու­­թեան Հայ Գաղտ­նի Բա­նա­կը եր­բեք չէ առն­չո­ւած տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ ատր­պէյ­ճա­նա­կան գա­ղու­թա­րա­րա­կան եւ ծա­ւա­լա­պաշ­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան հետ, հե­տե­ւա­բար, կը հեր­քենք նաեւ մին­չեւ հի­մա մեր ա­նու­նով կա­տա­րո­ւած նմա­նա­տիպ ա­պա­կողմ­նո­րո­շող եւ կեղծ լու­րերն ու յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը:

Ատր­պէյ­ճա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ժա­ռան­­­գա­կան, բռնա­պե­տա­կան, թա­գա­ւո­րա­կան վար­չա­կար­գի վե­րա­ծած Ա­լիեւ­նե­րու գեր­դաս­տա­նը նման ման­կա­կան ա­պա­տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւն տա­րա­ծե­լով կը փոր­ձէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը շե­ղել իր վեր­ջին խայ­տա­ռա­կու­թե­նէն՝ դա­տա­պար­տո­ւած մար­դաս­պան ոճ­րա­գործ Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վին նե­րում շնոր­հե­լու ու զայն հե­րո­սաց­նե­լու ան­բա­րո­յա­կան ա­րար­քէն: Աշ­խարհն ա­կա­նա­տես դար­ձաւ, թէ ինչ­պէս ատր­պէյ­ճա­նա­կան բար­բա­րո­սա­կան ցե­ղա­մո­լու­թե­նէն եր­կար տաս­նա­մեակ­ներ տա­ռա­պած Ար­ցա­խի հե­րոս ժո­ղո­վուր­դի մար­տու­նակ եւ բա­րո­յա­կան բա­նա­կը, յա­նուն հայ­րե­նի­քի ա­զա­տու­թեան եւ ան­կա­խ­­ու­­թեան, գրե­թէ ամ­բող­ջա­պէս ինք­նու­րոյ­նա­բար եւ ա­ռանց ար­տա­քին նե­ցու­կի, միայն աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յու­թեան նե­րոյ­ժին ա­ջակ­ցու­թե­ամբ գլխո­վին ջախ­ջա­խեց ա­լիե­ւեան վախ­կոտ վարձ­կան­­նե­րը, ո­րոնք միայն ու­նակ են հայ զի­նո­ւո­րը կա­ցի­նա­հա­րել ա­նոր քնա­ցած պա­հուն՝ դառ­նա­լով Ա­լիեւ գեր­­դաս­տա­նի հե­րո­սի տի­պա­րը եւ աշ­խար­հի առ­ջեւ բա­ցա­յայ­տե­լով ար­դա­րու­թեան ու մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի ատր­պէյ­ճա­նա­կան ըմ­բռ­­նու­մը:

Հա­յաս­տա­նի ա­րեւմ­տեան հա­տո­ւա­ծին ա­զա­տագ­րու­թիւնն էր ու կը շա­րու­նա­կէ մնալ սփիւռ­քա­հա­յու­թեան, բնա­կա­նա­բար նաեւ ՀԱ­ՀԳԲ­-ի գլխա­ւոր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը:

Մեր նպա­­տակն ան­շեղ է:

Թուր­քի­ան չի կր­­նար փա­խուստ տալ պա­­­տ­­մու­թե­ան դա­տա­ս­­տա­նէն եւ մի­լիո­նա­ւոր ան­մեղ Հա­­յոց ցե­ղաս­պա­­­նու­թե­ան պա­տաս­խա­նա­տո­­ւ­­ու­թե­նէն:

Թուր­քի­ան չի կր­­նար պե­տու­թ­­իւն կա­ռու­­ցել ցե­ղաս­պա­­նու­թեան են­թար­կած ժո­ղո­վր­­դի ոս­կոր­նե­րուն վրայ:

Տա­րա­ծաշր­ջա­նի ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն զար­­թօն­քը ար­դէն իսկ կը թա­կէ Ան­գա­րա­յի գա­ղու­թա­տի­րա­կան վար­չա­կար­գին դու­ռը, եւ կաս­կած չի կրնար ըլ­լալ, որ հայ ու քիւրտ ժո­ղո­վուրդ­նե­րը պի­տի վե­րա­կանգ­նեն ի­րենց ոտ­նա­հա­րո­ւած ի­րա­ւունք­ներն ու պի­­­­տի ա­զա­տագ­րեն ի­րենց բռնա­գ­­րա­ւո­ւած Հայ­րե­նիք­նե­րը թուրք գա­ղու­թա­րար­նե­րուն ճի­րան­նե­րէն:

Յաղ­թա­նա՛կ ­հայ ժո­ղո­վուր­դին: Ար­դա­րու­թի՛ւն­ ի­րա­ւազր­կո­ւած բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րու­ն»:

Ար­տակ Հա­յոց­յան

Եվ­րո­պան դեռ մտա­ծու՜մ­ է…

Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի մաս կազ­­մող կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րի 6 խմբեր բա­նա­ձե­ւե­րի նա­խագ­ծեր են ներ­կա­յաց­րել, ո­րոնք առնչ­վում են Հուն­­գա­րիա­յի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից Ադր­բե­ջան ար­տա­հանձ­նած ոճ­րա­գործ Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի ներ­ման ու ա­զատ ար­ձա­կ­­ման ո­րոշ­մա­նը: Բա­նա­ձե­ւե­րի քննար­կումն ու քվե­րա­կութ­յու­նը սեպ­տեմ­բե­րի 13-ին էր, ԵԽ լիա­գու­մար նիս­տի վեր­ջին օ­րը եւ դի­տարկ­վե­լու է հիմ­նա­րար ա­զա­տութ­յուն­նե­րի, մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի ու ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յան հար­ցե­րի թե­մա­տիկ քն­­նար­կ­­ման շրջա­նակ­նե­րում:

Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի Պահ­պա­նո­ղա­կան եւ ռե­ֆոր­միս­տա­կան խմբի ներ­կա­յաց­րած բա­նա­ձե­ւում ա­ռա­ջարկ­ված 6 կե­տե­րից 5-ում ուղ­ղա­կիո­րեն մտա­հո­գութ­յուն է ար­տա­հայտ­վում ադր­բե­ջա­նա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի՝ Սա­ֆա­րո­վի վե­­րա­բեր­յալ ձեռ­նար­կած քայ­լե­րի առն­չութ­յամբ, մաս­նա­վո­րա­պես, նրան նե­րում շնոր­հե­լու օ­րի­նա­կա­նութ­յան, Ադր­բե­ջա­նի ար­դա­րա­դա­տութ­յան ողջ հա­մա­կար­գի բա­րե­փոխ­ման անհ­րա­ժեշ­տութ­յան, Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի Եվ­րո­պա­կան դա­տա­րա­նի վճիռ­նե­րի ի­րա­գործ­ման եւ այլ հար­ցե­րի շուրջ:

Կե­տե­րից մե­կով ա­ռա­ջարկ­վում է ԵՄ-Ա­դր­­բե­ջան Ա­սո­ցաց­ման հա­մա­ձայ­նագ­րում նե­րա­ռել մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պա­շտ­­պա­նութ­յանն ա­ռն­չ­վող հար­ցե­րի դի­տ­­ար­­կ­­ման ա­վե­լի լայն հատ­ված:

Սո­ցիալ-դե­մոկ­րա­տա­­կան խմբի ներ­կա­յա­ց­­րած բա­նա­ձե­ւի նա­խա­գ­­ծում նախ դա­տա­պարտ­վում է Սա­ֆա­րո­­վին ա­զատ ար­ձա­կե­լու Ա­լիե­ւի ո­րո­շու­մը, այ­ն­­ու­հե­տեւ մար­դաս­պա­նի հե­րո­սա­ցումն ու փա­ռա­բա­նու­մը: Ան­հանգ­տու­թ­­յուն է ար­տա­հայտ­վում Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­դր­­բե­ջա­­­նի մի­ջեւ ըն­թա­ցիկ բա­­նակ­ցութ­յուն­նե­րին հաս­­­ցված վն­­ա­սի կա­պակ­ցութ­յամբ եւս: Ադր­բե­ջա­նա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին նաեւ կոչ է ար­վում վե­րա­նա­յել ներ­ման ո­րո­շու­մը՝ ար­դա­րութ­յան, մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի եւ օ­րի­նա­կա­նութ­յան մա­սին մի­ջազ­գա­յին, այդ թվում Եվ­րա­միութ­յան չա­փա­նիշ­նե­րի ու ո­գուն հա­մա­ձայն:

ԵԽ-ում ա­մե­նա­մեծ՝ Եվ­րո­պա­յի ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցութ­յան խմբի բա­նա­ձե­ւի նա­խագ­ծում նշ­­վում է, թե Ա­լիե­ւի՝ Սա­ֆա­րո­վին նե­րում շնոր­հե­լու ո­րո­շու­մը ա­վե­լի է սրում կող­մե­րի մի­ջեւ առ­կա լար­վա­ծութ­յունն ու մե­ծաց­նում ԼՂ չ­լուծ­ված հա­կա­մար­տութ­յամբ պայ­մա­նա­վոր­ված ա­նար­դա­րութ­յան զգա­ցու­մը: ԵԺԿ-ն­ ան­հանգս­տա­ցած է Սա­ֆա­րո­վի ներ­ման ու հրա­պա­րա­կավ փա­ռա­բան­ման գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի՝ ա­պա­գա սե­րունդ­նե­րի վրա հնա­րա­վոր ազ­դե­ցութ­յան ա­ռն­­չութ­յամբ: Կող­մե­րին կոչ է ար­վում զսպվա­ծու­թ­­յուն ցու­ցա­բե­րել, իսկ հայ­կա­կան կող­մին խո­րհուրդ է տրվում զերծ մնալ ծայ­րա­հեղ հու­զա­կան ար­ձա­գանք­նե­րից, ո­րոնք երկ­ա­րա­ժամ­կետ հե­ռան­կա­րում ա­ռա­վել կբար­­դաց­նեն խնդրի կար­գա­վոր­ման հնա­­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը:

Լի­բե­րալ-դե­մոկ­րատ­նե­րի խում­բը Սա­ֆա­րո­վին նե­րում շնոր­հե­լու ո­րո­շու­մը դի­տար­կում է որ­պես Դա­տա­պարտ­ված­նե­րի փո­խանց­ման Ստրաս­բուր­գի կոն­վեն­ցիա­յի հու­մա­նիս­տա­կան նպա­տակ­նե­րին հա­կա­սող քայլ, ին­չը խարխ­լում է հուն­գա­րա­կան կա­ռա­վա­րութ­յա­նը տված հա­վաս­տիա­ցում­նե­րի ար­ժա­նա­հա­վա­տութ­յու­նը, ադր­բե­ջա­նա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից տրված ե­րաշ­խիք­ներ մա­սով, հա­մա­ձայն ո­րոնց Սա­ֆա­րո­վը պետք է շա­րու­նա­կեր պատ­ժի կրու­մը հայ­րե­նի­քում:

Եվ­րո­պա­կան Միաց­յալ ձա­խե­րի եւ Կա­նաչ­նե­րի խմբե­րի ներ­կա­յաց­րած բա­նա­ձե­ւե­րում եւս դա­տա­պարտ­վում է մար­դաս­պա­նի ներ­ման ու ա­զատ ար­ձակ­ման ո­րո­շու­մը եւ կոչ է ար­վում Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին շա­րու­նա­կել ԼՂ ­հա­կա­մար­տութ­յան խա­ղաղ կար­գա­վոր­մա­նը միտ­ված բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը: 6 նա­խագ­ծերն էլ կող­մե­րին հոր­դո­րում են ջան­քեր գոր­ծադ­րել տա­րա­ծաշր­ջա­նում ա­ռա­ջա­ցած լար­վա­ծութ­յու­նը թու­լաց­նե­լու նպա­տա­կով:

Վեր­ջում՝ ԵԽ-ն­ ըն­դու­նեց Սա­ֆա­րո­վի գոր­ծով բա­նա­ձեւ ու կոչ ա­րեց Ադր­բե­ջա­նին են­թարկ­վել ՄԻԵԴ-ի կա­յաց­րած վճիռ­նե­րին:

Կա­րեն Բալ­յան

«Լու­սանցք» թիվ 28 (249), 2012թ.

Կար­դա­ցեք «Լու­սանցք»-ի PDF տար­բե­րակ­նե­րը www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։